Dokumenty

Protokół z posiedzenia XX sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 13 lutego 2019r.

XX sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała
 3. Omówienie projektu Mikrogranty 2019 „Osiedlowe spotkania sąsiedzkie” – ref. Emilia Chmura i Konrad Postawa
 4. Dyskusja i wyrażenie opinii na temat przesłanych uchwał RM Wrocławia dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych – ref. Władysław Szopa
 5. Uchwała w sprawie wysokości diet na rok 2019 – ref. Stanisław Zatoń i Marcin Budzisz
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Halina Czapnik
 7. Prezentacja  projektów osiedlowych w ramach WBO 2019. „Spacerem po Pilczycach i Kozanowie, czyli uatrakcyjnienie infrastruktury skwerów osiedlowych i terenu wokół Stawu Pilczyckiego – Projekt nr 323″ oraz „Psie łąki na Kozanowie, czyli uatrakcyjnienie infrastruktury skwerów osiedlowych – Projekt nr 342″ – ref. Konrad Postawa i Emilia Chmura
 8. Dyskusja w sprawie treści ulotki promującej działania Rady Osiedla w ramach projektu „Promocja Rady Osiedla i działań lokalnych – integracja z mieszkańcami” – ref. Konrad Postaw i Emilia Chmura
 9. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec aktu przemocy w związku z morderstwem prezydenta Gdańska – ref. Tomasz Kapłon.
 11. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka
 12. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XX sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. otworzył przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, prezentując powyższy harmonogram posiedzenia.

Ad.2)

Nie zgłoszono uwag do powyższego porządku obrad.
Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Liczba obecnych radnych wyniosła 15, nieobecnych 5. Na posiedzeniu Rady Osiedla był obecny Pan Błażej Stopka – mieszkaniec Pilczyc.

Ad.3)

Pan Konrad Postawa oraz Pani Emilia Chmura przedstawili szczegóły projektu pt. „Mikrogranty 2019 – Osiedlowe Spotkania Sąsiedzkie – poznajmy się podczas warsztatów kiszenia, zdrowego żywienia i bezpieczeństwa zakupów w Internecie.

Projekt ma na celu integrację lokalnej społeczności podczas dzielenia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z dziedziny informatyki, ekologii, biotechnologii.

Na realizację projektu zaplanowana jest kwota 5000 zł. Zajęcia odbywałyby się raz w tygodniu w godz. popołudniowych w ODSK „Piast” dla grupy 30-osoboweji realizowane byłyby w następujących blokach tematycznych:

 1. Warsztaty kulinarne – kiszenie warzyw
 2. Nowe technologie – bezpieczeństwo, smart fony, komputery
 3. Ekologia – zdrowe odżywianie, dobre nawyki, smog.

Projekt został pozytywnie przyjęty przez radnych Osiedla.

Ad.4)

Wiceprzewodniczący Zarządu Pan Władysław Szopa zabrał głos w sprawie przedyskutowania projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia dot. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmieniającej zasady usytuowania punktów sprzedaży na terenie miasta.

W sprawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr IV/53/19 zwiększającej ilość zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych radni wyrazili opinię pozytywną (za; 13 głosów, przeciw, 1 głos, wstrz. : 1 głos).

W sprawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr IV/54/19 zmieniającej zasady usytuowania punktów sprzedaży na podawanie napojów alkoholowych radni również wyrazili opinię pozytywną (za: 8, wstrz.: 7). Jednocześnie radni wyrazili potrzebę sprecyzowania odległości , jakie powinny być zachowane pomiędzy punktami sprzedaży napojów alkoholowych a miejscami chronionymi.

Ad.5)

Skarbnik Osiedla Pan Marcin Budzisz przedstawił propozycje wysokości diet dla radnych w roku 2019, na które w roku bieżącym jest przeznaczona kwota 14 775 zł.

Przewodniczący Zarządu-180 zł, skarbnik i sekretarz po 270 zł, wiceprzewodniczący Zarządu i wiceprzewodniczący Rady Osiedla po 80 zł, członek Zarządu-85 zł, przewodniczący komisji tematycznych-30 zł, pozostali radni-25zł.

Pan Marek Glibowski zgłosił wniosek, aby 10% z diet członków Zarządu przeznaczyć na zwiększenie diety dla wiceprzewodniczącego Rady Osiedla.

Wobec powyższego głosowaniu poddano obydwa wnioski.

Za propozycją Zarządu głosowało 10 radnych, natomiast za wnioskiem Pana Marka Glibowskiego głosowało 4 radnych przy jednym głosie wstrzymującym się.

Rada Osiedla podjęła kolejno uchwały przyjmujące poszczególne wysokości diet:

Uchwała nr XX/95/19 w sprawie diety dla przewodniczącego Zarządu w wysokości 180 zł,
Uchwała nr XX/96/19 w sprawie diety dla skarbnika w wysokości 270 zł,
Uchwała nr XX/97/19 w sprawie diety dla sekretarza w wysokości 270 zł,
Uchwała nr XX/98/19 w sprawie diety dla wiceprzewodniczącego Zarządu w wysokości 80 zł,
Uchwała nr XX/99/19 w sprawie diety dla członka Zarządu w wysokości 85 zł,
Uchwała nr XX/100/19 w sprawie diety dla wiceprzewodniczącego RO w wysokości 80 zł,
Uchwała nr XX/101/19 w sprawie diet dla radnych w wysokości 25 zł,
Uchwała nr XX/102/19 w sprawie diet dla przewodniczących komisji w wysokości 30 zł.

Ad.6)

Nie wpłynęły żadne wnioski do zaopiniowania w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych.

Ad.7)

Pani Emilia Chmura oraz Pan Konrad Postawa przybliżyli radnym dwa osiedlowe projekty zgłoszone do realizacji w ramach WBO 2019. Pierwszy z nich to projekt nr 323 pt. „Spacerem po Pilczycach i Kozanowie, czyli uatrakcyjnienie infrastruktury skwerów osiedlowych i terenu wokół Stawu Pilczyckiego”. Projekt ma na celu stworzenie zielonej przestrzeni rekreacji na styku dwóch osiedli: Kozanowa i Pilczyc i jest kontynuacją II etapu prac wokół Stawu Pilczyckiego. Szacunkowy koszt to 2 000 000 zł.

Druga propozycja to projekt nr 342 pt. „Psie łąki na Kozanowie, czyli uatrakcyjnienie infrastruktury skwerów osiedlowych”. Projekt zakłada stworzenie zielonej przestrzeni dla psów i ich właścicieli na osiedlu Kozanów (3 psie łąki wraz z ogrodzeniem, ścieżkami, ławkami i koszami na odpady). Koszt 750 000 zł.

Ad.8)

Pan Konrad Postawa zaprezentował projekt ulotki, która zawiera treści promujące Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. i jednocześnie stanowi jeden z etapów realizacji zadania na rok 2019: „Promocja Rady Osiedla i działań lokalnych – integracja z mieszkańcami”. Ulotka zawiera ważne informacje dla mieszkańców, m. in. jakie kompetencje ma Rada Osiedla, w czym może wspomóc i jak się z nią skontaktować. Dystrybucja ulotek przewidziana jest na przełom marca i kwietnia.

Ad. 9)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń poinformował radnych o pismach, jakie

wpłynęły do Rady Osiedla z  prośbą o współfinansowanie następujących działań:

 1. Przedszkole nr 104, ul. Niedźwiedzia – Taneczna Gala Przedszkolaka – kwota dofinansowania: 1500 zł,
 2. Parafialny Zespół Caritas, Popowice – akcja świątecznej pomocy Wielkanoc 2019 – kwota dofinansowania: 1000 zł,
 3. PZERi I, Koło nr 7, Kozanów – działalność koła w roku 2019 – kwota dofinansowana: 2000 zł.

Decyzją Rady Osiedla dofinansowanie zespołu Caritas oraz Koła nr 7 przełożono do rozważenia na kolejną sesję w marcu, natomiast przegłosowano wniosek Przedszkola nr 104 i przyznano wnioskowaną kwotę 1500 zł z przeznaczeniem na współorganizację Tanecznej Gali Przedszkolaka (za: 14 głosów, wstrz.: 1).

Ad.10)

Na wniosek Pana Józefa Bidzińskiego oraz Pana Tomasza Kapłona Rada Osiedla Pilczyce –  Kozanów – Popowice Płn. podjęła Uchwałę nr XX/103/19 w sprawie wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu wobec aktu przemocy jakim było morderstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w dniu 13 stycznia 2019r. (za: 10, przeciw:1, wstrz. 4).

Uchwała jest wyrazem solidarności z samorządowcami miasta Gdańska i jego mieszkańcami. „Czas najwyższy zmienić mowę nienawiści w mowę porozumienia!”.

Uchwała jest do wiadomości mieszkańców Osiedla.

Ad.11)

Protokół nr XIX z dnia 23.01.2019r. został przyjęty bez uwag.

Ad.12)

Rada Osiedla  jednogłośnie wyraziła swoją opinię w kwestii przedłużenia trasy linii autobusowej nr 127, opowiadając się za wariantem I, tj. od pętli na Kozanowie przez ul. Pilczycką i Maślicką do pętli przy skrzyżowaniu ulicy Maślickiej i Koziej.

Na tym XX sesję Rady Osiedla zakończono.
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 06.03.2019r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz