Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXIV sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 5 czerwca 2019r.

XXIV sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadania „Wycieczka krajoznawczo-turystyczna dla Seniorów” i podjęcie uchwały w tej sprawie – ref. Marcin Budzisz.
 4. Sprawa bezpieczeństwa na osiedlu Popowice – ref. Józef Bidziński.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Halina Czapnik.
 6. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 7. Uchwała upoważniająca Zarząd do podejmowania decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki w okresie urlopowym – ref. Henryk Macała.
 8. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 9. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XXIV sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. otworzył przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, prezentując powyższy porządek posiedzenia. Przewodniczący RO powitał przybyłych na sesję przedstawicieli Młodzieżowej Rady Wrocławia i wolontariatu Pana Krzysztofa Gumowskiego oraz Pana Włodzimierza Niemirowskiego.

Ad.2)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń zgłosił przeniesienie punktu 3 porządku obrad w miejsce punku ostatniego, ze względu na chwilową nieobecność Pana Konrada Postawy. Zmianę do harmonogramu obrad przyjęto jednogłośnie.

Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Liczba obecnych radnych wyniosła 15, nieobecnych 5.

Ad.3)

Pani Emilia Chmura oraz Pan Konrad Postawa jako autorzy projektu „Wycieczka dla Seniorów do zamku Książ”, realizowanego w ramach Senioralnego Funduszy Wyjazdowego, zdali sprawozdanie z przeprowadzonego zadania. Jednodniowa wycieczka została zorganizowana dla 50 osób i odbyła się 16 maja 2019r. Program obejmował zwiedzanie zamku z przewodnikiem, przerwę obiadową, zwiedzanie palmiarni. Koszt wycieczki to 5000 zł. Odbyło się również spotkanie powycieczkowe uczestników wycieczki w ośrodku „Piast” , które prowadziła pani Emilia Chmura.

Wobec powyższego Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXIV/120/19 przyjmującą sprawozdanie z realizacji zadania społecznego: „ Wycieczka dla seniorów 2019” .

Pan Henryk Macała powiedział również kilka słów nt. Festynu Osiedlowego z okazji Dnia Dziecka, który odbył się w dniu 2 czerwca 2019r. na stadionie przy ul. Lotniczej.

Podczas festynu zrealizowano kolejną część projektu „Zgrane Pilczyce” autorstwa Pani Emilii Chmury i Pana Konrada Postawy.

Ad.4)

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Józef Bidziński zabrał głos w sprawie, dotyczącej bezpieczeństwa na osiedlu Popowice. Pan Józef Bidziński poinformował radnych o mającym miejsce akcie wandalizmu w nocy z 25 na 26 maja 2019r. Grupa osób spożywająca alkohol w pobliżu bloków mieszkalnych u zbiegu ulic Wejherowska 65 i Bobrza 28, uszkodziła samochód osobowy (biały Peugeot Partner), przebijając wszystkie opony i rysując karoserię. Wobec powyższego Pan wiceprzewodniczący zgłosił wniosek o wystosowanie pisma do Policji i Straży Miejskiej w celu kontrolowania sytuacji, a przede wszystkim, wzmożonych patroli na Osiedlu.

Ad.5)

Przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej I Koncesji Alkoholowych Pani Halina Czapnik odczytała dwa wnioski do zaopiniowania dot. przyznania koncesji alkoholowych w następujących punktach:

 • „Sushi Spot”, ul. Legnicka 57G – nowy punkt,
 • „Warsztat Cafe” , ul. Niedźwiedzia 5 – kolejne zezwolenie.

Obydwa wnioski Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej I Koncesji Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie, radni jednogłośnie podjęli uchwały w powyższych sprawach:

Uchwałę nr XXIV/118/19 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: „Sushi Spot”, ul. Legnicka 57 G,
Uchwałę nr XXIV/119/19 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: „Warsztat Cafe” , ul. Niedźwiedzia 5.

Ad.6)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń przedstawił dwa wnioski o dofinansowanie następujących imprez:

 • Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Kolista – współfinansowanie konkursu plastycznego – bez kwoty,
 • Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bobrza – obchody 40 – lecia placówki – kwota 2000 zł.

Po przedyskutowaniu sytuacji finansowej ze skarbikiem Panem Marcinem Budziszem, Pan Stanisław Zatoń zakomunikował radnym, iż wnioski nie mogą być rozpatrzone pozytywnie ze względu na brak środków w budżecie.

W związku z powyższym radni wyrazili swoje opinie dot. kryteriów (a raczej ich brak ) w kwestii przyznawania dotacji na konkretne cele. Pan Tomasz Kapłon mówił o „hojnym rozdawnictwie”, które doprowadziło do sytuacji, w której Rada nie ma pieniędzy już w pierwszej połowie roku. „Wnioski były po prostu przegłosowywane, bez większej refleksji były przyznawane duże kwoty, a nie było ustalonych zasad przyznawania środków.

Rada Osiedla nie jest towarzystwem dobroczynnym, ma realizować swoje statutowe zadania”.

Pan Henryk Macała podkreślił możliwość korzystania z projektów oferowanych prze gminę, każda szkoła lub przedszkole może pozyskać dodatkowe środki na konkretne cele, składając oferty zadań społecznych (mini granty) do WCRS.

Pan Władysław Szopa – wiceprzewodniczący Zarządu zgłosił propozycję, aby w przyszłości wspierać specyficzny typ działań. Pani Halina Czapnik podkreśliła, iż właśnie „obchody 40 – lecia Szkoły Podstawowej nr 3 jest taką specyficzną imprezą, która zdarza się raz na 40 lat”.

Ad.7)

Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr XXIV/121/19 w sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do podejmowania działań w sprawach nie cierpiących zwłoki w okresie urlopowym 2019 (bez podejmowania decyzji finansowych). Za pojęciem uchwały głosowało 14 radnych przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad.8)

Protokół nr XXIII z dnia 6 maja 2019r. został przyjęty bez uwag.

Ad.9)

W punkcie wolne wnioski i zapytania radnych zgłoszono następujące sprawy:

 1. Pani Halina Czapnik przekazała informacje o stanie zdrowia jednego z radnych. Zaproponowała również oddelegowanie grupy radnych i złożenie wyżej wymienionemu wizyty koleżeńskiej.
 2. Pan Tomasz Kapłon zgłosił wniosek o powołanie grupy, która wzięłaby odpowiedzialność za przygotowanie odpowiedniego druku/ szablonu/wzoru dofinansowania przez RO poszczególnych imprez na rzecz mieszkańców Osiedla. Do realizacji powyższego zadania zgłosili się: Pani Emilia Chmura, Pan Konrad Postawa i Pan Tomasz Kapłon.
 3. Pan Tomasz Kapłon poinformował radnych o festynie „U Oblatów”, który jest przewidziany na dzień 8 czerwca 2019r. na Popowicach.
 4. Przewodniczący RO Pan Henryk Macała zaprosił radnych na ostatnie przedwakacyjne spotkanie przy grillu dnia 26 czerwca 2019r. godz. 18.00 na kortach tenisowych przy ul. Lotniczej.

Na tym XXIV sesję Rady Osiedla zakończono.
Termin kolejnego spotkania zostanie podany w późniejszym terminie.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz