Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 3 kwietnia 2019r.

XXII sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Halina Czapnik.
 4. Wytypowanie zadań remontowo-inwestycyjnych w osiedlu na spotkanie z prezydentem oraz wyznaczenie przedstawicieli RO na spotkanie – ref. Henryk Macała.
 5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 6. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 7. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XXII sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. otworzył przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, przedstawiwszy powyższy porządek obrad.

Ad.2)

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad, przyjęto go jednogłośnie.
Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Liczba obecnych radnych wyniosła 15, nieobecnych 5.

Ad 3)

Członkowie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej I Koncesji Alkoholowych Pani Halina Czapnik oraz Pan Stanisław Zatoń odczytali dwa wnioski do zaopiniowania dot. przyznania koncesji alkoholowych w następujących punktach:

 • „Żabka”, ul. Legnicka 55D/U1 – zmiana przedsiębiorcy.
 • Bar, ul. Kozanowska 69 – zmiana przedsiębiorcy.

Obydwa wnioski Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej I Koncesji Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie, radni jednogłośnie podjęli uchwały w powyższych sprawach:

Uchwałę nr XXII/115/19 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: „Żabka”, ul. Legnicka 55D/U1,
Uchwałę nr XXII/116/19 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: Bar, ul. Kozanowska 69.

Ad.4)

Przedstawiciele osiedli Popowic, Pilczyc i Kozanowa wytypowali zadania remontowo – inwestycyjne, które będą przedstawione Prezydentowi Miasta Wrocławia Panu Jackowi Sutrykowi na spotkaniu w dniu 24 kwietnia 2019r.

Pani Halina Czapnik i Pan Tomasz Kapłon z Popowic zgłosili następujące zadania:

 • Remont Przedszkola nr 104 „Na Misiowej Polanie”, ul. Niedźwiedzia w zakresie dachu, elewacji i ogrodzenia,
 • Remont elewacji SP nr 3, ul. Bobrza oraz SP nr 5 ul. Jelenia,
 • Przebudowa chodnika ul. Niedźwiedzia – od skrzyżowania z ul. Żubrzą do skrzyżowania z ul. Popowicką,
 • Zapytania dot. ośrodka NEUROMED , ul. Białowieska oraz SOSW nr 1, ul. ks. Marcina Lutra.

Przedstawiciele Pilczyc w osobach Pana Henryka Macały, Pani Emilii Chmury oraz Pana Konrada Postawy przedstawili kolejno projekty:

 • Miejsca do parkowania w pobliżu od ZSP nr 7, ul. Koszykarska do VI LO ul. Hutnicza,
 • Rewitalizacja Stawu Pilczyczyckiego – część druga,
 • Zagospodarowanie skweru przy SP nr 19 do VI LO,
 • Rewitalizacja bloków przy ul Górniczej 71-97,
 • Problem sygnalizacji świetlnej przy ul. Pilczyckiei/Górniczej,
 • Przepustowość ul. Maślickiej.

Pan Stanisław Zatoń jako reprezentant Kozanowa zgłosił dwa zadania:

 • Czyszczenie Stawu Kozanowskiego,
 • Oświetlenie ciągu pieszego od pętli przy ul. Kozanowskiej do ul. Dzielnej.

Rada Osiedla na spotkanie z Prezydentem wytypowała jednogłośnie następujących radnych:

 1. Pana Henryka Macałę
 2. Pana Konrad Postawę
 3. Pana Stanisława Zatonia
 4. Panią Halinę Czapnik
 5. Pana Tomasza Kapłona (na wniosek Pana Józefa Bidzińskiego, wiceprzewodniczącego RO).

Ad.5)

Przewodniczący Zarządu Osiedla Pan Stanisław Zatoń odczytał pisma, które w płynęły do Rady Osiedla z prośbą o współfinansowanie następujących przedsięwzięć:

 1. Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców, Popowice – VI Festyn Rodzinny „U Oblatów” – kwota w piśmie 1500 zł,
 2. ZS nr 21, ul. Ignuta, Kozanów – obchody Dnia Dziecka – kwota w piśmie 1500 zł,
 3. Żłobek Ne 3, ul. Białowieska, Popowice – obchody Dnia Dziecka – kwota w piśmie 1000zł,
 4. Związek Zawodowy Policjantów, Festyn Rodzinny organizowany przy ul. Połbina na Kozanowie – bez kwoty.

Rada Osiedla, po przeanalizowaniu stanu budżetu, przyznała następujące kwoty na realizację powyższych celów:

 1. Festyn „U Oblatów” – 1000 zł (jednogłośnie),
 2. ZS nr 21 – 1500 zł (za 14, wstrz. 1),
 3. Żłobek nr 3 – 500 zł (jednogłośnie),
 4. Festyn „U Policjantów” – 1000 zł (za 14, wstrz. 1).

Ad. 6)

Protokół nr XXI z dnia 13.03.2019r. przyjęto bez uwag.

Ad.7)

W wolnych wnioskach i zapytaniach radnych przedstawiono następujące sprawy:

 1. Pan Henryk Macała wyraził podziękowania Pani Emilii Chmurze i Panu Konradowi Postawie za zaangażowanie w stworzenie projektów dot. form zagospodarowania czasu wolnego dla mieszkańców Osiedla. Na pierwszy projekt przeznaczono kwotę 10 000 zł. Będzie on realizowany w formie cyklicznych tematycznych spotkań z mieszkańcami w formie mini festynów już od 19 maja 2019.
  Natomiast drugi projekt przewiduje wycieczkę krajoznawczo- turystyczną dla seniorów 60+ na kwotę 5000 zł, która odbędzie się dnia16 maja 2019r.
  Pan Konrad Postawa przypomniał o sporządzeniu imiennej listy uczestników wycieczki (po 15 osób z każdego osiedla, godzina zbiórki uczestników 8:30).
 2. Pani Emilia Chmura zgłosiła problem oświetlenia przy ul. Murarskiej.

Na tym XXII sesję Rady Osiedla zakończono.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 06.05.2019r., wyjątkowo w poniedziałek, o zwykłej porze tj. o godz. 18.00 w siedzibie Rady Osiedla, ul. Rękodzielnicza 1.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka,
Sekretarz