Dokumenty

Protokół z posiedzenia XVIII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 05 grudnia 2018r.

XVIII sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
  2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
  3. Uchwała w sprawie podziału niewykorzystanych środków diet – ref. Stanisław Zatoń i Marcin Budzisz.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji.
  5. Opinia pisma w sprawie zorganizowania punktu gastronomicznego w parku Południowym – ref. Henryk Macała.
  6. Dyskusja na temat pisma dot. komunikacji MPK – ref. H. Macała.
  7. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
  8. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XVIII sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. otworzył wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Józef Bidziński, prezentując powyższy harmonogram posiedzenia.

Ad.2)

Pan Stanisław Zatoń zgłosił uwagę do porządku obrad, proponując realizację punktu trzeciego harmonogramu posiedzenia po punkcie szóstym (chwilowa nieobecność skarbnika). Poprawkę przyjęto jednogłośnie.

Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Liczba obecnych radnych wyniosła 15, nieobecnych 5.

Ad.3)

Skarbnik Osiedla Pan Marcin Budzisz przedstawił propozycję Zarządu w sprawie podziału niewykorzystanych środków z tytułu diet dla następujących radnych: przewodniczący Zarządu – 220 zł, sekretarz – 250 zł, skarbnik – 250 zł, wiceprzewodniczący RO – 100 zł oraz radny Konrad Postawa – 250 zł.

Dyskusję otworzył Pan Marek Glibowski, proponując dla Pana Konrada Postawy dietę uznaniową w wysokości 400 – 500 zł, gdyż wcześniejsza propozycja jest niewspółmierna do pracy jaką wykonał Pan Konrad Postawa (prowadzenie strony internetowej, konta na Facebook -u, zamieszczanie artykułów). Powyższy wniosek poparł również Pan Tomasz Kapłon, komentując propozycję Zarządu jako śmieszną w zestawieniu z cennikiem jaki istnieje na rynku za świadczenie usług informatycznych.

Z powyższą opinią zgodził się również Pan Józef Bidziński.

Pan Stanisław Zatoń natomiast odwołał się do roli poprzednika Pana Konrada Postawy, czyli Pana Ryszarda Kuzi, który również opiekował się stroną internetową Rady Osiedla w poprzedniej kadencji i nie pobierał za tę usługę żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto Pan Stanisław Zatoń odczytał radnym bardzo długą listę wykonanych przez siebie zadań w roku 2018, dając tym samym wyraz, ze najwięcej pracy wykonuje Zarząd, a propozycja podziału diet jest adekwatna do zaangażowania poszczególnych radnych.

Ostatecznie Pan Józef Bidziński zrzekł się swojej diety uznaniowej w wysokości 100 zł i przekazał ją na konto Pana Konrad Postawy, w ślad z Panem Bidzińskim część swoich diet w wysokości po 50 zł przekazali Ewa Garncarek-Zarzycka oraz Marcin Budzisz.

Wobec powyższego Rada Osiedla podjęła następujące uchwały w sprawie dodatkowych diet uznaniowych:

Uchwałę nr XVIII/83/18 w sprawie diety uznaniowej dla Pana Konrada Postawy w wysokości 450 zł (jednogłośnie),
Uchwałę nr XVIII/84/18 w sprawie diety uznaniowej dla Pana Stanisława Zatonia w wysokości 220 zł (za 10, przeciw 3, wstrz. 2),
Uchwałę nr XVIII/85/18 w sprawie diety uznaniowej dla Pani Ewy Garncarek-Zarzyckiej w wysokości 200 zł (za 14, wstrz. 1),
Uchwałę nr XVIII/86/18 w sprawie diety uznaniowej dla Pana Marcina Budzisza w wysokości 200 zł (za 13, wstrz. 2).

Ad.4)

Przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej I Koncesji Alkoholowych odczytała dwa wnioski do zaopiniowania dot. przyznania koncesji alkoholowych w następujących punktach:

  • „Grillburger & Pierogarnia”, ul. Popowicka 26 – zmiana przedsiębiorcy,
  • Stadion Miejski, Bar (I piętro), al. Śląska 1– rozszerzenie asortymentu.

Wszystkie wnioski Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej I Koncesji Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie, radni jednogłośnie podjęli uchwały w powyższych sprawach:

Uchwałę nr XVIII/81/18 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: „Grillburger & Pierogarnia”, ul. Popowicka 26,
Uchwałę nr XVIII/82/18 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: Bar, Stadion Miejski, al. Śląska 1.

Ad.5, 6)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń odczytał treści e-maili, w sprawie poparcia inicjatywy społecznej dot. zorganizowania w Parku Zachodnim punktu gastronomicznego wraz z atrakcjami dla dzieci oraz w sprawie opinii nt. nowego przebiegu linii autobusowej nr 127 (pomijającą tzw. zatokę kozanowską).

Dyskusję rozpoczął przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, tym samym przejmując z rąk Pana Józefa Bidzińskiego, dalsze prowadzenie spotkania.

Radni oddelegowali trzyosobowy zespół na ewentualne spotkanie w sprawie trasy linii 127 w następującym składzie: Pan Marek Glibowski, Pan Konrad Postawa oraz Pan Stanisław Zatoń. Natomiast w sprawie utworzenia punktu gastronomicznego w Parku Zachodnim postanowiono napisać pismo popierające wspomniany projekt.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu trzeciego harmonogramu obrad.

Ad.7)

Protokół nr XVII z dnia 07.11.2018r. został przyjęty bez uwag.

Ad.8)

W wolnych wnioskach i zapytaniach radnych przedstawiono następujące sprawy:

Pan Henryk Macała poinformował Radnych o paczkach żywnościowych dla najuboższych, przekazanych od Pana Prezydenta Jacka Sutryka,. Radni zostali poproszeni o rozdysponowanie ich wśród najbardziej potrzebujących (po 6 paczek na Osiedle).

Pan przewodniczący Rady skorygował również datę wigilii dla osób ubogich, którą przesunięto na 21 grudnia 2018r. godz. 17:00, a spotkanie opłatkowe dla radnych na 22 grudnia 2018r. również na godz. 17:00.

Pan Józef Bidziński wyraził swoją prośbę w sprawie wysłania życzeń świąteczno -noworocznych do Straży Miejskiej Wrocławia oraz Policji. Wystosował również propozycję zaproszenia osiedlowego lidera powodziowego Pana Ryszarda Kuzi na spotkanie opłatkowe.

Pan Konrad Postawa w imieniu Pani Emilii Chmury zapytał, czy Rada wyrazi zgodę na to, aby w jej w siedzibie mogła odbyć się zbiórka suchego chleba dla koni dnia 20 grudnia 2018r. (inicjatywa lokalnych aktywistów z naszego Osiedla, Maślic oraz Szczepina wspierająca stajnię Pod Jabłoniami oraz Ranczo nad Odrą), a także, czy w przyszłości będzie można zorganizować prelekcję nt. zdrowej żywności.

Na tym XVIII sesję Rady Osiedla zakończono.
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 16.01.2019r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz