Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXXII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 5 lutego 2020r.

XXXII sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wiesława Hormańskiego z powodu śmierci – ref Henryk Macała.
 4. Przyjęcie planu finansowego na rok 2020 – ref. Marcin Budzisz.
 5. Uchwała w sprawie wysokości diet na rok 2020 – ref. Stanisław Zatoń i Marcin Budzisz.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Halina Czapnik.
 7. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 8. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 9. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 

Ad.1)

XXXII sesję Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. otworzył przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, prezentując powyższy porządek  posiedzenia.

Ad.2)

Powyższy harmonogram obrad Rady Osiedla przyjęto bez uwag. Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Liczba obecnych radnych wyniosła 13, nieobecnych 6.

Ad.3)

Rada Osiedla jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XXXII/151/20 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Wiesława Hormańskiego z powodu śmierci.

Ad.4)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała oraz skarbnik Osiedla Pan Marcin Budzisz omówili kwestię budżetu na rok 2020 i jego wstępnego podziału wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej. Przedstawiono również wstępny podział środków na działania organizowane lub współorganizowane przez RO w ramach planu finansowego na rok 2020, biorąc pod uwagę ilość placówek oświatowych na Osiedlu, klubów seniora, zespołów Caritas, organizację cyklicznych imprez okolicznościowych (Wigilia, Mikołaj) oraz współorganizację imprez z in. organizacjami społecznymi.

Załącznik do planu finansowego przedstawia się następująco:

 1. Wigilia – 6000 zł.
 2. Imprezy Mikołajowe – 3000 zł.
 3. Świąteczne wsparcie parafialnych komitetów charytatywnych – 6000 zł.
 4. Wsparcie osiedlowych klubów seniora – 3000 zł.
 5. Impreza integracyjna 3-ch klubów seniora z radnymi RO – 3000 zł.
 6. Współorganizacja imprez ze szkołami i przedszkolami – 10 000 zł.
 7. Współorganizacja imprez z organizacjami społecznymi – 3000 zł.
 8. Diety – 14 770 zł.
 9. Materiały kancelaryjne – 480 zł.

Razem: 49250 zł.

Wobec powyższego radni jednogłośnie podjęli Uchwałę nr XXXII/152/20 w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2020.

Ad.5)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń zaproponował, w kwestii diet dla radnych, stawki obowiązujące w roku 2019.

Wobec powyższego, Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr XXXII/153/20 w sprawie przyznania diet dla radnych wg stawek jak w roku 2019 następującą ilością głosów: za 12, przeciw 1.

W związku z tym, poszczególne uchwały dot. diet radnych kształtują się następująco:

Uchwała nr XXXII/154/20 w sprawie diety dla przewodniczącego Zarządu w wysokości 180 zł,

Uchwała nr XXXII/155/20 w sprawie diety dla wiceprzewodniczącego Zarządu w wysokości 80 zł,

Uchwała nr XXXII/156/20 w sprawie diety dla sekretarza Osiedla w wysokości 270 zł,

Uchwała nr XXXII/157/20 w sprawie diety dla skarbnika Osiedla w wysokości 270 zł,

Uchwała nr XXXII/158/20 w sprawie diety dla członka Zarządu w wysokości 85 zł,

Uchwała nr XXXII/159/20 w sprawie diety dla wiceprzewodniczącego Rady Osiedla w wysokości 80 zł,

Uchwała nr XXXII/160/20 w sprawie diet dla przewodniczących komisji tematycznych w wysokości 30 zł,

Uchwała nr XXXII/161/20 w sprawie diet dla pozostałych radnych Osiedla w wysokości 25 zł.

Ad.6)

Brak wniosków do zaopiniowania dot. koncesji alkoholowych.

Ad.7)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Osiedla w celu sfinansowania następujących działań:

 1. Stowarzyszenie MojePopo – współorganizacja Popofestynu – odroczono rozpatrzenie prośby ze względu na brak podania daty przeprowadzenia imprezy.
 2. SP nr 75 w ZS nr 21, Kozanów – współorganizacja jubileuszu placówki dnia 14.10.2020, przyznano kwotę 1000 zł, za 12, wstrz.1.
 3. PZER i I, Koła nr 7 (Klub Senior), Kozanów – współorganizacja imprez okolicznościowych w klubie w roku 2020, przyznano kwotę 1000 zł, za 12, wstrz. 1.

Ad. 8)

Protokół nr XXXI z dnia 22.01.20120r. został przyjęty bez uwag.

Ad.9)

W punkcie „wolne wnioski i zapytania radych”zostały przedstawione następujące tematy:

 1. Radny Marek Glibowski zgłosił temat do rozpatrzenia przez Komisję ds.Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska parkowania samochodów ciężarowych na tzw. „starej” ulicy Pilczyckiej.
 2. Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Józef Bidziński zgłosił wniosek o wydanie przez WCRS tablicy informacyjnej, która mogłaby zostać zamontowana na granicy osieli Popowice i Gądów przy ul. Legnickiej.
 3. Pan Konrad Postawa przedstawił informacje dot. zbiórki środków z przeznaczeniem na zakup wózka inwalidzkiego dla chorego dziecka – temat może być kontynuowany na kolejnej sesji.

Na tym XXXII sesję Rady Osiedla zakończono.
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 04.03.2020r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
sekretarz