Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXXI sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 22 stycznia 2020r.

XXXI sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2019 – ref. Marcin Budzisz i Ewa Garncarek-Zarzycka.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji.
 5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 6. Przyjęcie sprawozdania z organizacji wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych i bezdomnych – ref. Henryk Macała.
 7. Przyjęcie sprawozdania z organizacji imprez mikołajowych dla dzieci – ref. Henryk Macała i Halina Czapnik.
 8. Przyjęcie sprawozdania z projektu Chóry Osiedlowe – ref. Henryk Macała..
 9. Przyjęcie sprawozdania z projektu „Gimnastyka z samoobroną dla seniorów” – ref. Waldemar Małys.
 10. Aktualizacja projektu dot. promocji osiedla i prowadzenia strony internetowej – ref. Konrad Postawa.
 11. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 12. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XXXI sesję Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. rozpoczął przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, prezentując powyższy harmonogram posiedzenia.

Ad.2)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała przekazał informację o śmierci radnego z Popowic Pana Wiesława Hormańskiego. Uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego radnego. Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała zgłosił wniosek o przesunięcie punktu 6 porządku obrad w miejsce punktu 3, w związku z prezentacją slajdów nt. 25 jubileuszu corocznych imprez: „Wigilia dla osób samotnych, bezdomnych i opuszczonych”. Prezentacja będzie dopełnieniem sprawozdania z realizacji tegoż zadania. Pan przewodniczący wniósł uzupełnienie do punktu 10 o sprawozdanie z realizacji zadania „Promocja Rady Osiedla 2019”, które zreferuje Pani Emilia Chmura. Uwagi do harmonogramu obrad zostały przyjęte jednogłośnie. Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Liczba obecnych radnych wyniosła 12, nieobecnych 7.

Ad.6)

Po prezentacji slajdów, Pan Henryk Macała zdał sprawozdanie z realizacji zadania „Wigilia 2019”.  Jubileuszowa , 25 wigilia była zorganizowana dla 200 osób ze środowisk senioralnych z Pilczyc, Kozanowa i Popowic. Imprezę zaszczycili swoją obecnością następujący goście: Wikariusz Generalny Archidiecezji Wrocławskiej ks. Biskup Andrzej Siemieniewski, Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Michał Bobowiec, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, posłowie, radni RMW, dyrektorzy jednostek miejskich i szkół osiedlowych, radni Osiedla i księża naszych parafii.

Wobec powyższego radni jednogłośnie podjęli Uchwałę nr XXXI/143/20 w sprawie przyjęcia  sprawozdania z realizacji zadania społecznego współfinansowaną przez WCRS; „Wigilia dla osób samotnych, bezdomnych i opuszczonych 2019”.

Ad.3)

Sekretarz Osiedla Ewa Garncarek-Zarzycka przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Osiedla w roku 2019, zawierające informacje na temat organizacji i współorganizacji imprez na rzecz mieszkańców : festyny, koncerty, konkursy międzyszkolne i międzyprzedszkolne, akcje świątecznej pomocy, zawody, wsparcie klubów seniora, wycieczka dla seniorów do Zamku Książ, projekty „Zgrane Pilczyce”, „Promocja Rady Osiedla” oraz „Klub Aktywnego Seniora”.

W sprawozdaniu znalazła się również ocena współpracy z organami miasta i służbami, a także ocena realizacji inwestycji miejskich. Szczegóły zawiera wersja papierowa sprawozdania, stanowiąca załącznik do protokołu.

Skarbnik Osiedla Pan Marcin Budzisz przekazał radnym do wglądu szczegółowe sprawozdanie finansowe, które zawiera dochody i wydatki na realizację zadań wg poszczególnej tabeli klasyfikacji budżetowej w roku 2019. Budżet RO opiewał na kwotę 49250 zł. Dodatkowe środki pozyskane z WCRS na realizację zadań społecznych to kwota  37900 zł.

Rada Osiedla jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XXXI/144/20 przyjmującą sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. za rok 2019.

Ad.4)

Wniosek do zaopiniowania dot. przyznania koncesji alkoholowych w punkcie sprzedaży: sklep spożywczy, ul. Lotnicza/Górnicza, odczytał wiceprzewodniczący Zarządu Pan Władysław Szopa, przekazując jednocześnie opinię pozytywną, wydaną przez Komisję ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych w tej sprawie.

W związku z powyższym Rada Osiedla podjęła j Uchwałę nr XXXI/145/20 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie j/w.

Za opinią pozytywną głosowało 10 radnych, przeciw 1, wstrz. 1.

Ad.5)

Brak propozycji Zarządu.

Ad.7,8)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała przedstawił sprawozdania z realizacji dofinansowanych przez WCRS zadań społecznych w roku 2019.

Sprawozdania dotyczyły corocznych organizacji imprez mikołajowych dla dzieci z osiedli Pilczyce, Kozanów i Popowice, które odbyły się dnia 07.12.2019r. , a także działalności Osiedlowego chóru „Piastuny”.

Rada Osiedla po zapoznaniu się ze szczegółami realizowanych projektów podjęła jednogłośnie następujące uchwały:

Uchwałę nr XXXI/146/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania 2019: Imprezy mikołajowe dla dzieci.

Uchwałę nr XXXI/147/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania 2019: Działalność chóru osiedlowego „Piastuny”.

Ad.9)

Ocenę realizacji zadania: Gimnastyka dla Seniorów 2019 przedstawił Pan Marcin Budzisz , informując radnych o szczegółach realizacji projektu w zakresie prowadzenia cyklicznych zajęć ruchowych z elementami samoobrony.

W związku z powyższym, podjęto jednogłośnie Uchwałę nr XXXI/148/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania 2019: Gimnastyka dla Seniorów z elementami samoobrony.

Ad. 10)

W imieniu Pana Konrada Postawy sprawozdanie z realizacji projektu „Promocja Rady Osiedla działań lokalnych – integracja z mieszkańcami 2019” przedstawiła Pani Emilia Chmura. Realizacja zadania obejmowała projekt i kolportaż ulotek na temat działalności RO, publikację informacji na stronie internetowej oraz Facebooku, spotkania z mieszkańcami, opłatę serwera i domeny oraz administratora strony.

Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXXI/149/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania 2019: „Promocja Rady Osiedla działań lokalnych – integracja z mieszkańcami ”

Pani Emilia Chmura zaprezentowała radnym kosztorys aktualizacyjny kontynuacji powyższego zadania realizowanego w roku 2020. Aktualizowana Kwota to 3500 zł.

Rada Osiedla jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XXXI/150/20 w sprawie przyjęcia korekty formularza ofertowego na realizację zadania: Promocja Rady Osiedla 2020.

Ad. 11)

Protokoły nr XXIX z dnia 04.12.2019r. oraz nr XXX z dnia 23.12.2019r. zostały przyjęte bez uwag.

Ad.12)

Pani Halina Czapnik zgłosiła wniosek w sprawie zorganizowania spotkania integracyjnego na rzecz Seniorów z osiedli Pilczyc, Kozanowa i Popowic z okazji święta Niepodległości oraz zarezerwowania środków na ten cel. Przewodniczący RO Pan Henryk Macała poparł wniosek, przypominając radnym, iż podobna impreza miała miejsce w przeszłości i cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska senioralnego.

Pani Emilia Chmura poinformowała radnych o postępach w pracach nad realizacją projektów z WBO 2019, tj. Skateparku na Pilczycach oraz integracyjnego placu zabaw na Kozanowie.

Pan Tomasz Kapłon zwrócił uwagę, aby porządek obrad przesyłać radnym z odpowiednim wyprzedzeniem.

Na tym XXXI sesję Rady Osiedla zakończono.
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 05.02.2020r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
sekretarz