Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXI sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 13 marca 2019r.

XXI sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Omówienie projektów zadań społecznych „Zgrane Pilczyce-spotkania sąsiedzkie” oraz wycieczki  integracyjno-krajoznawczej dla seniorów i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tych ofert – ref. Emilia Chmura i Konrad Postawa.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia wniosku Przedszkola nr 104 dotyczącego remontu – ref. Tomasz Kapłon.
 5. Aktualizacja wniosków dot. dofinansowania imprez mikołajowych oraz wigilii – ref. Henrfyk Macała.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Halina Czapnik.
 7. Dyskusja na temat zadań remontowo-inwestycyjnych w osiedlu na spotkanie z prezydentem – ref. Henryk Macała.
 8. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 9. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 10. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XXI sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. otworzył przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, prezentując powyższy harmonogram posiedzenia.

Ad.2)

Pan Konrad Postawa zgłosił uwagę do porządku obrad, proponując realizację punktu siódmego harmonogramu posiedzenia po punkcie trzecim, ze względu na wcześniejsze wyjście Pani Emilii Chmury. Poprawkę przyjęto jednogłośnie.

Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Liczba obecnych radnych wyniosła 13, nieobecnych 7.

Ad.3)

Pani Emilia Chmura przedstawiła radnym projekty realizowane przez WCRS w roku 2019 dot. organizacji czasu wolnego dla mieszkańców Wrocławia. Pierwszy z nich to „Fundusz czasu wolnego” – zagospodarowanie dni wolnych od pracy ze szczególnym uwzględnieniem niedziel wolnych od handlu, realizowany w ramach projektu miejskiego „Zamknięte sklepy. Otwarta miasto”. Program przewiduje pozyskanie środków w wysokości max. 10 000 zł na realizację cyklicznych zadań, mających na celu aktywizację mieszkańców Osiedla. Zaproponowany przez Panią Emilię Chmurę projekt nosi tytuł „Zgrane Pilczyce-spotkania sąsiedzkie”. Termin realizacji to okres od maja do października 2019r.

Druga z kolei oferta to projekt pt. „ Senioralny fundusz wyjazdowy” realizowany w postaci jednodniowej wycieczki dla seniorów 60 plus do zamku Książ w dniu 16 maja 2019r.

Kwota przeznaczona na realizację tegoż przedsięwzięcia to 5000 zł.

Współautorem przedstawionych ofert zadań społecznych jest radny Pan Konrad Postawa.

W związku z powyższym Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXI/104/19 przyjmującą ofertę „Zgrane Pilczyce – spotkania sąsiedzkie” w ramach „Funduszu Czasu Wolnego 2019” oraz Uchwałę nr XXI/105/19 przyjmującą ofertę: wycieczka krajoznawczo-turystyczna dla seniorów w ramach „Senioralny Fundusz Wyjazdowy 2019”.

Ad.4)

Radny Tomasz Kapłon nakreślił problem fatalnego stanu technicznego budynków Przedszkola nr 104 „Na Misiowej Polanie Przy ul. Niedźwiedziej. Pismo do ZIM-u w sprawie zarezerwowania środków na rok 2019 na remont placówki ( w zakresie naprawy dachu, elewacji oraz wymiany ogrodzenia) wystosowali Rada Rodziców P-104, Grupa Moje Popo, Dyrektor P-104 orasz radni osiedlowi Pan Tomasz Kapłan oraz Pan Józef Bidziński.

Rada Osiedla popierając powyższą inicjatywę podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXI/106/19 w sprawie poparcia tegoż wniosku.

Ad.5)

Rada Osiedla podjęła uchwały aktualizujące kosztorysy ofert realizowanych z dodatkowych środków z WCRS na realizację zadań: Wieczerza Wigilijna2019 oraz Imprezy Mikołajowe dla dzieci 2019. Podjęto jednogłośnie następujące uchwały:

 • Uchwałę nr XXI/107/19 w sprawie aktualizacji kosztorysu Imprezy Mikołajowe na kwotę 1600 zł.
 • Uchwałę nr XXI/107/19 w sprawie aktualizacji kosztorysu Wieczerza Wigilijna na kwotę 1700 zł.

Ad.6)

Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej I Koncesji Alkoholowych (w osobach Pani Haliny Czapnik i Pana Stanisława Zatonia) przedstawiła następujące wnioski do zaopiniowania dot. przyznania koncesji alkoholowych w następujących punktach:

 •  Warsztat Cafe, ul. Niedźwiedzia 5 – opinia pozytywna,
 • „Żabka”, ul. Celtycka 4 – opinia pozytywna,
 • Bistro „U Braci”, ul. Dokerska 3 – opinia pozytywna,
 • Sklep spożywczy, ul. Pałucka 67– opinia pozytywna,
 • Sklep spożywczy, ul. Modra 28B– opinia pozytywna.

Rada Osiedla jednogłośnie podjęła kolejno uchwały w powyższych sprawach:

 • Uchwałę nr XXI/109/19 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: Warsztat Cafe, ul. Niedźwiedzia 5,
 • Uchwałę nr XXI/110/19 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: „Żabka”, ul. Celtycka 4,
 • Uchwałę nr XXI/111/19 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: Bistro „U Braci”, ul. Dokerska 3,
 • Uchwałę nr XXI/112/19 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: sklep spożywczy, ul. Pałucka 67,
 • Uchwałę nr XXI/113/19 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: sklep spożywczy, ul. Modra 28B.

Ad.7)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała poruszył temat spotkania z Prezydentem Miasta Wrocławia Panem Jackiem Sutrykiem z przedstawicielami naszej Rady, w celu przedstawienia projektów, które Rada chciałaby zrealizować w najbliższej przyszłości . Spotkanie przewidziane jest na dzień 24 kwietnia2019r. godz. 9.00 w Ratuszu.

Wobec powyższego Pan Macała zobligował radnych do przygotowania na najbliższą sesję RO zadań do realizacji, by określić ich priorytety i gradację. Radni z Pilczyc zgłosili projekty realizowane w ramach WBO 2019 (pani Emilia Chmura i Pan Konrad Postawa) oraz problem parkingu przy ZSP nr 7 ul. Koszykarska (Pan Henryk Macała). Pan Stanisław Zatoń (Kozanów) zgłosił potrzebę zainstalowania stacji rowerowej wraz z oświetleniem przy pętli Kozanowskiej, czyszczenie stawu przy ul. Kozanowskiej. Radni z Popowic Pani Halina Czapnik oraz Pan Tomasz Kapłon mówili z kolei o pilnym remoncie dachu, elewacji i ogrodzenia Przedszkola nr 104 przy ul Niedźwiedziej. Odnowienie elewacji dot. również obydwu szkół podstawowych na Popowicach.

Ad.8)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń przedstawił propozycje w sprawie współfinansowania następujących przedsięwzięć realizowanych przez poniższe podmioty:

 1. ZERiI, Koło nr 7 ul. Modra , Kozanów – realizacja okazjonalnych spotkań senioralnych – kwota 2000 zł,
 2. Przedszkole nr 150 „Wesołe Nutki”, Kozanów – edukacyjne zajęcia teatralne – kwota 1200 zł,
 3. Trzy Zespoły Caritas (Pilczyce, Kozanów, Popowice) – akcja świątecznej pomocy „Wielkanoc 2019” – kwota po 1000 zł każdy zespół,
 4. Klub Wędkarski „Karaś”, Kozanów – organizacja zawodów wędkarskich w roku 2019 – kwota 1500 zł,

Rada Osiedla jednogłośnie postanowiła przeznaczyć kwoty dla senioralnych klubów osiedlowych po 1000 zł każdy na rok, natomiast pozostałe proponowanie kwoty zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie (bez zmian).

Skarbnik Osiedla Pan Marcin Budzisz wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2019 (projekt planu był podjęty z końcem roku 2018).

Rada Osiedla jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XXI/114/19 w sprawie przyjęcia planu finansowego RO na rok 2019 wraz z odpowiednim złącznikiem.

Ad.9)

Protokół nr XX z dnia 13.03.2019r. został przyjęty bez uwag.

Ad.10)

W wolnych wnioskach i zapytaniach radnych przedstawiono następujące sprawy:

Pan Henryk Macała poinformował radnych o akcie wandalizmu, którego skutkiem było rozbicie szyby w gablocie informacyjnej RO. Dzięki monitoringowi sprawcy zostali zidentyfikowani.

Pan Konrad Postawa przypomniał o drugiej już edycji akcji sprzątania rzeki „Odra bez śmieci”, oraz o kolejnej akcji sprzątania na Popowicach Popkurzacz.

Pani Emila Chmura przedstawiła informacje nt. zamkniętych parkingów rowerowych (10 osób w cenie 6 zł na miesiąc) oraz o możliwości powiększenia tejże strefy parkowania.

Na tym XXI sesję Rady Osiedla zakończono.
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 03.04.2019r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz