Dokumenty

Protokół z posiedzenia VIII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 24 stycznia 2018r.

VIII sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie. – ref. Henryk Macała.
 3. Spotkanie z przedstawicielami nowych inicjatyw lokalnych zawiązanych na osiedlu Popowice – moderator Tomasz Kapłon.
 4. Dyskusja na temat zbiornika retencyjnego na osiedlu Popowice – ref. Józef Bidziński.
 5. Uchwała w sprawie wysokości diet na rok 2018 – ref. Stanisław Zatoń.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji.
 7. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 8. Przyjęcie sprawozdania z organizacji wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych i bezdomnych – ref. Henryk Macała.
 9. Przyjęcie sprawozdania z organizacji imprez mikołajowych dla dzieci – ref. Henryk Macała i Halina Czapnik.
 10. Uchwała w sprawie aktualizacji wniosku dot. organizacji festynu – ref. Stanisław Zatoń.
 11. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania. – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 12. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

VIII sesję Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. rozpoczął przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała.

Ad.2)

Pan Henryk Macała wniósł autopoprawkę do porządku obrad, rozszerzając punkt 10 o następujące podpunkty: 10a – podjęcie uchwały korygującej kosztorys zadania „Gimnastyka dla seniorów” oraz 10b – przyjęcie sprawozdania merytoryczno- finansowego za rok 2017. Harmonogram sesji z poprawkami został przyjęty jednogłośnie.

Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Liczba obecnych radnych wyniosła 14, nieobecnych 6.

Ad.3)

Pan Tomasz Kapłon zabrał głos w sprawie odwołanego spotkania z przedstawicielami nowych popowickich inicjatyw lokalnych. Jednakże przedstawiciele tychże grup zapowiedzieli swoją obecność na jednym z posiedzeń Zarządu Osiedla.

Radny przekazał informacje nt. osiągnięć popowickich inicjatyw społecznych ( „Moje Popo”, „Lepsza Wejherowska” oraz „Popowice Online”), w szczególności wymienił akcję sprzątania terenu wokół Hali Orbita („Popokurzacz”), organizację teatrzyku oraz warsztatów dla dzieci, zbiórka pieniędzy na rzecz pogorzelców z bramy nr 40 przy ul. Bobrzej (zebrano kwotę w wysokości 9 300 zł), zaangażowanie w projekty w ramach WBO („Zielone Płuca Popowic”).

Ad.4)

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Józef Bidziński przedstawił wniosek dotyczący zasypywania przeciwpowodziowego zbiornika retencyjnego u zbiegu ulic Białowieskiej i Popowickiej. Zbiornik ten pełni ważną funkcję zabezpieczenia przed powodzią, odprowadzając wodę deszczową z okolicznej kanalizacji osiedli Popowice, Gądów Mały, Gądów Lotnisko oraz z okolic ul. Wejherowskiej. W przypadku większych opadów deszczu , gdy poziom wody w Odrze jest wysoki, zamykana jest klapa w Porcie Popowice, a wody deszczowe gromadzone są w zbiorniku, zabezpieczając w/w osiedla przed zalewaniem.

W związku z powyższym postanowiono wystosować pismo do Prezydenta miasta Wrocławia z prośbą o wyjaśnienie przyczyny zasypywania wspomnianego zbiornika.

Ad.5)

W kwestii korekty diet dla członków Zarządu, głos zabrał skarbnik Pan Marcin Budzisz. Propozycje Zarządu były następujące:

Przewodniczący Zarządu – 170 zł,
Wiceprzewodniczący Zarządu – 140 zł,
Sekretarz – 270 zł,
Skarbnik – 270 zł,
Członek Zarządu – 80 zł,
Przewodniczący komisji tematycznych – 30 zł,
Pozostali radni – 25 zł.

Radny Tomasz Kapłon wystąpił z wnioskiem o przyznanie diety dla Pana Konrada Postawy za prowadzenia strony internetowej Rady w wysokości 50 zł miesięcznie. Pojawiło się również pytanie o wysokość diety dla wiceprzewodniczącego Rady Osiedla. Przewodniczący Rady Pan Henryk Macała, odczytał radnym artykuł 37b Ustawy o Samorządzie Gminnym, w którym jest zapis, iż Rada Gminy może ustalić zasady, na jakich, w pierwszej kolejności członkowie organu wykonawczego mogą dostawać diety uznaniowe, natomiast pozostali radni (członkowie organu ustawodawczego) również mogą otrzymywać diety jako zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Rady.

Pan Henryk Macała wskazał ponadto możliwość pozyskania środków na prowadzenie strony internetowej (wynagrodzenie dla administratora strony) drogą złożenia wniosku do WCRS-u w sprawie dofinansowania tegoż zadania na rok 2019. Można również wystąpić o zawarcie umowy cywilno-prawnej na określoną kwotę (umowa zlecenie lub umowa o dzieło). Temat został odłożony do przedyskutowania na kolejnym posiedzeniu Rady.

Powróciwszy do kwestii głosowania w sprawie diet na rok 2018, radni podjęli kolejno uchwały w sprawie wysokości diet dla poszczególnych radnych, następującą ilością głosów: za : 12, wstrz. : 2.

Uchwałę nr VIII/37/18 ws. diety dla przewodniczącego Zarządu w wysokości 170 zł,
Uchwałę nr VIII/38/18 ws. diety dla wiceprzewodniczącego Zarządu w wysokości 140 zł,
Uchwałę nr VIII/39/18 ws. diety dla sekretarz Zarządu w wysokości 270 zł,
Uchwałę nr VIII/40/18 ws. diety dla skarbnika Zarządu w wysokości 270 zł,
Uchwałę nr VIII/41/18 ws. diety dla członka Zarządu w wysokości 80 zł,
Uchwałę nr VIII/42/18 ws. diety dla przewodniczącego komisji tematycznych w kwocie 30 zł,
Uchwałę nr VIII/43/18 ws. diety dla radnych w kwocie 25 zł.

Ad. 6)

Przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych Pani Halina Czapnik odczytała wnioski do zaopiniowania dot. przyznania koncesji alkoholowych w następujących punktach:

 • Sklep spożywczy „Biedronk”, ul. Kozanowska 2 – kolejne zezwolenie,
 • Sklep spożywczy, ul. Niedźwiedzia 17 – zmiana przedsiębiorcy.

Obydwa wnioski Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej I Koncesji Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie, radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie pozwolenia na podawanie napojów alkoholowych w powyższych punktach.

Wobec powyższego podjęto następujące uchwały:

Uchwałę nr VIII/44/18 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: sklep spożywczy „Biedronka”, ul. Kozanowska 2,
Uchwałę nr VIII/45/18 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: sklep spożywczy, ul. Niedźwiedzia 17.

Ad. 7)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń przedstawił propozycję dofinansowań następujących przedsięwzięć (na podstawie pism z prośbą o dofinansowanie, jakie wpłynęły do Rady Osiedla):

 1. PZERiI, Koło nr 7, ul. Modra, Kozanów – współfinansowanie spotkań integracyjnych w ramach Dni Seniora, Wigilii oraz wycieczki w roku 2018, kwota 1000 zł,
 2. Przedszkole nr 104, „Na Misiowej Polanie”, ul. Niedźwiedzia, Popowice – współorganizacja XI Tanecznej Gali Przedszkolaka, kwota 1500 zł.

W tym punkcie obrad podjęto temat równego podziału środków na trzy osiedla (wniosek Pana Józefa Bidzińskiego), jednorazowego przyznania dotacji w danym roku dla danej instytucji ( sugestia pana Stanisława Zatonia), a także rangi danego przedsięwzięcia (jubileusz, impreza międzyszkolna czy międzyprzedszkolna dla całego Wrocławia – Pani Halina Czapnik).

Rada Osiedla podjęła jednogłośnie decyzję jednorazowego dofinansowania w roku 2018 trzech klubów seniora w kwocie po 1000 zł każdy. Tym samym przegłosowano (jednogłośnie) kwotę dofinansowania dla Koła nr 7 w wysokości 1000 zł na cel jak wyżej.

W sprawie przyznania środków dla Przedszkola nr 104 zabrał głos Pan Konrad Postawa, zgłaszając wniosek o dofinansowanie Tanecznej Gali Przedszkolaka w kwocie 1000 zł.

Wobec powyższego przegłosowano obydwa wnioski: za wnioskiem Zarządu, tj. za przyznaniem kwoty 1500 zł zagłosowało 10 radnych, na wnioskiem Pana Konrada Postawy głosowało 4 radnych.

Kwestię wysokości dofinansowań pozostałych podmiotów pozostawiono do rozstrzygnięcia w przyszłości.

Ad. 8,9)

W punktach 8 i 9 porządku obrad przedstawiono sprawozdania z zadań społecznych: wigilia dla osób samotnych, bezdomnych i opuszczonych oraz imprez mikołajowych dla dzieci z osiedla Pilczyce, Kozanów i Popowice (Pan Henryk Macała oraz Pani Halina Czapnik).

Wigilia dla ok. 200 osób samotnych odbyła się, jak co roku, w ODSK „Piast dnia 17 grudnia 2017, natomiast imprezy mikołajowe dla dzieci miały miejsce kolejno: na Pilczycach dnia 05.12.2017r. w ośrodku „Piast”, na Kozanowie dnia 06.12.2017r. w Parafii Św. Jadwigi oraz dwie imprezy na Popowicach dnia 09.12.2017r. (Popowice Park i Popowice Polana).

Wobec powyższego Rada Osiedla podjęła jednogłośnie dwie uchwały przyjmujące sprawozdania z zadań społecznych współfinansowanych ze środków przyznanych przez WCRS:

Uchwałę nr VIII/46/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z zadania społecznego: Wigilia dla osób samotnych, bezdomnych i opuszczonych w roku 2017 oraz
Uchwałę nr VIII/47/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z zadania społecznego: Imprezy mikołajowe dla dzieci w roku 2017.

Ad.10 a i b)

W punkcie 10a harmonogramu posiedzenia Rada Osiedla podjęła uchwały aktualizujące kosztorys zadań społecznych finansowanych ze środków WCRS. Aktualizacje dotyczą organizacji festynu osiedlowego oraz prowadzenia gimnastyki dla seniorów w roku 2018.

W związku z powyższym podjęto dwie uchwały:

Uchwałę nr VIII/48/18 w sprawie aktualizacji kosztorysu zadania: Festyn osiedlowy 2018. Aktualizowana kwota to 3500 zł (jednogłośnie),
Uchwałę nr VIII/49/18 w sprawie aktualizacji kosztorysu zadania: Gimnastyka dla seniorów 2018. Aktualizowana kwota to 3000 zł przy wkładzie dodatkowym w wysokości 1250 zł pochodzącym z budżetu Rady Osiedla (za: 12, wstrz.: 2).

W punkcie 10b przedstawiono sprawozdanie merytoryczno-finansowe Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. obejmujące VI i VII kadencję Rady. Część merytoryczną sprawozdania sporządziła i odczytała sekretarz Zarządu Ewa Garncarek-Zarzycka. Rada odbyła 11 posiedzeń, Zarząd – 45 , zorganizowano festyn osiedlowy na Pilczycach (28.05.17), festyn parafialny na Kozanowie (15.10.17), wigilię dla samotnych, zabawy mikołajowe dla dzieci, akcje świątecznej pomocy – Boże Narodzenie i Wielkanoc 2017, współorganizowano konkursy międzyszkolne i między-przedszkolne, zawody sportowe i wędkarskie, współfinansowano imprezy w klubach seniora.

Sprawozdanie finansowe sporządził i przedstawił skarbnik Pan Marcin Budzisz. Wydatki Rady rozliczono zgodnie z klasyfikacją budżetową. Radni zostali zapoznani ze szczegółami sprawozdania.

Pan Marek Glibowski wyraził sprzeciw w kwestii ponoszenia kosztów związanych z przeglądem stanu technicznego budynku, który nie jest własnością Rady Osiedla (sprawa do wyjaśnienia).

Uchwałą nr VIII/50/18 przyjęto jednogłośnie sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Ad.11)

Protokół z VII sesji Rady Osiedla został przesłany radnym na skrzynki mailowe. W wersji papierowej był również dostępny podczas posiedzenia Rady. Protokół przyjęto bez uwag.

Ad. 12)

Pan Konrad Postawa podzielił się informacjami ze spotkania Grupy Dialogu Społecznego ds. Technologii Obywatelskich, które odbyło się dnia 24.01.2018r. Tematem głównym była aplikacja MAM – Mobilny Asystent Mieszkańca (za jego pośrednictwem można zgłosić awarie, uszkodzenia, bezdomność) oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pomysł utworzenia Pogotowia Informatycznego również znalazł się na liście omawianych zagadnień. Pan Konrad Postawa poinformował o kolejnym spotkaniu Grupy Dialogu Społecznego, które jest zaplanowane na dzień 20.02.2018r.

Na tym VIII sesję Rady Osiedla zakończono.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 07.02.2018r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz

1 thought on “Protokół z VIII sesji Rady Osiedla z dnia 24 stycznia 2018 r.

Comments are closed.