Liczba obecnych Radnych na XX Sesji: 15

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 04.02.15 r.

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                  2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                        3. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Walczak Grażyna                                                                                                                                      4. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń                                                 5. Stanowisko RO w sprawie zaproponowanych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej – ref. Marek Lewicki                                                                                                           6. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka        7. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad. 1) XX Sesję Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek obrad.

Ad. 2) Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmian dot. porządku obrad. Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił opinię w sprawie przyznania koncesji alkoholowej w następującym punkcie sprzedaży:

• BARBARA ŻESŁAWSKA, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, ul. Modra 28b – kontynuacja – wniosek zaopiniowany pozytywnie przez Komisję ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowej.

Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XX/113/14 w sprawie do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w/w lokalu.

Ad.4) Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń, w imieniu Zarządu, zaproponował przyznanie środków finansowych na współorganizację następujących imprez:

• „IX Taneczna Gala Przedszkolaka” organizowana przez Przedszkole nr 104 „Na Misiowej Polanie”, ul. Niedźwiedzia 26-28 w dniu 07.03.2015r. – kwota 1500 zł,

• Organizacja imprezy z okazji 30 – lecia Szkoły Podstawowej nr 75 w Zespole Szkół nr 21, ul. Ignuta 28 – kwota 2000 zł

Wobec powyższego, obydwa wnioski poddano głosowaniu, w wyniku którego radni jednogłośnie wyrazili pozytywną opinię w kwestii przyznania proponowanych środków.

Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń powiadomił radnych o odbytym spotkaniu przedstawicieli Rady i Zarządu z przedstawicielami Straży Miejskiej oraz o porozumieniu nt. współpracy. Radnym przedłożono również do wglądu sprawozdanie roczne z działań na terenie funkcjonowania oddziału III Staży Miejskiej.

Ad. 5) Radny Marek Lewicki naświetlił problem zmian w organizacji ruchu autobusów miejskich linii 103, 435, oraz 403, które wg nowego rozkładu z dniem 01 marca 2015r, zmienią numery (435 na 104, 403 na 101, 103 zmienia trasę oraz powstaje nowa linia 102),a co najistotniejsze wszystkie wymienione autobusy będą omijać Osiedle Kozanów.

Po przedyskutowaniu problemu Rada Osiedla jednogłośnie podjęła

Uchwałę nr XX/114/15 w sprawie wyrażenia opinii dot. zmian w organizacji komunikacji zbiorowej liniami autobusowymi nr 101,102,103 oraz 104.

W powyższej uchwale Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. opiniuje pozytywnie zmianę nr linii autobusowej 403 na linię 101 oraz linii 435 na linię 104, a także pozytywnie ocenia projekt uruchomienia nowej linii autobusowej 102 pod warunkiem rozszerzenia trasy tejże linii autobusowej o przystanki : Kolista, Wiślańska, Dzielna, Kozanów.

Tym samym Rada Osiedla udziela poparcia mieszkańcom Kozanowa w sprawie zachowania przystanków na tzw. pętli kozanowskiej (obecna trasa autobusu linii 103). Zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej na Osiedlu Stabłowice i Pracze Odrzańskie nie powinny pozbawiać mieszkańców Osiedla Kozanów dotychczasowych połączeń komunikacyjnych.

Ad. 6) Protokół z XIX Sesji w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia Rady. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej RO: www.radaosiedla29.pl.  Protokół nr XIX przyjęto jednogłośnie.

Ad. 7) Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla p. Halina Czapnik zgłosiła problem tzw. ”jazdy pod prąd” na ul. Bobrzej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3. Postanowiono wystosować pisma w tej sprawie do Policji oraz Straży Miejskiej.

Pan Marek Lewicki zgłosił prośbę zamieszczania protokołów na stronie internetowej odpowiednio wcześniej, by móc się z nimi na czas zapoznać.

Na tym XX Sesję Rady Osiedla zakończono.

Ustalono termin kolejnej Sesji na dzień 04.03.2015r. na godz. 18.00 w siedzibie RO.

 

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka

Sekretarz