Dokumenty

Protokół z posiedzenia IX sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 09 lutym 2018r.

IX sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Józef Bidziński.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowania w tej sprawie – ref. Józef Bidziński.
 3. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 4. Wręczenie Legitymacji Radnego Osiedla, Kadencja 2017-2021 oraz poinformowanie o możliwości wyrobienia legitymacji dla pozostałych radnych – ref. Stanisław Zatoń.
 5. Podjęcie uchwały popierającej projektu Stowarzyszenia „Nowa Trasa Obornicka” – ref. Janina Chlebińska.
 6. Bieżące informacje – ref. Józef Bidziński.
 7. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 8. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

IX sesję Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. rozpoczął wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Józef Bidziński.

Ad.2)

Pan Stanisław Zatoń wniósł poprawkę do porządku obrad, zamieniającą punkt 4 harmonogramu obrad w miejsce punktu 3. Harmonogram sesji z poprawkami został przyjęty jednogłośnie. Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Liczba obecnych radnych wyniosła 11, nieobecnych 9.

Ad.4)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń wręczył radnym legitymacje wraz z wizytówkami. Ponadto zostały przekazane nowe adresy mailowe dla wszystkich radnych – konta pocztowe na Active Office.

Ad.3)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń przedstawił konieczność podjęcia przez Radę Osiedla uchwały zatwierdzającej plan finansowy na rok 2018, wcześniej przyjęty w formie projektu planu finansowego (Uchwała Zarządu nr 06/17), opracowanego przez skarbnika Osiedla. Wobec powyższego jednogłośnie podjęto Uchwałę nr IX/51/18 w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2018 wraz z odpowiednim załącznikiem.

W następnej kolejności Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr IX/52/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania społecznego w roku 2017 : Festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka pt. „To ty mamo moja żywa kołysko”.

Impreza odbyła się dnia 28.05.2017r. na stadionie przy ul. Metalowców na Pilczycach, na którą złożyły się rodzinne gry i zabawy sportowe, koncerty zespołów dziecięcych, działania plastyczne dla dzieci, blok estradowo-taneczny dla dzieci i dorosłych.

Ponadto Pan Stanisław Zatoń poinformował radnych o następujących spawach:

 • odpowiedzi pozytywnej z Wydziału Inżynierii Miejskiej na pismo ws skrócenia postoju Taxi na Kozanowie,
 • próby ustalenia ze Strażą Miejską Wrocławia terminu spotkania ws odszczurzania miasta,
 • spotkania z przedstawicielami UM Wrocławia oraz ZZM w sprawie Parku Zachodniego,
 • recyklingu zużytych sprzętów, pozostających na stanie Rady Osiedla.

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Józef Bidziński odczytał treści pism, jakie wpłynęły do Rady Osiedla w sprawie współfinansowania różnego rodzaju imprez i innych przedsięwzięć:

 1. SP nr 3, Popowice – organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych w roku 2018 – kwota 1500 zł – wniosek przegłosowany następującą ilością głosów: za 9 głosów, przeciw 1 głos, wstrz. 1,
 2. Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców, Popowice – organizacja V festynu rodzinnego „ U Oblatów” – kwota 1500 zł – wniosek przegłosowany ilością głosów: j/w,
 3. Klub Wędkarski „Sokół”, Kozanów – organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i dorosłych w roku kalendarzowym 2018 – kwota 1500 zł – wniosek przegłosowany następującą ilością głosów: za 10 głosów, wstrz. 1,
 4. SP nr 5, ul. Jelenia 7, Popowice – organizacja konkursów i zawodów szkolnych w roku 2018 – kwota 1500 zł – wniosek przegłosowany następującą ilością głosów: za 9 głosów, przeciw 1 głos, wstrz. 1.

Ad.5)

Pani Janina Chlebińska zapoznała radnych z propozycją przebiegu nowej trasy obornickiej łączącej miasto Wrocław z Obornikami Śl. Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. jednogłośnie udzieliła poparcia stowarzyszeniu pod nazwą „Nowa Trasa Obornicka”, podejmując Uchwałę nr IX/53/18 w sprawie jak wyżej. Budowa nowej drogi w znaczącym stopniu polepszy jakość życia mieszkańców Wrocławia, Obornik Śl. oraz innych gmin i powiatów ościennych w znaczeniu ogólnospołecznym, ekonomicznym i turystycznym.

Ad. 6)

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Józef Bidziński odczytał treść maila od Pana Konrada Postawy w sprawie finansowania nowej strony internetowej Rady . Z uwagi na podpisaną umowę pomiędzy Panem Konradem Postawą a Zarządem Osiedla nie przewidującą wynagrodzenia, Pan Konrad Postawa przyjmuje propozycję Rady, mówiącą o przyznaniu ewentualnej diety uznaniowej na koniec roku kalendarzowego.

Pan Konrad Postawa akceptuje także propozycję przewodniczącego Rady Pana Henryka Macały na temat zabezpieczenia środków na prowadzenie strony internetowej, składając do WCRS – u ofertę realizacji tegoż zadania na rok 2019.

Powyższe informacje zostały przyjęte do wiadomości radnych.

Następnie Pan Józef Bidziński poinformował radnych o wolnych miejscach na szkolenie z zakresu RODO, współpracy z dziennikarzem portalu wroclaw.pl Panem Bartoszem Mochem oraz o możliwości wyrobienia legitymacji radnego dla chętnych.

Ad.7)

Protokół z VIII sesji Rady Osiedla został przesłany radnym drogą mailową. W wersji papierowej był również dostępny podczas posiedzenia Rady. Protokół przyjęto bez uwag.

Ad. 8)

W tym punkcie harmonogramu obrad radni przedstawili swoje uwagi i zgłosili wnioski w następujących sprawach:

 1. Pan Marek Glibowski zgłosił formalny wniosek o wysłanie pism do Policji oraz Straży Miejskiej z prośbą o spotkanie z radnymi na sesji Rady Osiedla. Zasugerował również regularne dostarczanie kwartalnika gazetki osiedlowej z WCRS – u.
 2. Pan Konrad Postawa zabrał głos w kwestii projektów zgłaszanych w ramach WBO 2018 – zaproponował zamieścić listę projektów na stronie internetowej Rady oraz zorganizowanie spotkań z mieszkańcami w tej sprawie.
 3. Pan Tomasz Kapłon zgłosił brak reakcji ze strony Zarządu i Rady Osiedla na pismo autorstwa przedstawicieli inicjatywy „ MojePopo” w sprawie nieprawidłowego parkowania samochodów w Parku Zachodnim (data przyjęcia pisma przez Zarząd: 11.09.2017r.).

Na tym IX sesję Rady Osiedla zakończono.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 07.03.2018r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz