Liczba obecnych Radnych na XXXIX Sesji: 12

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 05.10.16 r.

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                  2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej  sprawie – ref. Henryk Macała.                                                                                                   3. Uchwała w sprawie zorganizowania w m-cu listopadzie imprezy integrującej środowiska seniorów z osiedla Pilczyce, Kozanów i Popowice z radnymi z rady osiedla w ramach dni seniora – ref. Henryk Macała.                                                                                                           4. Włączenie się radnych rady osiedla do zbierania głosów za wnioskami osiedlowymi w ramach WBO – ref. Henryk Macała.                                                                                                5. Uchwała w sprawie organizacji festynu osiedlowego, wigilii i imprez mikołajowych w roku 2017 – ref. Henryk Macała.                                                                                                               6. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji                                                                                                                     7. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.                                               8. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka      9. Wolne wnioski i zapytania radnych

 

Ad. 1) XXXIX Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek obrad.

Ad. 2) Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3) Przewodniczący Rady p. Henryk Macała przedstawił propozycję zorganizowania drugiego spotkania integracyjnego dla seniorów z okazji Święta Niepodległości i przezna-czenie na ten cel kwoty nie większej niż 3000 zł z budżetu RO. Imprezę integrującą środowiska seniorów  z trzech osiedli: Pilczyc, Popowic oraz Kozanowa, uświetni występ chóru „Piastuny”, wspólny poczęstunek i wzajemne biesiadowanie. Wobec powyższego Rada Osiedla podjęła jednogłośnie  Uchwałę nr XXXIX/190/16 w sprawie organizacji imprezy integracyjnej dla seniorów z udziałem radnych przewidzianej w dniu 11 listopada 2016r. w siedzibie RO , ul. Rękodzielnicza 1.

Ad. 4) W następnej kolejności Przewodniczący Henryk Macała zachęcił radnych do czynnego zaangażowania się w głosowanie na osiedlowe projekty w ramach WBO, poprzez rozpropagowanie wśród mieszkańców Osiedla formularzy do głosowania oraz udzielenie informacji o możliwości  i warunkach oddania głosów na poszczególne projekty obywatelskie dla Pilczyc, Popowic i Kozanowa. Przewodniczący mocno zaznaczył  dwie ścieżki pozyskiwania partycypacji społecznej, jakim jest m. in. głosowanie na projekty obywatelskie w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, a także projekt zwiększenia kompetencji rad osiedli, by mogły dysponować konkretną pulą środków finansowych, z której mogłyby finansować naprawdę duże przedsięwzięcia na terenie własnego osiedla.

Ad. 5 i 6) Kolejne punkty porządku obrad dotyczyły konieczności podjęcia uchwał w sprawach nie cierpiących zwłoki , a mianowicie w sprawie organizacji festynu osiedlowego, imprez mikołajowych oraz wieczerzy wigilijnej w roku 2017. Ponadto zaopiniowano i podjęto uchwały w sprawie koncesji alkoholowych w dwóch rożnych punktach sprzedaży.
Wobec tego Rada Osiedla jednogłośnie podjęła następujące uchwały:

Uchwała nr XXXIX/191/16 w sprawie uzyskania dofinansowania zadania: Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych, bezdomnych i opuszczonych z osiedla Pilczyce, Kozanów, Popowice w roku 2017 (wnioskowana wysokość dotacji to kwota 3000 zł finansowana przez WCRS);

Uchwała nr XXXIX/192/16 w sprawie uzyskania dofinansowania zadania: Imprezy Mikołajowe dla dzieci o niskim statusie materialnym z osiedla Pilczyce, Kozanów, Popowice w roku 2017 (wnioskowana wysokość dotacji to kwota 3000 zł finansowana przez WCRS);

Uchwała nr XXXIX/193/16 w sprawie uzyskania dofinansowania zadania: Festyn Osiedlowy dla mieszkańców Popowic oraz Pilczyc i Kozanowa w roku 2017
(wnioskowana wysokość dotacji to kwota 4000 zł finansowana przez WCRS).

Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia odczytał wnioski do zaopiniowania ws. przyznania koncesji alkoholowej. Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowej wydała opinię pozytywną dot. wszystkich przestawionych wniosków. Wobec powyższego RO podjęła następujące uchwały:

  • Uchwałę nr XXXIX/194/16 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: sklep spożywczy „Piotr i Paweł”, ul. Dokerska 2A, nowy punkt – opinia pozytywna, uchwała podjęta jednogłośnie;
  • Uchwałę nr XXXIX/195/16 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: sklep spożywczy, ul. Pałucka 67, kolejne zezwolenie – opinia pozytywna (za: 11 głosów, wstrz.: 1 głos).

Ad. 7) Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń przedstawił propozycje Zarządu w sprawie przyznania dofinansowania dwóch konkursów międzyszkolnych i przedszkolnych, a mianowicie:

  1. ZSP nr 7, ul. Koszykarska 2-4, międzyszkolny konkurs „Szóstakiada z prewencją”, kwota współfinansowania przedsięwzięcia to 700 zł,
  2. Przedszkole nr 104 „Na Misiowej Polanie”, ul. Niedźwiedzia 26-28, międzyprzedszkolny konkurs „Szanujmy przyrodę”, kwota współfinansowania przedsięwzięcia to 500 zł. Obydwa wnioski przyjęto jednogłośnie.

Ad. 8) Protokół z XXXVIII Sesji w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia Rady. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej RO www.radaosiedla29.pl. Protokół przyjęto bez uwag.

Ad.9) Pan Henryk Macała jako przewodniczący RO, a przede wszystkim jako Przewodniczący Komisji ds. Osiedli, powiadomił radnych o konsultacjach nt. zmian statutowych osiedli, mających odbyć się w dniu 09.11.2016r. Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii mieszkańców Wrocławia i zebranie uwag w sprawie wprowadzenia zmian w strukturach osiedli, m.in.:                                                                                                              – w zakresie  przepisów o nadzorze nad działalnością organów osiedla do obecnie obowiązujących przepisów prawa,                                                                                                     – przepisów dot. zarządu tymczasowego osiedla,                                                                            – przepisów dot. zwoływania i prowadzenia obrad rady,                                                                – przepisów dot. wyboru zarządu osiedla przez radę oraz wyborów przedterminowych,         – ordynacji wyborczej do rad osiedli.

Radny Marek Lewicki zwrócił uwagę radnych na dwa ważne problemy na osiedlu Kozanów,  a mianowicie problem spożywania alkoholu i nieuporządkowanego terenu w sąsiedztwie   sklepu-kiosku u zbiegu ulic Pilczycka/Kolista oraz na duże natężenie ruchu na ul. Pilczyckiej  w kierunku Maślic i Stabłowic. Przewodniczący RO p. H. Macała wysunął propozycję spotkania  z radami osiedli Maślic i Stabłowic w celu wspólnego przedyskutowania problemu i podjęcia wspólnej  międzyosiedlowej uchwały w powyższej sprawie, by w ten sposób zmobilizować Miasto do działań. Wiceprzewodniczący Zarządu p. R. Kuzia poinformował radę o braku ostatecznej weryfikacji dot. naszych trzech osiedlowych wniosków inwestycyjnych (zagospodarowanie stawu pilczyckiego, remont chodnika ul. Niedźwiedzia oraz chodnik  – łącznik między ul. Kozanowską  a ul. Dzielną). Termin upłynął z dniem 30.09.2016 i nie ma decyzji w tej sprawie.

Na tym XXXIX Sesję Rady Osiedla zakończono.
Ustalono termin kolejnej Sesji na dzień 09.11.2016r. na godz. 18.00 w siedzibie RO.

 

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka                                                                                                                  Sekretarz Osiedla