Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXIX sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 4 grudnia 2019r.

XXIX sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
  2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała
  3. Spotkanie z zaproszonym gościem – przedstawicielem sklepu Żabka ul. Górnicza – ref. Emilia Chmura.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty planu finansowego na rok 2019 – ref. Marcin Budzisz Przewodniczący Komisji.
  5. Przyjęcie protokołów z XXVI, XXVII i XXVIII zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
  6. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XXIX sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, prezentując powyższy porządek posiedzenia.

Ad.2)

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad. Powyższy harmonogram przyjęto jednogłośnie.

Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Liczba obecnych radnych wyniosła 13, nieobecnych 7.

Ad 3)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała udzielił głosu Pani Emilii Chmurze oraz

Pani kierownik sklepu „Żabka” przy ul. Górniczej 61A. Pani Emilia Chmura przedstawiła problem sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz wyraziła prośbę, aby restrykcyjnie podchodzić do w/w tematu. Pani kierownik sklepu zapewniła, że nie sprzedaje się alkoholu osobom nietrzeźwym. Natomiast problem, że osoby nietrzeźwe są obecne w sklepie najczęściej pojawia się w dniu imprez na stadionie miejskim. Wg Pani kierownik, osoby nietrzeźwe przebywają w sklepie, ale nie jest im sprzedawany alkohol, tylko inne produkty. Radni wskazali miejsca spożywania alkoholu w pobliżu „Żabki”, m.in. mówili o sąsiedztwie zbiornika przeciwpożarowego. Pani kierownik poinformowała radnych, że problem jest znany policji, nie pozostaje bez reakcji, zainstalowano kamerkę na sklepie i w miarę możliwości zostanie zainstalowana kolejna. Przewodniczący RO Pan Henryk Macała podkreślił, że w utrzymanie porządku wokół sklepu powinien zaangażować się właściciel przy współpracy służb porządkowych. Pan Tomasz Kapłon, zgłosił wniosek, aby Rada Osiedla wystosowała odpowiednie pisma do Policji i Staży Miejskiej o monitorowanie i reakcję na przedstawiony wyżej problem, zwłaszcza po zakończonych imprezach na stadionie.

Pan Henryk Macała dodał, aby w piśmie wskazać inne „palące” miejsca na Osiedlu, tj. plac za ośrodkiem „Piast”, okolice Stawu Pilczyckiego (Lasek przy ul. Mącznej) oraz park pomiędzy ul. Rysią i Białowieską. Pani kierownik sklepu „Żabka” zgłosiła również problem szczurów, których jest najwięcej w okolicy byłego basenu ppoż.

Ad.4)

Skarbnik Osiedla Pan Marcin Budzisz przedstawił radnym sytuację finansową RO w związku z kończącym się rokiem kalendarzowym i koniecznością dokonania przesunięć środków między paragrafami na zakup artykułów spożywczych. Dotyczy to również środków pozostałych z tytułu nieobecności radnych na posiedzeniach Rady Osiedla.

Poinformowano radnych o paczkach dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Osiedla, które RO otrzymała od Pana Prezydenta Jacka Sutryka.

Pan Konrad Postawa zgłosił propozycję zakupu dodatkowych paczek dla potrzebujących osób na Pilczycach z puli niewykorzystanych diet. Pani Halina Czapnik przypomniała, iż na Popowicach również są osoby potrzebujące, nawet wśród nich znalazł się radny osiedlowy, który zmaga się z poważna chorobą.

Wobec powyższego Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. podjęła jednogłośnie

Uchwałę nr XXIX/139/19 w sprawie korekty budżetu w roku 2019 zgodnie z odpowiednim załącznikiem.

Ponadto Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXIX/140/19 w sprawie aktualizacji zadania „Wigilia 2019” na kwotę 3200 zł, przekazaną dodatkowo przez Pana Prezydenta Jacka Sutryka na ten cel.

Ad.5)

Protokoły nr XXVI, XXVII i XXVIII   przyjęto bez uwag.

Ad.6)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała zaprosił radnych na spotkanie opłatkowe dnia 23.12.2019r. na godz. 18.00 w siedzibie rady.

Na tym XXIX sesję Rady Osiedla zakończono.

O terminie posiedzenia Rady Osiedla w Nowym Roku radni zostaną powiadomieni

po 20 stycznia 2020r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
sekretarz