Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXVIII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 23 października 2019r.

XXVIII sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
  2. Dyskusja nad listą rangową zadań inwestycyjnych zaproponowanych przez zarząd z w oparciu o wnioski zgłoszone w czasie konsultacji społecznych oraz podjecie uchwały w sprawie przyjęcia zadań  do Inwestycyjnego Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021 z upoważnieniem dla Przewodniczącego Zarządu Osiedla do modyfikacji zakresu inwestycji w toku weryfikacji – ref. Henryk Macała  i Władysław Szopa.
  3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadania pt. „Zgrane Pilczyce – spotkania sąsiedzkie” realizowanego w ramach Funduszu Czasu Wolnego 2019 – ref. Konrad Postawa.
  4. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XXVIII sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, prezentując powyższy porządek posiedzenia.

Pan Konrad postawa zgłosił przesunięcie pkt. 3 w miejsce pkt. 2. Przewodniczący RO Pan Henryk Macała nie widział potrzeby zamiany kolejności proponowanych tematów, m.in. ze względu na wcześniejsze wyjście jednego z radnych.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Liczba obecnych radnych wyniosła 15, nieobecnych 5.

Ad 2)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała na wstępie zasygnalizował radnym, iż  procedura wyboru zadań osiedlowych została przeprowadzona w myśl „Zasad subsydiarnego decydowania przez samorządy osiedlowe o realizacji osiedlowych inwestycji w latach 2020-2021 w ranach tzw. Funduszu Osiedlowego”. „Zasady …” zostały wypracowane przez Zespół ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych we Wrocławiu powołany zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 969/19 z dnia 28 marca 2019r.

Przewodniczący Rady Osiedla poinformował, że zostały spełnione wszystkie warunki, które dopuszczają wyłonienie i zgłoszenie zadań do Funduszu Osiedlowego, m. in. pkt. 6 i pkt. 7 „Zasad …” mówiący o formach zbierania propozycji zadań oraz konsultacjach społecznych, a także terminie zamieszczenia informacji na ten temat w postaci notatki z odbytych konsultacji. Przewodniczący RO podziękował Panu Konradowi Postawie za monitorowanie i w terminie przekazanie informacji na w/w temat do Urzędu Miasta i na stronę internetową RO.

Przewodniczący Henryk Macała podał do wiadomości, iż do Rady Osiedla wpłynęło 25 wniosków, na tej podstawie stworzono listę rankingową zadań proponowanych do realizacji w ramach Funduszu Osiedlowego, która znajdzie się w treści Uchwały Rady Osiedla w sprawie zgłoszenia zadań do realizacji na lata 2020-2021.

Następnie Pan Henryk Macała oddał głos wiceprzewodniczącemu zarządu Panu Władysławowi Szopie, który zaprezentował, proponowaną przez Zarząd listę rankingową ofert, podkreślając , iż głównym kryterium przy tworzeniu poniższej listy były celowość i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Listę zadań prezentuje poniższa tabela:

1. Wykonanie łącznika z płyt ażurowych typu YOMB ciągu komunikacyjnego przy ul. Koszykarskiej oraz pomiędzy ul. Koszykarską i Murarską.
2. Oczyszczenie z szuwarów stawu na Kozanowie oraz oświetlenie tegoż stawu.
3. Ogólnodostępny parking dla mieszkańców o pow. 1700m2 przy ulicy Rysiej.
4. Bezpieczny Uczeń – spokojny Rodzic – poprawa organizacji ruchu samochodów wokół trzech placówek na Kozanowie i Pilczycach.
5. Remont chodnika przy ul. Niedźwiedziej na odcinku od ul. Żubrzej do ul. Jeleniej.
6. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na Pilczycach i Kozanowie.
7. Remont dachów Przedszkola nr 104 „Na Misiowej Polanie” przy ul. Niedźwiedziej 26-28.
8. Nasadzenie żywopłotu wzdłuż linii tramwajowej nr 31.
9. Wykonanie dojazdu do garaży od strony ul. Papierniczej.
10. BeLight – Oświetlenie centrum aktywności fizycznej i montaż monitoringu przy ZS nr 21.

Dyskusję na temat powyższych propozycji otworzyła Pani Emilia Chmura, zwracając uwagę na przekroczenie szacunkowych kosztów realizacji wszystkich 10 zadań.

Propozycją Zarządu było natomiast ustalenie szacunkowych kosztów w taki sposób, aby wszystkie w/w zadania mogły zostać zgłoszone za pomocą aplikacji FRODO.

Pan Konrad Postawa powołał się na wyniki ankiety, którą zamieścił na stronie internetowej RO dot. głosowania mieszkańców nad propozycjami zadań.

Przewodniczący RO Pan Henryk Macała podkreślił, iż zamieszczenie ankiety nie było zgodne    z obranymi przez Radę zasadami i nie była to przyjęta forma zbierania informacji. Ponadto ankieta pojawiła się po fakcie zakończenia konsultacji i nie była uzgadniana z Zarządem. Nie ma więc mocy prawnej.

Pani Emila Chmura zaproponowała przesunięcie zadania pt. „Bezpieczny Uczeń – Spokojny Rodzic” na pozycję drugą, natomiast realizację zadania dot. Stawu Kozanowskiego na pozycję czwartą.

Wniosek Pani Emilii Chmury został przyjęty.

Wobec powyższego Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. podjęła

Uchwałę nr XXVIII/137/19 w sprawie przyjęcia zadań do Inwestycyjnego Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021 z upoważnieniem dla Przewodniczącego Zarządu Osiedla  do modyfikacji zakresu inwestycji w toku weryfikacji. Uchwała została podjęta następującą ilością głosów: za 12, przeciw 3.

Ad. 3)

Pan Konrad Postawa zdał sprawozdanie z realizacji zadania społecznego „Zgrane Pilczyce – spotkania sąsiedzkie” realizowanego w ramach Funduszu Czasu Wolnego 2019.

Był to projekt realizowany w formie 12 pikników (31 godzin) dla mieszkańców Pilczyc, także dla mieszkanców Popowic (wspólnie z projektem Moje Popo). Podczas pikników mieszkańcy mogli uczestniczyć w serii warsztatów, m.in. z kiszenia warzyw, tłoczenia świeżych soków, gier planszowych dla dzieci, pokazy samoobrony, i in. atrakcji połączonych ze zorganizowaniem stanowisk do głosowania na projekty WBO 2019.

Kwota przeznaczona na realizację projektu to 10 000 zł.

Wobec powyższego Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXVIII/138/19 przyjmującą sprawozdanie z realizacji zadania „Zgrane Pilczyce – spotkania sąsiedzkie” wraz ze szczegółowym opisem realizowanego zadania.

Ad.4)

W wolnych wnioskach i zapytaniach radnych przedstawiono następujące sprawy:

  1. Pan Tomasz Kapłon zgłosił trzy uwagi. Po pierwsze: Zarząd upoważnił Pana Konrada Postawę do samodzielnego działania w sprawie zamieszczania informacji w systemie elektronicznym i nie można mieć pretensji o to, ze Pan Konrad nie konsultuje na bieżąco wszystkiego z członkami Zarządu. Po drugie: zupełnie nie jest potrzebne głosowanie nad udzieleniem głosu mieszkańcom biorącym udział w posiedzeniu. Po trzecie: porządek obrad powinien ukazywać się z odpowiednim wyprzedzeniem, a nie 2,5 godz. przed sesją.
  2. Pan Marek Glibowski zgłosił problem przepustowości ruchu samochodowego na ul. Metalowców przy zjeździe w ul. Lotniczą (prośba o wystosowanie pisma do Wydziału Inżynierii Miejskiej).
  3. Pani Emilia Chmura i Pan Konrad Postawa przypomnieli o ponowieniu zaproszenia na sesję grudniową dla kierownika sklepu „Żabka” przy ul. Górniczej 61 A.

Na tym XXVIII sesję Rady Osiedla zakończono.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 04.12.2019r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
sekretarz