Dokumenty

Protokół z posiedzenia XVI sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 10 października 2018r.

XVI sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia ofert zadań społecznych w roku 2019: Wigilia dla osób samotnych, Imprezy mikołajowe dla dzieci, Festyn osiedlowy, Chór osiedlowy, Strona internetowa Rady Osiedla, Gimnastyka dla seniorów – ref. Henryk Macała.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Halina Czapnik.
 5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 6. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 7. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XVI sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. otworzył przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, prezentując powyższy harmonogram posiedzenia .

Ad.2)

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad. Przyjęto go jednogłośnie.
Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Liczba obecnych radnych wyniosła 16, nieobecnych 4.

Ad 3)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała przedstawił oferty zadań społecznych realizowanych w roku 2019 finansowanych częściowo ze środków WCRS. Oferty dotyczyły organizacji Wieczerzy Wigilijnej dla osób samotnych, opuszczonych i bezdomnych, Imprez Mikołajowych dla dzieci, działalności chóru osiedlowego „Piastuny” z uwzględnieniem warsztatów i koncertów oraz organizacji Festynu Osiedlowego.

Ponadto Radny Konrad Postawa zaprezentował ofertę realizacji zadania dot. strony internetowej oraz promocji Rady Osiedla (prowadzenie strony RO www.radaosiedla29.pl, konta RO na Facebook-u oraz druk i dystrybucja ulotek reklamujących działalność Rady Osiedla).

Z kolei radny Waldemar Małys przedstawił warunki prowadzenia kolejnej edycji „Gimnastyki dla seniorów”.

Wobec powyższego Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów- Popowice Płn. jednogłośnie podjęła nastepujące uchwały:

Uchwałę nr XVI/66/18 w sprawie realizacji zadania: Wigilia 2019 dla osób samotnych, opuszczonych i bezdomnych. Wnioskowana kwota to 5000 zł.

Uchwałę nr XVI/67/18 w sprawie realizacji zadania: Imprezy mikołajowe dla dzieci w roku 2019. Wnioskowana kwota to 3000 zł.

Uchwałę nr XVI/68/18 w sprawie realizacji zadania: działalność chóru osiedlowego „Piastuny” w roku 2019. Wnioskowana kwota to 5000 zł.

Uchwałę nr XVI/69/18 w sprawie realizacji zadania: Festyn osiedlowy w roku 2019.
Wnioskowana kwota to 5000 zł.

Uchwałę nr XVI/70/18 w sprawie realizacji zadania: promocja Rady Osiedla w roku 2019.
Wnioskowana kwota to 5120 zł.

Uchwałę nr XVI/71/18 w sprawie realizacji zadania: Gimnastyka dla seniorów w roku 2019.
Wnioskowana kwota to 3400 zł.

Do każdej uchwały dołączono szczegółowy opis oferty.

Ad.4)

Przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych Pani Halina Czapnik odczytała wnioski do zaopiniowania dot. przyznania koncesji alkoholowych w następujących punktach:

 • Sklep spożywczy „Żabka”, ul. Niedźwiedzia 17 – zmiana przedsiębiorcy,
 • Pub „Klimat” ul. Kolista 8/C1 – kolejne zezwolenie,
 • Restauracja „Kossa”, ul Dzielna 1A – rozszerzenie asortymentu.

Wszystkie wnioski Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej I Koncesji Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie, radni jednogłośnie podjęli uchwały w powyższych sprawach:

Uchwałę nr XVI/72/18 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: Sklep spożywczy „Żabka”, ul. Niedźwiedzia 17,

Uchwałę nr XVI/73/18 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: Pub „Klimat”, ul. Kolista 8/C1,

Uchwałę nr XVI/74/18 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: Restauracja „Kossa”, ul. Dzielna 1A.

Ad.5)

Przewodniczący Zarządu Osiedla Pan Stanisław Zatoń odczytał pisma, które w płynęły do Rady Osiedla z prośbą o współfinansowanie następujących przedsięwzięć:

 1. ZSP nr 7, ul. Koszykarska, Pilczyce, kolejna edycja konkursu międzyszkolnego „Szóstakiada z prewencją”, kwota 1000 zł,
 2. Parafia św. Jadwigi Śląskiej, Zespół Caritas, Kozanów, współorganizacja odpustu parafialnego, proponowana przez Zarząd Osiedla kwota dofinansowania to 1300 zł,
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. ks, Marcina Lutra, Popowice, proponowana przez Zarząd Osiedla kwota dofinansowania to 700 zł.

Następnie na wiosek skarbnika Osiedla Pana Marcina Budzisza podjęto jednogłośnie Uchwałę nr XVI/75/18 w sprawie korekty budżetu w roku 2018. Korekta dotyczy wyłącznie przesunięć pomiędzy paragrafami w celu ekonomicznego wykorzystania pozostałych do dyspozycji Rady środków finansowych. Do uchwały dołączono odpowiedni załącznik.

Ad.6)

Protokół nr XV z dnia 04.09.2018r. został przyjęty bez uwag.

Ad.7)

W wolnych wnioskach i zapytaniach radnych przedstawiono następujące sprawy:

 1. Przewodniczący Zarządu odczytał pismo od Związku Wędkarskiego ws. zakazu dokarmiania ptaków w okolicy glinianki pilczyckiej ze względu na masowe rozmnażanie się szczurów w tej okolicy – prośba o wystosowanie pisma do odpowiedniego organu. Ponadto Pan S. Zatoń przekazał informację od Ekosystemu o zgłoszeniach dot. kontenerów na odpady na terenach nie należących do spółdzielni lecz gminnych do dnia 31.10.2018r. Do zebrania informacji na ten temat zadeklarowali się : Pani Janina Chlebińska, Pan Stanisław Zatoń oraz Pani Halina Czapnik.
 2. Przewodniczący Rady Osiedla przedstawił problem uschniętych i zagrażających bezpieczeństwu drzew przy ul. Tkackiej 1 – prośba o wysłanie pisma do Wydziału Rolnictwa oraz ZZM w celu ponownego rozpatrzenia sprawy.
 3. Radny Marek Glibowski poinformował Radę, iż nie wpłynęło żadne pismo do ZDiU – u w sprawie legalizacji handlu przy ul Kozanowskiej i Kolistej. Pan Glibowski powołał się na rozmowę z Panem Rafałem Henkiem, nr tel.71/376 00 30.
 4. Pan Tomasz Kapłon nawiązując do organizacji mini festynu przez grupę Moje Popo, doprecyzował radnym formę wsparcia dla tegoż przedsięwzięcia ze strony innych podmiotów, mianowicie wsparcie poprzez przekazanie kory do drzew, czy rękawic. Pan Kapłon podkreślił, że Moje Popo nie otrzymało pieniędzy na realizację powyższej imprezy. Jednakże Pani Halina Czapnik dodała sprostowanie, że SML-W „Popowice” przekazała,na wspomniany cel, kwotę w wysokości 500 zł.

Na tym XVI sesję Rady Osiedla zakończono.
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 07.11.2018r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz