Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXXII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 4 marca 2020r.

XXXIII sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej Sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Uchwała w sprawie wniosku dot. Funduszu Czasu Wolnego 2020. Projekt pt. „Zgrane Pilczyce i Kozanów, czyli spotkania sąsiedzkie” – ref. Emilia Chmura i Konrad Postawa.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Halina Czapnik.
 5. Wysłuchanie i dyskusja nad wnioskiem parkingowym mieszkańca Pilczyc – Sławomir Maciejewski.
 6. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 7. Informacja w sprawie przyjęcia ślubowania kandydata na radnego na wskutek uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci radnego – ref. Henryk Macała.
 8. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 9. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XXXIII sesję Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. rozpoczął przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, prezentując powyższy harmonogram posiedzenia.

Ad.2)

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Józef Bidziński zgłosił wniosek odnośnie wprowadzenia do porządku obrad punktu 4a, dot. przedstawienia protokołu Komisji ds. Bezpieczeństwa. Infrastruktury o Ochrony Środowiska ws. stanu technicznego ul. Pilczyckiej (stara droga) w pobliżu Klubu „Anima”.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie punkt 4a wprowadzono do harmonogramu obrad.

Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Liczba obecnych radnych wyniosła 13, nieobecnych 6.

Ad.3)

Radny Konrad Postawa przedstawił ofertę dot. realizacji zadania „Zgrane Pilczyce i Kozanów, czyli spotkania sąsiedzkie”. Projekt realizowany w ramach Funduszu Czasu Wolnego 2020 ma na celu integrację środowisk sąsiedzkich, propagowanie aktywności fizycznej, wysiłku intelektualnego, prawidłowego odżywiania, edukacji ekologicznej i pierwszej pomocy. Realizacja projektu zaplanowana jest na wrzesień i październik 2020. Będą to 4 spotkania w formie pikników. Koszt realizacji zadania to 10 000 zł.

Wobec powyższego radni jednogłośnie podjęli Uchwałę nr XXXIII/162/20 w sprawie przyjęcia  oferty zadania społecznego: zadania „Zgrane Pilczyce i Kozanów, czyli spotkania sąsiedzkie„.

Ad.4

Wnioski do zaopiniowania dot. przyznania koncesji alkoholowych przedstawili członkowie Komisji ds.  Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych Pani Halina Czapnik i Pan Władysław Szopa.

Pierwszy wniosek dot. punktu sprzedaży: Bar „Bistro Galimatias”, ul. Wejherowska 19A, zmiana przedsiębiorcy, Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie oraz podjęła Uchwałę nr XXXIII/163/20 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie j/w. następującą ilością głosów: za 11, wstrz. 2.

Drugi wniosek dot. punktu sprzedaży: Sklep spożywczy, ul. Dokerska 11, zmiana przedsiębiorcy, Rada Osiedla zaopiniowała negatywnie, tym samym podejmując Uchwałę nr XXXIII/164/20 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie j/w. następującą ilością głosów: przeciw 10, wstrz. 3.

Radni uwzględnili opinię mieszkańców , mających na względzie bliską odległość sklepu od szkoły (ZS nr 21) oraz lokalizację, która sprzyja spożywaniu alkoholu bezpośrednio po opuszczeniu sklepu.

Ad.4a)

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Józef Bidziński odczytał protokół z zebrania Komisji ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska ws. stanu technicznego ul. Pilczyckiej  w pobliżu Klubu „Anima”.  Stara droga, która jest zniszczona przez parkujące tam tiry, wymaga naprawy i zgłoszenia tego faktu do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Ponadto radni w dyskusji w powyższej sprawie wyrażali swoje uwagi co do ograniczenia ruchu tirów (Pan Marek Glibowski), postawienia znaków zakazów postoju i zatrzymywania (Pan Tomasz Kapłon) i w ogóle uregulowania tej sytuacji (Pani Emilia Chmura). Pan Henryk Macała zwrócił uwagę, iż droga stanowi rezerwę komunikacyjną i tym samym stwarza warunki do parkowania.

Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Pan Józef Bidziński wystąpił z wnioskiem o złożenie Przez Radę Osiedla pisma do ZDiUM-u w sprawie naprawy zniszczonej nawierzchni drogi. Pan Marek Glibowski zaapelował, by w piśmie ująć również zastosowanie ograniczenia tonażu samochodów ciężarowych tam parkujących.

Przewodniczący Henryk Macała zaproponował, aby radni demokratycznie opowiedzieli się za wariantem Pana Marka Glibowskiego, i tak, za wnioskiem zagłosowało 3 radnych, przeciw było 3 radnych, a 7 wstrzymało się od głosu.

Wobec powyższego wniosek przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Pana Józefa Bidzińskiego w sprawie naprawy nawierzchni „starej” ul. Pilczyckiej został większością głosów zaakceptowany (za 11, wsztrz.2).

Ad.5)

Punktu 5 nie zrealizowano ze względu na przedwczesne opuszczenie posiedzenia Rady Osiedla przez Pana Sławomira Maciejewskiego – mieszkańca Pilczyc.

Ad.6)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń przedstawił  11 wniosków z prośbą o współorganizację i współfinansowanie następujących imprez na rzecz mieszkańców:

 1. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bobrza, Popowice – konkursy szkolne w roku 2020 – proponowana kwota 1000 zł
 2. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jelenia, Popowice – konkursy szkolne w roku 2020 – proponowana kwota 1000 zł
 3. Zespół Szkół nr 12 (Neuromed), ul. Białowieska, Popowice – obchody Dnia Dziecka – proponowana kwota 1000 zł
 4. Żłobek nr 3, ul. Białowieska, Popowice – obchody Dnia Dziecka – proponowana kwota 500 zł
 5. Przedszkole nr 104, ul. Niedźwiedzia, Popowice – zakup oczyszczaczy powietrza – odpowiedź negatywna
 6. Moje Popo, Popowice – Popofestyn – proponowana kwota 1000 zł
 7. Klub Seniora Pilczyce – imprezy okolicznościowe w roku 2020 – zarezerwowana kwota 1000 zł
 8. Klub Seniora Popowice – imprezy okolicznościowe w roku 2020 – zarezerwowana kwota 1000 zł
 9. VI LO, ul. Hutnicza, Pilczyce – organizacja Dnia Otwartego Szkoły – proponowana kwota 1000 zł
 10. Klub Wędkarski „Certa”, Popowice – organizacja zawodów wędkarskich w roku 2020 – proponowana kwota 1000 zł
 11. Klub Wędkarski „Karaś”, Kozanów – organizacja zawodów wędkarskich w roku 2020 – proponowana kwota 1000 zł

Pan Henryk Macała przypomniał radnym wstępny podział środków na współorganizację imprez realizowanych z budżetu 2020 oraz wcześniejszym ustaleniu przez Zarząd średniej górnej granicy współfinansowania tychże imprez , tj. 1000 zł.

Dyskusja nad podziałem środków przebiegała pod znakiem pytań o zbyt szybkie rozdysponowanie pieniędzy (początek roku kalendarzowego): Pani Emilia, Chmura, Pan Konrad Postawa, zbyt duże kwoty i nieadekwatne cele: Pan Konrad Postawa, Pani Emilia Chmura, Pan Marek Glibowski, Pan Stanisław Zatoń.

Pan Marek Glibowski zgłosił wniosek pod głosowanie o obniżenie kwoty dofinansowania do 800 zł dla wszystkich podmiotów.

W pierwszej kolejności poddano głosowaniu wniosek Zarządu (patrz podział j/w).  Za wnioskiem Zarządu głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu, tym samym przyjmując powyższy podział jako wiążący.

Ad.7)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała przekazał informację dot. pisma, jakie zostało wysłane do WCRS – u w sprawie ustalenia, czy nie wygasło prawo wybieralności dla Pani Iwony Krzemińskiej-Boreckiej jako przyszłej radnej do Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. (wolny wakat, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Pana Wiesława Hormańskiego).

Ad.8)

Protokół nr XXXII z dnia 05.02.2020r. został przyjęty bez uwag.

Ad.9)

W punkcie „Wolne wnioski i zapytania radnych” zgłoszono następujące sprawy:

 1. Pani Emilia Chmura zgłosiła brak pasów dla pieszych na ul. Papierniczej.
 2. Pan Marek Glibowski prosił o odpowiedź na pismo ws. przepustowości Metalowców.

Na tym XXXI sesję Rady Osiedla zakończono.
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 01.04.2020r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
sekretarz