Liczba obecnych Radnych na XXXVIII sesji: 12

Porządek sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 14.09.2016 r.

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Halina Czapnik
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Halina Czapnik
 3. Podjęcie uchwał w sprawie aktualizacji ofert na organizację wigilii dla samotnych i imprez mikołajowych w roku 2016- ref. Ryszard Kuzia
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych.- ref. Halina Czapnik
 5. Propozycje uchwał zarządu i dyskusja – ref. S. Zatoń
 6. Informacja na temat działań Zarządu Osiedla w okresie wakacyjnym.- ref. Ewa Garncarek-Zarzycka
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka
 8. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad. 1) XXXVIII  sesję Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. rozpoczęła Przewodnicząca Rady Osiedla p. Halina Czapnik, odczytawszy powyższy porządek obrad.

Ad. 2) Zaproponowany porządek obrad radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 3) W następnej kolejności  Rada Osiedla jednogłośnie podjęła dwie uchwały w sprawie aktualizacji ofert na przyznanie środków finansowych przez WCRS na organizację imprez: Wieczerza Wigilijna 2016 oraz Mikołaj 2016:

 • Uchwałę nr XXXVIII/185/16 w sprawie aktualizacji kosztorysu zadania : Imprezy Mikołajowe dla dzieci o niskim statusie materialnym z osiedla Pilczyce, Kozanów i Popowice w roku 2016 – aktualizowana kwota: 1000 zł,
 • Uchwałę nr XXXVIII/186/16 w sprawie aktualizacji kosztorysu zadania : Wieczerza Wigilijna dla dzieci osób samotnych, bezdomnych i opuszczonych z osiedla Pilczyce, Kozanów i Popowice w roku 2016 – aktualizowana kwota: 1000 zł.

Ad. 4)   Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił wnioski do zaopiniowania ws. przyznania koncesji alkoholowej.  Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowej wydała opinie dot. wszystkich przestawionych wniosków.

Wobec powyższego RO podjęła następujące uchwały:

 • Uchwałę nr XXXVIII/187/16 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: sklep spożywczy „4 PAK”, ul. Popowicka 62A, kolejne zezwolenie – opinia negatywna,
 • Uchwałę nr XXXVIII/188/16 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w lokalu: sklep spożywczy „LIMONKA”, ul. Rękodzielnicza 13, kolejne zezwolenie – opinia pozytywna (za: 10 głosów, wstrz.: 2 głosy).

Negatywną opinię w sprawie przedłużenia koncesji alkoholowej dla sklepu „4 PAK” wydano na podstawie powtarzających się skarg mieszkańców oraz przejawów wandalizmu mających miejsce  w w/w okolicy, których sprawcami były osoby regularnie zaopatrujące się w alkohol  we wspomnianym lokalu. Wyczerpujących informacji w tej sprawie udzielili radni z osiedla Popowice – p. Halina Czapnik oraz p. Tomasz Kapłon.  Uchwałę podjęto następującą ilością głosów: za przyznaniem opinii negatywnej: 10 głosów, wstrz.: 2 głosy.

Ad. 5) Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń przedstawił propozycje Zarządu w sprawie przyznania dofinansowania dwóch przedsięwzięć w ramach odbywających się Dni Seniora. Rada Osiedla jednogłośnie przyznała dofinansowanie imprez dla seniorów odbywających się w kołach nr 2 na Popowicach i nr 7 na Kozanowie w wysokości po 500 zł dla każdego klubu.

Ad. 6) Informacje nt. działalności Zarządu w okresie urlopowym 2016 przestawiła sekretarz   Ewa Garncarek-Zarzycka. Szczegóły zawiera załącznik do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia poinformował radnych o konieczności podjęcia uchwały dot. korekty budżetu na rok 2016, ze względu na pełne wykorzystanie środków finansowych.                                                                                                                     Wobec powyższego Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXXVIII/189/16 w sprawie korekty budżetu Rady Osiedla w roku 2016 zgodnie z załącznikiem do tejże uchwały.

Ad.7)  Protokoły z XXXVI oraz z XXXVII Sesji Rady Osiedla w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia. Wcześniej były udostępnione na stronie internetowej www.radaosiedla29.pl. Protokół został przyjęty bez uwag.

Ad.8) Radny Marek Lewicki wspomniał o potrzebie konfrontacji przedstawicieli Gminy Wrocław (osoby znające Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, a także z Biura Rozwoju Miasta Wrocławia) z przedstawicielami spółdzielni Kozanów IV w sprawie zagospodarowania  nieużytkowanych gruntów na osiedlu Kozanów. Pan M. Lewicki zwrócił się do Rady o wystosowanie pisma do MPWiK z prośbą o sprawdzenie przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania kanalizacji miejskiej  w okolicy ulic Pilczyckiej/Kolistej w pobliżu przystanku w kierunku miasta.  Pan Władysław Szopa zgłosił również problem niesprawnie działającej kratki kanalizacyjnej   przy ul. Górniczej 79, natomiast p. Agnieszka Ślipko poruszyła problem zbyt małej ilości kubłów na odpady w parku Zachodnim oraz wzdłuż wału Odry.

Na tym XXXVIII Sesję Rady Osiedla zakończono. Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 05.10.2016r. na godz. 18.00.

 

Protokołowała:                                                                                                                                Ewa Garncarek-Zarzycka                                                                                                           Sekretarz

 

Załącznik do protokołu nr XXXVIII RO Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Informacje nt. pracy Zarządu w okresie urlopowym 2016 – VI kadencja

Od dnia 04.07 do 12.09.2015r. Zarząd Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. odbył         10 posiedzeń.

Podjęto 6 uchwał Zarządu: w tym 5 uchwał w sprawie opinii do wydawania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych – wszystkie zaopiniowane pozytywnie:

 • POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
 • Sklep spożywczo– przemysłowy (stacja paliw), Wrocław, ul. Lotnicza 11-kolejne zezwolenie (Uchwała nr 01/16),
 • KRZYSZTOF MAKARA, Sklep spożywczy, Wrocław, ul. Dokerska 11- kolejne zezwolenie (Uchwała nr 02/16),
 • BP EUROPA SE ODDZIAŁ W POLSCE, Stacja paliw, Wrocław, Legnicka 67– zmiana przedsiębiorcy  (Uchwała nr 03/16)
 • „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Sklep spożywczo-przemysłowy „Grosik”, Wrocław, ul. Białowieska 13A – zmiana przedsiębiorcy  (Uchwała nr 04/16),
 • HENRYK SENIUK, Sklep spożywczy, Wrocław, ul. Bednarska 13A – kolejne zezwolenie (Uchwała nr 05/16),
 • oraz 1 uchwałę w sprawie przyjęcia projektu planu wydatków na rok 2017 (Uchwała nr 06/16).

Ponadto przyjęto i rozdysponowano bieżącą korespondencję, szczegóły której zawarte są     w dokumentacji Rady Osiedla. Na szczególną uwagę zasługują sprawy, których pomysłodawcami byli mieszkańcy Osiedla i których inicjatywy społeczne zostały poparte przez Zarząd. Są to:

 1. Sprawa modernizacji infrastruktury technicznej wokół przystanku tramwajowego „Kolista” przy ul. Pilczyckiej – prośba o ułożenie chodnika na odcinku od przystanku tramwajowego do łącznika przy ul. Kolistej oraz przywrócenie kiosku w sąsiedztwie sklepu Biedronka” – Zarząd wystosował pismo popierające do ZDiUM,
 2. Sprawa demontażu ławek wokół piaskownicy w podwórku między budynkami ul. Szklarskiej 2-28 – protest mieszkańców wobec zaistniałej pomyłki. Mieszkańcy wnioskowali o likwidację ławek na podwórku pomiędzy ul. Górniczą 1-9 a ul. Szklarską 22-28, w  ostateczności zlikwidowano wszystkie ławki na odcinku Szklarska 2-28. Zarząd wystosował odpowiednie pismo do Kierownika BOK nr 7, ul. Papiernicza 9/11.
 3. Sprawa o włączenie przystanku „Kozanów” w trasę autobusu nr 136 jako przystanku  na żądanie – pismo popierające wystosowano do Wydziału Transportu, otrzymano odpowiedź negatywną.