Liczba obecnych Radnych na XXI Sesji: 16

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 04.03.2015 r.

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                   2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                        3. Spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7                                               4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji                                                                                                                      5.  Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. S. Zatoń                                                               6. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka                             7. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad. 1) XXI Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął    Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek     obrad. Pan Henryk Macała powitał również przybyłych gości p. Danutę Grzymałę –  radną poprzedniej kadencji oraz p. Krzysztofa Młyńczaka – dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7  we Wrocławiu, ul. Koszykarska 2-4.

Ad. 2) Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmian porządku obrad. Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3)  Jako pierwszy z gości głos zabrał dyrektor ZSP nr 7, mówił o swojej nowej roli dyrektora placówki, o priorytetach w zawodzie pedagoga, przede wszystkim wyraził gotowość szerokiej współpracy z Radą Osiedla.                                                            Przewodniczący p. H. Macała zwrócił uwagę na ograniczone możliwości  Rady w kwestii  współfinansowania różnego rodzaju imprez, konkursów międzyszkolnych,  wynikające z dużego zasięgu terytorialnego jednostki, do której należą trzy duże osiedla skupiające wiele szkół, przedszkoli, parafialnych zespołów Caritas, Klubów Seniorów itp.  Ze stwierdzeniem, że wsparcie finansowe ze strony jednostki może być jedynie uzupełniające, a kryterium to szczytny cel i dobro dzieci, zgodzili się wszyscy obecni.

Pani Danuta Grzymała poruszyła bardzo istotny problem dla mieszkańców Kozanowa, a mianowicie kwestię autobusów jadących na Pilczyce i omijających osiedle Kozanów. Autobusy linii 126, 127 oraz C zjeżdżają w tzw. zatokę kozanowską, natomiast wszystkie pozostałe linie jadące w kierunku Maślic, zatrzymują się na przystanku przy ul. Pilczyckiej na wąskim przystanku bez wiaty, co dla ludzi starszych przesiadających się na inne linie jest dużym dyskomfortem.

Radny Marek Lewicki pilotujący „sytuację z autobusami na Kozanów”, zapewnił p. Danutę Drzymałę, iż zna całą sytuację dot. zmian w komunikacji na Maślice i aktywnie działa w tej sprawie, mając wsparcie całej Rady Osiedla.

Ad.4) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił wnioski zaopiniowane pozytywnie przez Komisję ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowej w sprawie przyznania koncesji w następujących lokalach:

 • Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna 62-062 Kostrzyn, ul. Żniwna 5, w punkcie sprzedaży: Sklep Spożywczy „Biedronka”, Wrocław, ul. Sielska 3-9A – kontynuacja,
 • ROBERT JARZĘBSKI, w punkcie sprzedaży: Sklep monopolowy „Na Wspólnej”, Wrocław, ul. Ignuta 125 – kontynuacja,
 • HENRYK ŁUCZAK, w punkcie sprzedaży: Sklep ogólnospożywczy, Wrocław, ul. Pałucka 67 – kontynuacja.

W związku z powyższym podjęto odpowiednio następujące uchwały:

Uchwała nr XXI/115/15 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: „Biedronka”, ul. Sielska 3-9A podjęta ilością głosów: za 15, wstrz. 1,

Uchwała nr XXI/116/15 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: Sklep monopolowy, ul. Ignuta 125 podjęta jednogłośnie,

Uchwała nr XXI/117/15 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: Sklep ogólnospożywczy, ul. Pałucka 67 podjęta jednogłośnie.

Ad. 5) Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń podał propozycje przyznania środków finansowych instytucjom w ramach współorganizacji następujących przedsięwzięć:

 1. ZSP nr 7 , ul. Koszykarska 2-4 – trzy międzyszkolne konkursy – kwota 1200 zł,
 2. Parafialny Zespół Caritas, Parafia p.w. Św. Jadwigi – Kozanów, akcja świątecznej Pomocy Wielkanoc 2015 – nie podano kwoty,
 3. Parafialny Zespół Caritas, Parafia p.w. Macierzyństwa NMP – Pilczyce, akcja świątecznej Pomocy Wielkanoc 2015  – nie podano kwoty,
 4. Parafialny Zespół Caritas, Parafia p.w. NMP KP – Popowice, akcja świątecznej Pomocy Wielkanoc 2015 – nie podano kwoty,
 5. Ośrodek Neuropsychiatrii „Neuromed”, ul. Białowieska – uroczyste otwarcie nowego pawilonu szkoły: gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące – kwota 500 zł ( poczęstunek dla gości),
 6. Klub Wędkarski „Certa”  – Popowice, organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka – kwota 1500 zł.

Decyzją Zarządu zaproponowano następujące kwoty: dla wszystkich trzech zespołów Caritas tradycyjnie po 500 zł, dla „Neuromed”- u  – 500 zł, ZSP nr 7  – 1200 zł ze względu na trzy konkursy, natomiast dla Klubu Wędkarskiego „Certa”  – do przedyskutowania przez radnych.

Wobec zaistniałej sytuacji wypowiedzieli się kolejni radni kwestionując zbyt dużą sumę na organizację zawodów, w których wg p. Haliny Czapnik uczestniczy tylko 10 dzieci ze SP nr 3 przy ul. Bobrzej. Zdaniem p. Tomasza Kapłona przy zestawieniu potrzeb Caritas i Certy bardziej zasadna jest pomoc parafialnym zespołom.

Pan Marek Lewicki zaproponował przyznać klubowi wędkarskiemu jedynie 200 zł, ze względu na trwający remont na Odrze, który utrudnia organizację wszelkich zawodów. Pan Marcin Budzisz natomiast zasugerował przyznanie kwoty 1000 zł, która wg niego jest dobrą kwotą na poczęstunek i nagrody dla uczestników zawodów.

Wiceprzewodniczący Zarządu zaapelował pójść na kompromis i przyznać dla „Certy” 500 zł, a dla Parafialnych Zespołów Caritas po 700 zł.

Dlatego też przeprowadzono głosowanie na konkretne kwoty:

 • 200 zł dla „Certy” – 3 osoby
 • 500 zł dla „Certy” – 10 osób
 • 1000 zł dla „Certy” – 3 osoby
 • Po 700 zł dla zespołów Caritas – 14 osób
 • Pozostałe kwoty przyznano jednogłośnie.

Ad. 6) Protokół z XX Sesji w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia Rady. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej R.O. www.radaosiedla29.pl. Protokół przyjęto bez uwag.

Ad. 7) Poinformowano radnych o spotkaniu w sprawie losów VI Liceum Ogólnokształcącego mającym się odbyć dnia 08.04.2015 (dla przypomnienia chodzi o redukcję oddziałów  na rok szkolny 2015/2016). Pan Stanisław Zatoń przekazał informację w związku z organizowanym w dniu 13.06.2015 Festynem Parafialnym na osiedlu Kozanów.

Na tym XXI Sesję Rady Osiedla zakończono.

Ustalono termin kolejnej Sesji na dzień 08.04.2015r. na godz. 18.00 w siedzibie RO.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka

Sekretarz Osiedla