Liczba obecnych Radnych na XVII sesji: 16

Porządek sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 03.12.2014 r.

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                           2.Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                          3.Przyjęcie projektu planu finansowego na rok 2015 – ref. Marcin Budzisz             4.Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji                                                                                                                       5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja –  ref. Stanisław Zatoń                                                6. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka    7. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad1)   XVII Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek   obrad.

Ad.2) Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmian porządku obrad. Powyższy    porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.3 )  Skarbnik Zarządu p. Marcin Budzisz zapoznał radnych ze zmianami w budżecie       na rok 2015, wskazując na 5% wzrost subwencji podstawowej. Na działalność Osiedla  zaplanowano kwotę 49 170 zł (wynikającą z liczby mieszkańców) plus  17 500 zł płynącą z tytułu czynszów z umów najmu w siedzibie organów Osiedla. Kwota ogólna została podzielona na zadania i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Propozycja ta została przedłożona do wglądu radnym, szczegółowy plan zostanie dołączony do uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2015. Pan Budzisz poinformował również radnych o zmianach płatności za media, które z dniem 1 stycznia 2015r. przejmuje ZOJM. Podkreślił również konieczność precyzowana w pismach od różnego rodzaju instytucji na jakie cele będą przeznaczane kwoty przyznane przez RO ( np. artykuły spożywcze, nagrody itp.). Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia poinformował Radę, iż uchwała w sprawie projektu planu finansowego na rok 2015 została podjęta przez Zarząd w dniu 01.12.2014r.

Ad. 4) Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie  następujący wniosek do wydania zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży :

 • Lesław Mądry, Stacja Paliw, Wrocław, ul. Legnicka 67  – kontynuacja.

Podjęto Uchwałę nr XVII/90/14 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie    napojów alkoholowych w w/w lokalu przy następującej ilości głosów: za 15 , wstrz. 1.

Ad. 5) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił propozycje Zarządu dot.  przeznaczenia środków finansowych dla placówek oświatowych i in. instytucji, które   wyraziły prośbę o współorganizację następujących imprez:

 • Rada Zespołu Nieruchomości nr 1 Popowice-Polana, SML-W POPOWICE –  impreza Mikołaj 2014 dla dzieci  z  osiedla Popowice Polana – kwota 500 zł – wniosek przyjęto jednogłośnie.
 • ZS nr 21, ul. Ignuta 28 – Mikołaj 2014 dla uczniów szkoły  – kwota 600 zł – wniosek przyjęto jednogłośnie.
 • Parafia NMP Królowej Pokoju na Popowicach – Mikołaj 2014 dla dzieci z parafii – kwota 500 zł – wniosek przyjęto jednogłośnie.

Dyskusję wywołała pierwotna kwota 1000 zł na zabawę mikołajową organizowaną przez Parafię NMP Królowej Pokoju na Popowicach – pismo wpłynęło na tzw. „ostatnią chwilę”, kiedy budżet jest już na koniec roku na wyczerpaniu. Ze względu na szczytny cel imprezy, skarbnik zaproponował kwotę 500 zł, jednakże przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała wyraźnie uczulił wszystkich radnych „koordynujących” wszelkie  świąteczne akcje pomocy, by przestrzegano terminów składania podań o dotację, ze względu na duży problem z pobieraniem i rozliczaniem gotówki w tym „gorącym” przedświątecznym okresie.

Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr XVII/91/14 w sprawie korekty budżetu na rok 2014r. z uwagi na możliwość pełnego wykorzystania środków, przesuwając je z mediów na zakupy spożywcze (szczegóły w załączniku do uchwały).                                                                         Uchwałę podjęto następującą ilością głosów: za 15, wstrz.1.

Ad. 6) Protokół z XVI Sesji przekazano radnym do  wglądu podczas posiedzenia Rady w wersji papierowej. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej R.O. www.radaosiedla29.pl. Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 7)  Ze względu na pozostałe w budżecie środki  z tytułu diet w wysokości 500 zł, Zarząd  postanowił  przyznać jednorazowe diety uznaniowe dla najbardziej aktywnych  radnych w roku 2014.

Podjęto jednogłośnie następujące uchwały:

 • Uchwałę nr XVII/92/14  w sprawie diety dla Sekretarza Zarządu Ewy Garncarek-Zarzyckiej w wysokości 200zł,
 • Uchwałę nr XVII/93/14  w sprawie diety dla Skarbnika Zarządu Marcina Budzisza w wysokości 200zł,
 • Uchwałę nr XVII/94/14  w sprawie diety dla Wiceprzewodniczącego Zarządu Ryszarda Kuzi w wysokości 100zł.

Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała przekazał informacje dot.         organizowanych imprez mikołajowych dla dzieci na poszczególnych osiedlach:

 • Popowice Polana –  siedziba Spółdzielni „Popowice”  – 06.12.2014r., godz. 16.30
 • Popowice Park –  siedziba Spółdzielni „Popowice”  – 13.12.2014r., godz. 10.00
 • Pilczyce – siedziba RO, ul. Rękodzielnicza 1 – 06.12.2014r., godz. 16.00
 • Kozanów – Parafia św. Jadwigi – 06.12.2014r., godz. 16.30
 • Wigilia dla osób samotnych – siedziba RO, ul. Rękodzielnicza 1 – 21.12.2014r., godz. 17.00

Na tym XVII Sesję Rady Osiedla zakończono.                                                                    Ustalono termin kolejnej Sesji  połączonej ze spotkaniem opłatkowym na dzień 22.12.2014r. na godz. 18.00 w siedzibie RO.

Protokołowała:                                                                                                                                    Ewa Garncarek-Zarzycka                                                                                                                  Sekretarz