Dokumenty

Protokół z posiedzenia XIX sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 23 stycznia 2019r.

XIX sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Sprawozdanie roczne z działalności Osiedla – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka oraz Marcin Budzisz.
 4. Dyskusja na temat planu finansowego RO na rok 2019 – ref. Marcin Budzisz.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji.
 6. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 7. Przyjęcie sprawozdania z organizacji wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych i bezdomnych, sprawozdanie z działalności chóru osiedlowego – ref. Henryk Macała oraz sprawozdania: festyn osiedlowy – Stanisław Zatoń i gimnastyka dla seniorów – ref. Pan Waldemar Małys.
 8. Przyjęcie sprawozdania z organizacji imprez mikołajowych dla dzieci – ref. Henryk Macała.
 9. Podjęcie uchwał aktualizujących kosztorysy projektów: Festyn Osiedlowy 2019 – ref. Henryk Macała oraz Promocja osiedla-ref. Konrad Postawa.
 10. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 11. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XIX sesję Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. rozpoczął przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, prezentując powyższy harmonogram posiedzenia.

Ad.2)

Radny Konrad Postawa zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu ws. zagospodarowania terenu w Parku Zachodnim w pobliżu „Creatora” ze względu na obecność autora tejże inicjatywy.

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Józef Bidziński zaproponował, aby Rada Osiedla podjęła odpowiednią formę wyrazu „sprzeciwu wobec zbrodniczego czynu, jakim było zabójstwo Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w dniu 13 stycznia 2019r.”

Obydwa wnioski zostały wprowadzone do porządku posiedzenia.
Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Liczba obecnych radnych wyniosła 12, nieobecnych 8.

W związku z powyższym głos zabrał autor planowanego przedsięwzięcia w Parku Zachodnim, prezentując szczegóły projektu, m. in. stworzenie punktu gastronomiczno-rekreacyjnego wraz z miejscem do zabaw dla dzieci oraz z zabezpieczeniem sanitarnym.

Zaprezentowana propozycja jest ciekawą formą spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu oraz jest alternatywnym pomysłem na zagospodarowanie parku.

Inicjatywa zdobyła jednogłośne poparcie Rady Osiedla.

Ad.3)

Sekretarz Osiedla Ewa Garncarek-Zarzycka przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Osiedla w roku 2018, zawierające informacje na temat organizacji i współorganizacji imprez na rzecz mieszkańców (festyny, koncerty, konkursy międzyszkolne i międzyprzedszkolne, akcje świątecznej pomocy, zawody, wsparcie klubów seniora).

W sprawozdaniu znalazła się również ocena współpracy z organami miasta i służbami, a także ocena realizacji inwestycji miejskich. Szczegóły zawiera wersja papierowa sprawozdania, stanowiąca załącznik do protokołu.

Skarbnik Osiedla Pan Marcin Budzisz przekazał radnym do wglądu szczegółowe sprawozdanie finansowe, które zawiera dochody i wydatki na realizację zadań wg poszczególnej tabeli klasyfikacji budżetowej w roku 2018.

Wobec powyższego Rada Osiedla jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XIX/87/19 przyjmującą sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. za rok 2018.

Ad.4)

W kwestii planu finansowego Rady Osiedla na rok 2019, skarbnik Pan Marcin Budzisz przypomniał radnym, iż projekt planu finansowego na bieżący rok kalendarzowy został zatwierdzony z końcem roku 2018. Plan będzie wymagał korekty w toku jego realizacji, o czym radni będą informowani, a korekta zawsze jest dokonywana poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały.

Ad.5)

Wniosek do zaopiniowania dot. przyznania koncesji alkoholowych w punkcie sprzedaży: „Biedronka”, ul. Legnicka 57B, odczytała Ewa Garncarek-Zarzycka, przekazując jednocześnie opinię pozytywną, wydaną przez Komisję ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych w tej sprawie.

W związku z powyższym Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XIX/88/19 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: „Biedronka”, Legnicka 57B (kolejne zezwolenie).

Ad.6)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń poinformował radnych, iż nie wpłynęło żadne pismo w sprawie współfinansowania imprez w najbliższym czasie. Zarząd nie ma propozycji w tym temacie.

Ad.7,8)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała przedstawił sprawozdania z realizacji dofinansowanych przez WCRS zadań społecznych w roku 2018.

Sprawozdania dotyczyły corocznych organizacji wieczerzy wigilijnej (21.12.2018r.) oraz imprez mikołajowych dla dzieci (05.12.i 06.12.2018r.-Pilczyce, Kozanów oraz 08.12.2018r.-Popowice) , a także działalności Osiedlowego chóru „Piastuny” (nagrania i koncerty).

Rada Osiedla po zapoznaniu się ze szczegółami realizowanych projektów podjęła jednogłośnie następujące uchwały:

Uchwałę nr XIX/89/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania 2018: Wieczerza wigilijna dla osób samotnych, bezdomnych i opuszczonych,
Uchwałę nr XIX/90/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania 2018: Działalność chóru osiedlowego „Piastuny”,
Uchwałę nr XIX/91/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania 2018: Imprezy mikołajowe dla dzieci.

Następnie sprawozdanie z realizacji projektu: Festyn osiedlowy odczytał Pan Stanisław Zatoń. W roku 2018 Rada Osiedla była współorganizatorem festynu parafialnego na Kozanowie w dniach 2-3 czerwca 2018r. Była to impreza rodzinna z okazji Dnia Dziecka. Ocenę realizacji zadania: Gimnastyka dla Seniorów przedstawił Pan Waldemar Małys, informując radnych o szczegółach realizacji projektu (prowadzenie cyklicznych zajęć ruchowych w okresie od marca do grudnia 2018r.)

Rada Osiedla pojęła jednogłośnie kolejne uchwały przyjmujące powyższe sprawozdania:

Uchwałę nr XIX/92/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania 2018: Festyn osiedlowy,
Uchwałę nr XIX/93/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania 2018: Klub Aktywnego Seniora-gimnastyka z elementami samoobrony dla seniorów.

Ad. 9)

Pan Konrad postawa zaprezentował radnym kosztorys aktualizacyjny realizacji zadania 2019: Promocja Rady Osiedla i działań lokalnych – integracja z mieszkańcami.

Aktualizowana kwota to 4000 zł, która zostanie zrealizowana wg zaplanowanych paragrafów klasyfikacji budżetowej. Rada Osiedla przyjmując formularz aktualizacyjny, podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XIX/94/19 w sprawie przyjęcia korekty formularza ofertowego na realizację zadania na kwotę 4000 zł w roku 2019: Promocja RO i działań lokalnych.

Oferta zadania społecznego: Festyn osiedlowy 2019 nie wymaga aktualizacji, gdyż podana kwota w ofercie na rok 2019 jest zgodna z wysokością przyznanych środków przez WCRS.

Ad.10)

Protokół nr XVIII z dnia 05.12.2018r. został przyjęty bez uwag.

Ad.11)

Pan Marek Glibowski zgłosił problem nieprawidłowego parkowania samochodów dostawczych i ciężarowych na parkingu przy ul. Dokerskiej 2. Wyraził prośbę o wysłanie pisma do Policji i Straży Miejskiej o zbadanie sprawy. Radny zapytał również o postęp w sprawie autobusu linii 127 – brak tematu w tej sprawie (odpowiedź Pan Henryka Macały).

W kwestii wyrażenia opinii w sprawie tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Pan Henryk Macała zwrócił się do Pana Józefa Bidzińskiego o przygotowanie odpowiedniej treści w tej sprawie.

Radna Barbara Katarzyńska zwróciła uwagę na nieodpowiednie zabezpieczenie pasa zieleni przy ul. Górniczej, który jest zadeptywany przez użytkowników samochodów osobowych parkujących wzdłuż ul. Górniczej (prośba o wysłanie pisma do ZZM).

Pan Stanisław Zatoń przypomniał radnym o projekcie dot. reformy samorządu osiedlowego i możliwości zgłoszenia kandydatur do zespołu w tej sprawie do dnia 5 lutego 2019r.

Na tym XIX sesję Rady Osiedla zakończono.
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 13.02.2019r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz