W dniu 5 lutego 2014 roku  odbyła się IX   sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów-Popowice Płn. 

Protokół z posiedzenia  IX sesji Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn.                 w dniu 05 lutego 2014 r.


Liczba obecnych Radnych na IX sesji: 17

Porządek sesji Rady Osiedla w dniu 05.02.2014 r. 

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Halina Czapnik

2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej  sprawie.- ref. Halina Czapnik

3. Ustalenie harmonogramu dyżurów radnych w 2014 roku – ref. Ryszard Kuzia

4. Informacja w sprawie zmiany trasy autobusu linii 103 na terenie Kozanowa – ref. Ryszard Kuzia

5.Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Grażyna Walczak

6. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja –  ref. Ryszard Kuzia

7. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka

8. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad1) IX Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczęła  Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla p. Halina Czapnik, proponując powyższy porządek obrad.

Ad. 2) Zgłoszono wniosek o przesunięcie punktu 6 porządku obrad w miejsce  punktu 3 (Radny Tomasz Kapłon). Wniosek poddano głosowaniu i został on przyjęty jednogłośnie.

Ad. 7) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił propozycje Zarządu dot.     przeznaczenia środków finansowych dla placówek oświatowych, które wyraziły prośbę o współorganizację następujących imprez:

  • Przedszkole nr 104 „Na Misiowej Polanie”, ul. Niedźwiedzia 26-28  – „VIII Taneczna Gala Przedszkolaka” – kwota 2500 zł
  • Szkoła Podstawowa nr 3, ul Bobrza 27  – Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Literacki „Jestem bezpieczny w domu” – kwota 1500 zł
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Koszykarska 2-4, Międzyszkolny Konkurs Sportowo-Edukacyjny dla klas III „Spartakiada z prewencją” – kwota 700 zł (SP-19)
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Koszykarska 2-4, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Anglojęzycznej i Niemieckojęzycznej Literatury Dziecięcej – kwota 1000 zł (SP-19)
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Koszykarska 2-4,Konkurs Piosenki Ekologicznej „ Wrocławskie Dzieci uczą segregować śmieci” – kwota 1000 zł (P-64)

Tematem dyskusji Radnych na wyżej przedstawione propozycje były zbyt duże kwoty, jakie pojawiły się w pismach dyrektorów placówek oświatowych oraz prośba o dofinansowanie trzech imprez z jednego zespołu szkół ( p. Tomasz Kapłon, p. Grażyna Walczak). Radni zwrócili uwagę na fakt, iż szkoły i przedszkola finansowane są przez Gminę Wrocław, a Rada ma za zadanie wspomagać bardziej potrzebujących (p. Grażyna Walczak, p. Janina Chlebińska). Radny Marek Lewicki wskazał na Radę Rodziców działającą w szkołach i przedszkolach, która również wspiera finansowo działalność tych placówek. Radny Władysław Szopa wyraził opinię dot. zasadności finansowania konkursów z literatury anglojęzycznej, tym samym proponując szczegółowe przyjrzenie się tematyce organizowanych imprez. Pan Jerzy Zieliński zaproponował obniżenie kwot dotacji o połowę dla wszystkich placówek, natomiast p. Tomasz Kapłon skierował prośbę do Radnych, „którzy są w  jakiś sposób powiązani z  w/w placówkami o powstrzymanie się od głosowania ze zwykłej przyzwoitości”.

Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przypomniał Radnym że kwoty o które wystąpiły przedszkola i szkoły były zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu   w dniu 03.02.2014r.  Zarząd postanowił przyznać 100% podanych w pismach kwot ze   względu na początek roku kalendarzowego i nowego budżetu, co było konsultowane  ze Skarbnikiem, który zajmuje się stroną finansową Rady. Ponadto imprezy, o których  mowa, są organizowane na dużą skalę i  nie chodzi tu bynajmniej o korzyści Radnych „którzy są  jakiś sposób powiązani z  w/w placówkami”, ale wyłącznie o dobro dzieci.

Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla p. Halina Czapnik zaproponowała zatwierdzenie      przez Radę dofinansowania imprezy „VIII Tanecznej Gali Przedszkolaka”   organizowanej przez P-104 z Popowic względu na termin planowanej imprezy tj.  08.03.2014r., natomiast kwestie przyznania dotacji pozostałym placówkom pozostawić do rozważenia na posiedzeniu kolejnej sesji w marcu.

Wniosek został przegłosowany następującą ilością głosów: za: 11, przeciw: 2, wstrz.: 3.

Radny Tomasz Kapłon zgłosił wniosek o przegłosowanie kwoty 1500 zł   z przeznaczeniem na współorganizację „VIII Tanecznej Gali Przedszkolaka”.

Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 6 osób wstrzymało się od głosu.

Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr IX/58/14 w sprawie wyrażenia poparcia dla LO nr  VI im. Bolesława Prusa przy ul. Hutniczej 45 we Wrocławiu dot. przydzielenia  jednostce oświatowej sześciu oddziałów klasowych w roku szkolnym 2014/2015.

Rada Osiedla negatywnie zaopiniowała plan Departamentu Edukacji UM Wrocławia   zmierzający do zmniejszenia w Liceum Ogólnokształcącym nr VI we Wrocławiu   dotychczasowej ilości oddziałów klasowych z jednoczesną likwidacją profilu  humanistycznego .

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 3) Lista z harmonogramem dyżurów została przekazana Radnym podczas posiedzenia   sesji. Wpisu na dyżury dokonała jedna osoba – p. Władysław Szopa, który zapisał się  na każdy poniedziałek w roku kalendarzowym 2014.

Ad. 4) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił okoliczność w jakiej        Rada osiedla powinna podjąć uchwałę opiniującą zmianę trasy autobusu 103, która      wyklucza przystanki autobusowe przy ul. Dzielnej oraz Wiślańskiej.

Podjęto Uchwałę nr IX/59/14 w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej    likwidacji przystanków „Dzielna” i Wiślańska” autobusu linii 103, udzielając w ten     sposób poparcia mieszkańcom osiedli Pilczyce, Kozanów i Popowice.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 5) Przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych

p. Grażyna Walczak odczytała protokół z przeprowadzonej przez p. Ryszarda Kuzię wizji lokalnej w następującym punkcie sprzedaży:

  • Andrzej Kopala,  Sklep Ogólnospożywczy, Wrocław, ul. Lotnicza 139 – nowy punkt.

Zaopiniowano pozytywnie wniosek na sprzedaż piwa w tym lokalu.

Radna Grażyna Walczak wyraziła swoją dezaprobatę w sprawie „wyręczania Komisji przez Zarząd”, gdyż to nie Komisja zbadała powyższą sytuację, a Wiceprzewodniczący Zarządu. Radny Tomasz Kapłon zapewnił, że p. Ryszard Kuzia ma duża wiedzę i dobrze wywiązywał się z powierzonych mu obowiązków pracując w/w Komisji w poprzedniej kadencji Rady. Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr IX/60/14 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na    podawanie napojów alkoholowych w w/w lokalu następującą ilością głosów:

za: 14, wstrz.: 3.

Ad. 7) Protokół z VIII Sesji przekazano Radnym do  wglądu podczas posiedzenia Rady. Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 8) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia podał Radnym do wiadomości ofertę   szkolenia komputerowego organizowanego przez ZOJM dla Rad Osiedlowych.

– Sprawę legitymacji Radnego Osiedlowego przekazano do realizacji p. Rafałowi Kłosińskiemu, który podjął się opracowania strony graficznej takiego dokumentu.

– Sprawa udostępniania protokołu dla Radnych drogą elektroniczną na stronie Rady    Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. na 2-3 dni przed kolejną sesją została     przegłosowana następującą ilością głosów: za: 15, wstrz.: 1.

– Radna Grażyna Walczak poinformowała o możliwości spotkań Radnych z mieszkańcami Osiedla w klubie „Anima” na Kozanowie.

– Radny Marek Lewicki zaoferował pomoc przy prowadzeniu projektów w ramach WBO, ze względu na swoją wiedzę i doświadczenie w tej sprawie.

– Kontrowersyjną sprawę sprzedaży alkoholu w punkcie: Sklep Spożywczo –  Monopolowy „Tomek” przy ul. Popowickiej 62a (sprzedaż piwa bez koncesji) przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady p. H. Czapnik – sprawa do dalszego    pilotowania.

Na tym IX Sesję Rady Osiedla zakończono. Ustalono termin kolejnej Sesji na dzień 05.03.2014r. na godz. 18.00 w siedzibie R. O.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka

Sekretarz