Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXIII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 6 maja 2019r.

XXIII sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Halina Czapnik.
 4. Informacja na temat spotkania przedstawicieli RO z prezydentem Wrocławia – ref. Henryk Macała.
 5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 6. Informacja na temat najbliższych imprez organizowanych przez RO – ref. Henryk Macała, Emilia Chmura i Konrad Postawa.
 7. Pismo radnego Marka Gibowskiego skierowane do wiceprezydenta Wrocławia w sprawie plagi szczurów – ref . Marek Gibowski.
 8. Dyskusja i wyartykułowanie pytań i zagadnień na spotkanie z brokerem z zakresu ubezpieczenia mienia i OC w ramach umowy gminy z ubezpieczycielem – ref. Henryk Macała.
 9. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 10. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XXIII sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, przedstawiwszy powyższy harmonogram obrad.

Ad.2)

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad.
Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Liczba obecnych radnych wyniosła 14, nieobecnych 6.

Ad 3)

Pan Stanisław Zatoń, jako członek Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej I Koncesji Alkoholowych, przedstawił wniosek do zaopiniowania dot. przyznania koncesji alkoholowych w punkcie: Sklep spożywczo – przemysłowy, ul. Dzielna 3 – kolejne zezwolenie. Wniosek oceniony pozytywnie.

Wobec powyższego, Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXIII/117/19 w tejże sprawie.

Ad.4

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała podzielił się wrażeniami ze spotkania z Prezydentem Miasta Wrocławia Panem Jackiem Sutrykiem, które miało miejsce dnia 23 kwietnia 2019r.

Przede wszystkim pochwalił formę w jakiej zostały zaprezentowane pilczyckie projekty – prezentacja multimedialna autorstwa Pana Konrada Postawy.

Przewodniczący RO podkreślił również, iż przedmiotem dyskusji był remont bloków przy ul. Górniczej (poszukiwanie środków na ten cel), oraz przebudowa samej ul. Górniczej, co jest trudne do wykonania ze względu na status tej drogi. Poruszono temat przepustowości ulic Pilczyckiej i Maślickiej wraz z przebudową ul. Długiej pod linię tramwajową.

Ponadto wszystkie pozostałe tematy, przygotowane do prezentacji przez radnych z Popowic i Kozanowa, zostały zgodnie z planem przedstawione na spotkaniu (remont P-104, przebudowa chodnika przy ul. Niedźwiedziej, pytania dot. ośrodków Neuromed i SOSW przy ul. Lutra 6, staw kozanowski).

Ad.5)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń odczytał pisma, które w płynęły do Rady Osiedla z prośbą o współfinansowanie i współorganizowanie następujących imprez i przedsięwzięć:

 1. PZER i I, Koło nr 2, Popowice – realizacja spotkań okolicznościowych w Klubie Seniora – kwota 1000zł (kwota ustalona i zaakceptowana przez RO wcześniej, przeznaczona do wykorzystania w ciągu roku 2019),
 2. ZSP nr 7, ul. Koszykarska, Pilczyce – odchody święta Dania Dziecka dla przedszkolaków i uczniów (2 imprezy) – kwota wyłoniona w trakcie głosowania to 1100 zł na realizację wymienionego celu (dyskusja nad wysokością dofinansowania uwzględniła następujące warianty: propozycja Zarządu: 1200 zł, za: 6 głosów; wniosek Pana Marka Glibowskiego: 1000 zł, za 6 głosów. Kwota uśredniona: 1100 zł, za 14 głosów).
 3. ZS nr 12 (Neuromed), ul. Białowieska, Popowice – obchody Dnia Dziecka – kwota 1000 zł (za 13 głosów, wstrz. 1),
 4. Festyn Parafialny u Św. Jadwigi, Kozanów (dwa dni) – kwota 1500 zł (za: 10 głosów, wstrz. 1),
 5. Przedszkole nr 110, „Domek Krasnoludków”, ul. Gołężycka, Kozanów – obchody Dnia Dziecka – kwota 1200 zł (za 8 głosów, przeciw 3, wstrz. 1),
 6. SP nr 5, ul. Jelenia, Popowice – dofinansowanie wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do USA na Światową Olimpiadę Kreatywności. Prośba o dofinansowanie w kwocie 5000 zł.

Rada Osiedla po przedyskutowaniu możliwości dofinansowania w/w wyjazdu (pkt.6) rozpatrzyła wniosek negatywnie (za 9 głosów, przeciw 3, wstrz. 2) . Kwota dofinansowania znacznie przekracza możliwości budżetowe Rady Osiedla (Pan Henryk Macała, Pan Marcin Budzisz – skarbnik). Ponadto, wniosek wpłynął zbyt późno, by móc dogłębnie zastanowić się na formą ewentualnego rozliczenia takiego wyjazdu przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, któremu Rada Osiedla podlega (Pan Stanisław Zatoń, Pan Henryk Macała, Pan Marcin Budzisz). Pani Emilia Chmura podkreśliła prestiż, jakim jest udział uczniów Światowej Olimpiadzie Kreatywności, tym bardziej, że „zakwalifikowały się dwie szkoły, w tym nasza osiedlowa”.

Pan Tomasz Kapłon podkreślił, iż „dyskusja nad asygnowaniem tak dużej kwoty (5000 zł) nie ma sensu, Radę Osiedla po prostu nie stać na taki gest i na przyszłość powinno się iść w kierunku mikrograntów”. Pan Waldemar Małys podsumowując, stwierdził, iż tak duże i znaczące przedsięwzięcia powinien sponsorować samorząd.

Ad. 6)

Pan Henryk Macała przekazał informacje dot. najbliższych imprez, festynów oraz pikników:

 • Impreza integracyjna dla uczniów SP 19 oraz Szkoły dla Dzieci Niedosłyszących dnia 30 maja 2019, godz. 10-13,
 • Festyn Osiedlowy z okazji Dnia Dziecka, Stadion ul. Lotnicza dnia 2 czerwca 2019 od godz. 16.00,
 • Festyn Maślicki, Stadion Miejski dnia 19 maja 2019, otwarcie trasy biegowej w lasku pilczyckim (informacje przekazał Pan Konrad Postawa),
 • Pikniki „Zgrane Pilczyce” realizowane w ramach „Czasu wolnego” dnia 12,19 maja oraz 2, 16 czerwca 2019 (informacje przekazała Pani Emilia Chmura),
 • Wycieczka dla Seniorów do Zamku Książ w dniu 16 maja 2019 (informacja od realizatorów projektu, tj. Pani E. Chmury i K. Postawy).

Ad.7)

Pan Henryk Macała odczytał pismo autorstwa radnego Marka Glibowskiego w sprawie plagi szczurów na osiedlu Kozanów, ul. Ignuta nr 101-139. Pan Marek Glibowski szczegółowo przedstawił powyższy problem, zwracając uwagę na skalę problemu i nieskutecznego sposobu walki z gryzoniami. Pismo zostało wysłane przez Pana Marka Glibowskiego do ZZK przy św. Elżbiety oraz BOK 7przy ul. Papierniczej, a także do Gazety Wrocławskiej.

Ad. 8)

Przekazano radnym do wiadomości informacje w sprawie planowanego spotkania dla przedstawicieli samorządów Osiedla z udziałem pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz brokera odnoście zakresu ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej w ramach obowiązującej polisy dla Gminy Wrocław. Pytania radnych w tym temacie do zgłoszenia do dnia 10 maja 2019 drogą mailową na skrzynkę RO.

Pan Władysław Szopa wstępnie zgłosił temat ubezpieczenia od osiadania gruntów.

Ad.9)

Protokół nr XXII z dnia 03.04.2019r. przyjęto bez uwag.

Ad.10)

Pani Emilia Chmura zgłosiła propozycję sprawowania dyżurów na poniedziałkowych posiedzeniach Zarządu, by w przyszłości uniknąć sytuacji, w której nie ma nikogo na dyżurze w ten dzień.

Na tym XXIII sesję Rady Osiedla zakończono.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 05.06.2019r., godz. 18.00 w siedzibie Rady Osiedla, ul. Rękodzielnicza 1.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka,
Sekretarz