Liczba obecnych Radnych na XXVI Sesji: 16

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 09.09.15 r.

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                                                                                                                                 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała
3. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref.
Przewodniczący Komisji
4. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń
5. Informacja zarządu o pracy w czasie okresu urlopowego – ref. Stanisław Zatoń
6. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka
7. Wolne wnioski i zapytania radnych

 

Ad. 1) XXVI Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek obrad.

Ad. 2) Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała wystąpił z propozycją wprowadzenia do porządku obrad spotkania z Panem Senatorem Jarosławem Obremskim w momencie, gdy w/w pojawi się na sesji lub przeprowadzenia takiegoż spotkania po zakończeniu posiedzenia RO. W drodze głosowania przyjęto wariant pierwszy, następującą ilością głosów: za 4, przeciw 3, wstrz.8. Porządek obrad z powyższą poprawką przyjęto następująco: za14, przeciw1, wstrz.1.

Ad. 3) Brak.

Ad. 4) Skarbnik Zarządu p. Marcin Budzisz zgłosił konieczność podjęcia uchwały w sprawie korekty budżetu na rok bieżący 2015, z racji zmniejszenia środków z tytułu przejęcia Ośrodka Działań Społeczno – Kulturalnych „Piast” przez Stowarzyszenie „Non in solo pane vidit homo”. Wobec powyższego RO podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXVI/130/15
w sprawie korekty budżetu na rok 2015, do której dołączono załącznik wraz
z wyszczególnieniem zmian w zadaniach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący H. Macała oraz radny Marek Lewicki zdali ustne sprawozdanie z Festynu Osiedlowego z okazji Dnia Dziecka na Kozanowie, który miał miejsce dnia 13.06.2015r.
na terenie parafii św. Jadwigi. W ramach współpracy RO pokryła koszt wypożyczenia
i rozstawienia dmuchawców. Parafia zadbała o występy artystów, garmażerię i różne zabawy. Wystąpili m.in. „Arka Noego”, Jolanta i Henryk Macałowie, Refleks Band, Hanys Band, Arkadio i inni. Koszty poniesione przez Radę Osiedla podczas realizacji tego zadania to 2 500 zł.
Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXVI/131/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z zadania społecznego: Festyn Osiedlowy 2015 wraz załącznikiem zawierającym powyższe dane.

Ad. 5) Informacje na temat pracy Zarządu w okresie urlopowym przedstawiła Sekretarz Zarządu Ewa Garncarek – Zarzycka, prezentując dane zawarte w załączniku do niniejszego protokołu (ilość posiedzeń, podjętych uchwał oraz korespondencja).
Przewodniczący Stanisław Zatoń oraz Wiceprzewodniczący Ryszard Kuzia zaprezentowali stanowisko dwojga mieszkańców bloku ul. Górniczej w sprawie protestu przeciwko powstałemu placowi zabaw dla dzieci w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, gdyż jest , wg. wspomnianych mieszkańców, źródłem zakłócania ciszy.

Ad.6) Protokoły z posiedzenia nr XXIV z dnia 10.06.2015r. oraz nr XXV z dnia 01.07.2015r. w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia Rady.  Wcześniej były udostępniony na stronie internetowej R.O. www.radaosiedla29.pl.
Protokoły przyjęto bez uwag.

Ad.7) Pan Stanisław Zatoń oraz Pan Marek Lewicki zadeklarowali się podjęcia działań w sprawie uruchomienia nowego stanowiska dla rowerów miejskich na osiedlu Kozanów.
Jednocześnie p. Marek Lewicki zwrócił się do Rady o wystosowanie pisma do odpowiednich organów o możliwość zainstalowania koszy na odpadki na odcinku nowo wyremontowanego wału od punktu „Policja” przy ul. Połbina do punktu „Baseny” przy ul. Wejherowskiej.

Na tym XXVI Sesję Rady Osiedla zakończono.
Ustalono termin kolejnej Sesji na dzień 07.10.2015r. na godz. 18.00 w siedzibie RO.
Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz

 

Załącznik do protokołu nr XXVI R.O. Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Informacje nt. pracy Zarządu w okresie wakacyjnym 2015 – VI kadencja

Na przestrzeni czasu od 02.07 do 08.09.2015r. Zarząd Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. odbył 10 posiedzeń. Podjęto 8 uchwał Zarządu:
6 uchwał w sprawie opinii do wydawania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych – opiniowane pozytywnie:
• ELŻBIETA ZAWISKA , Sklep spożywczy, Wrocław, ul. Białowieska 54A- nowy punkt,
• ELŻBIETA JABŁOŃSKA, Pizzeria, Wrocław, ul. Pilczycka/Koszykarska- zmiana przedsiębiorcy,
• SUPERMARKET „STOKROTKA”, Wrocław, ul. Sielska 3-9A – zmiana przedsiębiorcy,
• Sklep monopolowy, Wrocław, ul. Pilczycka 39A – zmiana przedsiębiorcy,
• HENRYK ŁUCZAK, Sklep ogólnospożywczy, Wrocław, ul. Pałucka 67 – kontynuacja po przerwie,
• AGNIESZKA PIETRZYK, Delikatesy „Centrum”, Wrocław, ul. Białowieska 13A – zmiana przedsiębiorcy,
1 uchwałę w sprawie przyjęcia wniosków inwestycyjnych Rady Osiedla na rok 2016
(28 wniosków),
1 uchwałę w sprawie przyjęcia projektu planu wydatków na rok 2016.

Ponadto przyjęto i rozdysponowano bieżącą korespondencję, szczegóły zawarte są w dokumentacji Rady Osiedla.