W dniu 2 października 2013 odbyła się IV sesja Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                  2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                        3. Spotkanie z przedstawicielami publicznych służb porządkowych Policji i Straży Miejskiej na temat współpracy w zakresie szeroko rozumianej prewencji i bezpieczeństwa w osiedlu –ref. Henryk Macała                                                                                                                             4. Interpretacja prawna podawania do publicznej wiadomości imiennych wyników głosowania – ref.Henryk Macała                                                                                                         5. Powołanie stałych komisji problemowych i wybór przewodniczącego komisji – ref. Henryk Macała i Ryszard Kuzia.                                                                                                    6.Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref.   Ryszard Kuzia                                                                                                                                         7. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja –  ref. Stanisław Zatoń                                                8. Zapoznanie radnych z formułą działania Ośrodka Działań Społeczno-Kulturalnych „PIAST” – ref.Henryk Macała.                                                                                                              9. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka       10. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Na początku sesji radni wspólnie z zaproszonymi przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej  przedyskutowali zasady współpracy służb porządkowych z Radą Osiedla w zakresie bezpieczeństwa na terenie Osiedla.  Poruszano problemy najczęściej zgłaszane przez mieszkańców jak: spożywanie alkoholu w miejscach publicznych  i dewastacja mienia gminnego, parkowanie i ruch samochodów na terenach zielonych (podwórkach) i bezpośrednio pod oknami budynków mieszkalnych, zachowanie czystości i bezpieczeństwa przez właścicieli psów.  Przedstawiciele zaproszonych służb zapewnili, że będą dążyć do zwiększenia patroli w rejonie osiedla  zastrzegając, że nie zawsze będzie to możliwe z uwagi na ograniczoną ilość funkcjonariuszy pełniących służbę i dużą ilość zgłoszeń o wyższym priorytecie niż omawiane.

Następnie Przewodniczący p. Henryk Macała przedstawił interpretację prawną dotyczącą podawania do publicznej wiadomości wyników głosowania jawnego  nad uchwałami Rady Osiedla. Wyjaśniono, że nie można  podawać do publicznej wiadomości w jaki sposób głosowali poszczególni radni, ponieważ nie wynika to  protokołu obrad, oraz przyjętego sposobu głosowania nad uchwałami. Zgodnie ze statutem Osiedla przeprowadza się głosowanie jawne przez podniesienie ręki przez radnych, a następnie zostaje policzona ilość głosów za, przeciw i wstrzymujących się, która zostaje wpisana do protokołu. Nie zapisuje się natomiast w jaki sposób głosuje każdy z radnych. Przeprowadzanie głosowania imiennego, które jest szczególną formą głosowania jawnego wymagałoby zmiany zapisów w statucie osiedla. W związku z tym podawanie imiennych wyników głosowania jest niezgodne z treścią protokołu obrad, dlatego tez można publikować jedynie wynik liczbowy.

W kolejnym punkcie obrad podjęto uchwały zatwierdzające składów komisji tematyczno-problemowych, oraz ich przewodniczących:

1. Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych: przewodnicząca – Grażyna Walczak, członkowie: Iwona, Czarnecka, Marcin Budzisz, Rafał Kłosiński, Halina Czapnik.

2. Komisja ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji: przewodniczący – Tomasz Kapłon, członkowie: Barbara Katarzyńska, Janina Chlebińska, Marek Lewicki, Bożena Frączek,

3. Komisja ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska: przewodnicząca – Bożena Frączek, Agnieszka Ślipko, Marta Słowikowska, Władysław Szopa,

Ponadto na wniosek Zarządu, Rada Osiedla podjęła także kilka innych uchwał :

– uchwałę w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej przyznania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % oraz piwa  – Sklep spożywczy ul. Lotnicza róg Górniczej.

– uchwały o przeznaczeniu środków finansowych na realizację zadań organizowanych wspólnie z Radą Osiedla przez następujące podmioty:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Bobrzej 27, na organizację  imprezy szkolnej „Ogólnoszkolne mikołajkowe zawody w pływaniu” – 500 zł.
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy  przy ul Wejherowskiej 28 na organizację imprezy szkolnej „Mikołajki”- 1000 zł.
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. Koszykarska 2-4, na organizację imprezy szkolnej „Międzyszkolny konkurs sportowo-edukacyjny” – 800 zł.

– uchwałę w sprawie utworzenia nowej pozycji w planie finansowym dotyczącej opłat za wywóz nieczystości.

Następnie p. Henryk Macała przedstawił radnym zasady funkcjonowania Ośrodka Działań Społeczno- Kulturalnych „Piast”.  Na zakończenie obrad przyjęto w głosowaniu protokół z poprzedniej sesji.

Termin kolejnej sesji Rady Osiedla został wstępnie ustalony na dzień 6 listopada 2013 r. o godz. 18.00.