Dokumenty

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 07 listopada 2018r.

XVII sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia korekty projektu Chór Osiedlowy-2018 – ref. Henryk Macała.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji.
 5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 6. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 7. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XVII sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, prezentując powyższy porządek posiedzenia .

Ad.2)

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad. Przyjęto go jednogłośnie.
Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Liczba obecnych radnych wyniosła 16, nieobecnych 4.

Ad 3)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała przedstawił korektę oferty zadania na rok 2019 dot. działalności chóru osiedlowego „Piastuny” w roku 2019. Korekta dotyczyła podziału środków finansowych na: usługi komunikacyjne – 1050 zł i opracowania podkładów muzycznych utworów – 3950 zł (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt).

W związku z powyższym Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XVII/76/18 korygującą kwestię finansową zadania: Chór Osiedlowy 2019 – opracowania, warsztaty i koncerty oraz planu finansowego na rok 2018.

Ad.4)

Wiceprzewodniczący Zarządu Pan Władysław Szopa odczytał trzy wnioski do zaopiniowania dot. przyznania koncesji alkoholowych w następujących punktach:

 • Sklep spożywczy „Żabka”, ul. Górnicza 51A – zmiana przedsiębiorcy,
 • Sklep spożywczy „Żabka”, ul. Szklarska 2A– zmiana przedsiębiorcy,
 • Sklep spożywczy „Biedronka”, ul. Dokerska 2A – zmiana przedsiębiorcy.

Wszystkie wnioski Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej I Koncesji Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie, radni jednogłośnie podjęli uchwały w powyższych sprawach:

Uchwałę nr XVII/77/18 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: Sklep spożywczy „Żabka”, ul. Górnicza 51A,
Uchwałę nr XVII/78/18 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: Sklep spożywczy „Żabka”, ul. Szklarska 2A,
Uchwałę nr XVII/79/18
w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: Sklep spożywczy „Biedronka”, ul. Dokerska 2A.

Ad.5)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń zakomunikował, że do rozdysponowania pozostała kwota, która pozwoli na współorganizację imprez mikołajowych dla dzieci z trzech osiedli po 800 zł każde oraz trzech akcji świątecznej pomocy „Boże Narodzenie 2018” dla trzech zespołów Caritas, również po 800 zł dla każdego osiedla, tj. Pilczyc, Kozanowa i Popowic.

Ad.6)

Protokół nr XVI z dnia 07.11.2018r. został przyjęty bez uwag.

Ad.7)

W wolnych wnioskach i zapytaniach radnych przedstawiono następujące sprawy:

 1. Pani Emilia Chmura zwróciła uwagę radnych na bardzo poważnie zatłoczoną Koszykarską w pobliżu ZSP nr 7 w newralgicznych godzinach przywozu i odbioru dzieci z placówki. Zaproponowała rozwiązanie problemu przez wprowadzenie drogi jednokierunkowej oraz montaż progów zwalniających, parkowanie aut tylko po jednej stronie, ułatwiające pozostałym włączenie się do ruchu. Pan Henryk Macała zaproponował powrócić do tego tematu w nowym roku.
 2. Pani Halina Czapnik podziękowała Zarządowi Osiedla w imieniu SML-W „Popowice” za rozwiązanie problemu uporządkowania zieleni przy ul. Żubrzej.
 3. Pani Marta Słowikowska również złożyła podziękowania dla Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. od kierownictwa Żłobka nr 3 za zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka 2018.
 4. Pani Emilia Chmura zgłosiła potrzebę zainstalowania dodatkowych tablic informacyjnych na Popowicach oraz Kozanowie. W tej kwestii wypowiedział się również Pan Konrad Postawa, proponując konkretne miejsca usytuowania tablic, tj. w okolicy Galerii Viktor na Kozanowie oraz na Popowicach pomiędzy „Biedronką”a kościołem NMPKP. Są to miejsca proponowane przez mieszkańców.
 5. Informacje na temat obchodów 70-lecia VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hutniczej przekazali Pan Stanisław Zatoń oraz Pan Henryk Macała.
 6. Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała przedstawił radnym terminy spotkań wigilijnych: duża wigilia w ODS-K „Piast” dla osób samotnych i opuszczonych odbędzie się dnia 22 grudnia 2018r. o godz. 17.00, natomiast spotkanie opłatkowe dla wszystkich radnych będzie miało miejsce dnia 23 grudnia 2018r. również o godzinie 17.00 w siedzibie rady.

  Pan Henryk Macała polecił także korzystanie z bezpłatnych szkoleń dla radnych, które będą odbywały się od 13 listopada do 13 grudnia 2018r. w Infopunkcie, ul. Łokietka 5.

Na tym XVII sesję Rady Osiedla zakończono.
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 05.12.2018r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz