Liczba obecnych Radnych na XXII Sesji: 17

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 08.04.2015 r.

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                  2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                         3. Spotkanie z przedstawicielami Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna                               4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji                                                                                                                         5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. S. Zatoń                                                                6. Przyjęcie sprawozdania z wydatkowania dodacji dla chóru – ref. Henryk macała             7. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka                        8.Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad. 1) XXII Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął    Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek    obrad. Pan Henryk Macała powitał również przybyłych gości:  p. Barbarę Kołaczkiewicz oraz p. Roberta Drogosia ze stowarzyszenia „Tratwa” działającym przy ul. Legnickiej 65 (zajezdnia tramwajowa).                                                                                                                                            Ad. 2) Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmian porządku obrad. Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3) Spotkanie z przedstawicielami Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna nie odbyło się.

Wobec zaistniałej sytuacji głos zabrał prezes stowarzyszenia „Tratwa” – p. Robert Drogoś. Mówił o środowiskowo – osiedlowej działalności stowarzyszenia na rzecz mieszkańców ( ul. Legnicka 65 – Sektor 3). Prezes Drogoś zaprezentował bardzo bogatą ofertę skierowaną do osób ukierunkowanych na działalność społeczno – kulturalną, polecił Pracownię Projektów Międzykulturowych. Poinformował radnych o możliwości skorzystania z  dwóch studiów nagrań, sali na potrzeby chóru, sali koncertowej z dobrym nagłośnieniem, kilku sal szkoleniowych, sali kulinarnej, hostelu na 30 osób, a także ośrodka pracy z młodzieżą, któremu przewodniczy p. Barbara Kołaczkiewicz.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia pod adresem: www.tratwa.org.pl.

Przewodniczący Rady p. H. Macała zwrócił uwagę radnych, aby zainteresowali mieszkańców, w szczególności osiedla Popowice z ofertą stowarzyszenia ze względu na brak ośrodka kultury na tymże osiedlu, byłaby to ciekawa alternatywa dla działalności różnych grup społecznych np. dla seniorów lub młodzieży.

Ad.4) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił wnioski zaopiniowane pozytywnie przez Komisję ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowej w sprawie przyznania koncesji w następujących lokalach:

 • Arkadiusz Machata, Marek Marcinkowski, Sklep Spożywczy „CHMIELNY”, Wrocław, ul. Rękodzielnicza14A – kontynuacja,
 • Tomasz Noculak, Sklep spożywczy „Żabka”, Wrocław, ul. Celtycka 4 – kontynuacja,
 • Agnieszka Noculak, Sklep spożywczy „Żabka”, Wrocław, ul. Dziadoszańska 44 – zmiana przedsiębiorcy,
 • Jerzy Michalewski, Dariusz Michalewski, Sklep ogólnospożywczy , Wrocław, ul. Gwarecka 17B  – kontynuacja,
 • Ryszard Oleszak, Sklep winno – cukierniczy , Wrocław, ul. Celtycka 6A  – kontynuacja,

W związku z powyższym podjęto odpowiednio następujące uchwały:

Uchwała nr XXII/118/15 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: Sklep Spożywczy „CHMIELNY”, Wrocław, ul. Rękodzielnicza14A podjęta ilością głosów: za 7, przeciw: 2; wstrz. 6,

Uchwała nr XXII/119/15 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: Sklep spożywczy „Żabka”, Wrocław, ul. Celtycka 4 podjęta ilością głosów: za 15; wstrz. 2,

Uchwała nr XXII/120/15 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: Sklep spożywczy „Żabka”, Wrocław, ul. Dziadoszańska 44 podjęta ilością głosów: za 14; wstrz. 3,

Uchwała nr XXII/121/15 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: Sklep ogólnospożywczy , Wrocław, ul. Gwarecka 17B   podjęta ilością głosów: za 15; wstrz. 2,

Uchwała nr XXII/122/15 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży:  Sklep winno – cukierniczy , Wrocław, ul. Celtycka 6A   podjęta ilością głosów: za 14; wstrz. 3.

Ad. 5) Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń podał propozycje przyznania środków finansowych instytucjom w ramach współorganizacji następujących przedsięwzięć:

 1. ZERiI Koło nr 7, Wrocław – Kozanów, ul. Modra 12 – impreza z okazji Dnia Matki oraz Dnia Seniora – kwota 1000 zł,
 2. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bobrza 27 – organizacja i realizacja międzyszkolnych konkursów  – kwota 2000 zł,
 3. Klub Wędkarski „Karaś„ przy OKS „SOKÓŁ”, ul. Kozanowska 42 – organizacja  zawodów wędkarskich w roku 2015 – kwota 1500 zł.

Rada Osiedla postanowiła przyznać następujące kwoty poszczególnym podmiotom na szczegółowo sprecyzowany cel:

 1. ZERiI Koło nr 7 – kwota 500 zł na obchody święta Dnia Matki (wynik głosowania: za 16, wstrz. 1),
 1. SP nr 3 – prośba o sprecyzowanie celu dotacji i odroczenia głosowania na następną Sesję w tej sprawie (jednogłośnie),
 1. Klub Wędkarski „Karaś„ – kwota 1500 zł na organizację zawodów wędkarskich na cały rok 2015 (wynik głosowania: za 13, wstrz. 3).

Ad. 6) Przewodniczący Rady p. H. Macała przedstawił radnym sprawozdanie z realizacji zadania społecznego: zakup części strojów ludowych dla chóru osiedlowego „Piastuny”, który już od wielu lat zdobywa uznanie w Polsce i poza jej granicami, występując z programem przy okazji różnego imprez na rzecz potrzeb społecznych i kulturalnych. Rada Osiedla  Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przyjęła sprawozdanie z realizacji  w/w zadania społecznego w całości finansowanego przez CIRS jednocześnie podejmując  Uchwałę nr XXII/123/15  w tej sprawie przy 15 głosach za i 1 wstrz.

Ad. 7) Protokół z XXI Sesji w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia Rady. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej R.O. www.radaosiedla29.pl.  Protokół przyjęto bez uwag.

Ad. 8) Radna Bożena Frączek zwróciła uwagę na zalegające po ostatnich wichurach połamane gałęzie drzew, natomiast p. Marek Lewicki pilotujący sprawę autobusów linii nr 102 i 104 poinformował o aktualizowaniu swoich poczynań, wysyłając e-maile do radnych w tej sprawie.

Na tym XXII Sesję Rady Osiedla zakończono.                                                                  Ustalono termin kolejnej Sesji na dzień 06.05.2015r. na godz. 18.00 w siedzibie RO.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka

Sekretarz Osiedla