Liczba obecnych Radnych na XIX Sesji: 13

Porządek obrad sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 14.01.2015 r.

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                          2.Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                               3.Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za rok 2014 r. – ref. Ryszard Kuzia i Marcin Budzisz                                                                                                                                         4.Przyjęcie planu finansowego na rok 2015 – ref. Marcin Budzisz                                              5.Uchwała w sprawie wysokości diet na rok 2015 – ref. Stanisław Zatoń                                   6.Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji                                                                                                                       7. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja –  ref. Stanisław Zatoń                                                8. Przyjęcie sprawozdania z organizacji wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych i bezdomnych – ref. Henryk Macała                                                                                                       9. Przyjęcie sprawozdania z organizacji imprez mikołajowych dla dzieci – ref. Henryk Macała                                                                                                                                          10.Uchwały w sprawie aktualizacji wniosków w sprawie organizacji festynu oraz dofinansowania chóru w zakresie zakupu  kostiumów – ref. Henryk Macała                         11. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka             12.Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad.1)   XIX Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek obrad.

Ad.2) Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmian porządku obrad. Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.3 ) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Rady Osiedla za rok 2014 przedstawiła  sekretarz Zarządu Ewa Garncarek-Zarzycka zwracając uwagę na dane rzeczowe działalności Rady i Zarządu (liczba radnych, liczba odbytych posiedzeń Rady i Zarządu). Dokonano oceny współpracy Osiedla z organami miasta i jego jednostkami oraz służbami, podano ilość złożonych wniosków inwestycyjnych oraz wymieniono jakie wnioski zostały zrealizowane na obszarze Osiedla. Wskazano ilość imprez, których organizatorem i współorganizatorem była Rada Osiedla.

Sprawozdanie finansowe zaprezentował skarbnik Zarządu p. Marcin Budzisz przedstawiając dochody Rady, na które składają się subwencje za r. 2014, środki pozyskane z CIRS i wydziałów UMW, a także dochody z innych źródeł. Szczegółowo zreferowano wydatki Rady: koszty administracyjne, wydatki na cele kulturalne, oświatę i sport, pomoc społeczną.

Podjęto jednogłośnie Uchwałę nr XIX/98/15 przyjmującą sprawozdanie merytoryczno – finansowe z działalności Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. za rok 2014.

Ad.4)   Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przypomniał radnym, iż uchwała w sprawie projektu planu finansowego na rok 2015 została podjęta przez Zarząd w dniu 01.12.2014r. i wymaga zatwierdzenia  przez Radę. Skarbnik Zarządu p. Marcin Budzisz opracował plan finansowy RO na rok 2015. Środki finansowe zostały podzielone wg poszczególnych paragrafów  klasyfikacji budżetowej, co pozwala na efektywną realizację  podjętych zadań. Opracowany plan wydatków  stanowi podstawę  gospodarki finansowej  Osiedla.

Wobec powyższego podjęto jednogłośnie Uchwałę nr XIX/99/15 w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2015.

Ad. 5)  Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił propozycje Zarządu dot. wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących komisji (pozostają nie zmienione w roku 2015) oraz dla członków Zarządu i Wiceprzewodniczącego RO ( zostają zwiększone o 5 zł).  Ogólna kwota przeznaczona na wypłaty diet w roku 2015 wynosi 12 290 zł)

Rada Osiedla podjęła uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych w następującej kolejności:

  • Uchwała nr XIX/100/15 w sprawie diety dla Sekretarza Zarządu w wysokości 155 zł,  podjęta liczbą głosów: za: 11, wstrz.: 2,
  • Uchwała nr XIX/101/15 w sprawie diety dla Skarbnika Zarządu w wysokości 155 zł,   podjęta liczbą głosów: j/w,
  • Uchwała nr XIX/102/15 w sprawie diety dla Przewodniczącego Zarządu w wysokości 145 zł,   podjęta liczbą głosów: j/w,
  • Uchwała nr XIX/103/15 w sprawie diety dla Wiceprzewodniczącego Zarządu w wysokości 145 zł,  podjęta liczbą głosów: j/w,
  • Uchwała nr XIX/104/15 w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Osiedla w wysokości 95 zł,  podjęta liczbą głosów: j/w ,
  • Uchwała nr XIX/105/15 w sprawie diety dla Członka Zarządu w wysokości 95 zł, podjęta liczbą głosów: j/w,
  • Uchwała nr XIX/106/15 w sprawie diet dla pozostałych radnych w wysokości 20 zł, podjęta liczbą głosów: j/w,
  • Uchwała nr XIX/107/15 w sprawie diet dla przewodniczących komisji tematycznych w wysokości 25 zł,  podjęta liczbą głosów: j/w.

Rada Osiedla podjęła całościową Uchwałę nr XIX/108/15  zatwierdzającą wysokości wszystkich diet w roku 2015 przy 11 głosach za i 1 wstrzymującym się.

Ad. 6) Brak.                                                                                                                                           Ad. 7) Brak.

Ad. 8) Przewodniczący Rady p. Henryk Macała zaprezentował radnym sprawozdanie z organizacji Wieczerzy Wigilijnej dla osób samotnych i bezdomnych, która odbyła się po raz 21 dnia 21 grudnia 2014r.w  Ośrodku Działań Społeczno – Kulturalnych „Piast” przy ul. Rękodzielniczej 1. Impreza skupiła ponad 250 osób. RO podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XIX/109/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z organizacji powyższej imprezy. Dokumenty zostały przedłożone do ZOJM i CIRS.

Ad.9)   Kolejne sprawozdanie dotyczące przebiegu Imprez Mikołajowych dla dzieci z Pilczyc, Kozanowa i Popowic zreferował również p. Przewodniczący Henryk Macała. Zabawy mikołajowe  odbyły się odpowiednio w  Ośrodku Działań Społeczno –Kulturalnych „Piast” dnia 06 grudnia 2014r., w parafii Św. Jadwigi dnia 06 grudnia 2014r., a także   w siedzibie SML-W „Popowice” w dniach 06 grudnia 2014 oraz 13 grudnia 2014r.

RO podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XIX/110/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z organizacji powyższych imprez. Dokumenty zostały przedłożone do ZOJM i CIRS.

Ad.10) Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. podjęła również dwie uchwały w sprawie aktualizacji  następujących wniosków:

  • Uchwała nr XIX/111/15 w sprawie aktualizacji kosztorysu organizowanegow roku 2015 Festynu Osiedlowego w kwocie 2500 zł podjęta jednogłośnie,
  • Uchwała nr XIX/112/15 w sprawie aktualizacji kosztorysu w zakresie zakupu kostiumów  dla chóru osiedlowego „Piastuny” w kwocie 2000 zł podjęta jednogłośnie.

Ad.11) Protokoły z XVII oraz XVIII Sesji w wersji papierowej przekazano radnym do  wglądu podczas posiedzenia Rady. Wcześniej były udostępnione na stronie internetowej RO  www.radaosiedla29.pl. Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów. Protokół nr XVII oraz protokół nr XVIII przyjęto jednogłośnie.

Na tym XIX Sesję Rady Osiedla zakończono.

Ustalono termin kolejnej Sesji na dzień 04.02.2015r. na godz. 18.00 w siedzibie RO.

 

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka

Sekretarz