Liczba obecnych Radnych na XXVII Sesji: 17
Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 07.10.15 r.

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała
2.Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała
3.Uchwała w sprawie zorganizowania w m-cu listopadzie imprezy integrującej środowiska
seniorów z osiedla Pilczyce, Kozanów i Popowice z radnymi z rady osiedla w ramach dni seniora. Ref. Henryk Macała
4.Włączenie się radnych rady osiedla do zbierania głosów za wnioskami osiedlowymi w ramach WBO – ref. Henryk Macała.
5.Uchwała w sprawie organizacji festynu osiedlowego, wigilii i imprez mikołajowych w roku 2016- ref. Henryk Macała
6.Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref.
Przewodniczący Komisji
7. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń
8. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka
9. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad. 1) XXVII Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek obrad.

Ad. 2) Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3) Przewodniczący Rady p. H. Macała zaproponował zorganizowanie spotkania
integracyjnego dla seniorów z Osiedla w dniu Święta Niepodległości i przeznaczenie na ten cel kwoty nie większej niż 3000zł z budżetu RO.  Na imprezę integrującą środowiska seniorów z 3 osiedli Pilczyc, Popowic oraz Kozanowa w ramach Dni Seniora, zaproszono wszystkich radnych osiedlowych, chór osiedlowy „Piastuny”, przewidziano poczęstunek dla wszystkich oraz wspólną zabawę. Wobec powyższego Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXVII/132/15 w sprawie organizacji imprezy integracyjnej dla seniorów z udziałem radnych przewidzianej w dniu 11 listopada 2015r. w siedzibie RO , ul. Rękodzielnicza 1.

Ad. 4) W następnej kolejności Przewodniczący H. Macała zachęcił radnych do czynnego zaangażowania się w głosowanie na osiedlowe projekty w ramach WBO, poprzez rozpropagowanie wśród mieszkańców Osiedla formularzy do głosowania oraz udzielenie informacji o możliwości i warunkach oddania głosów na konkretne projekty obywatelskie drogą elektroniczną (z wyraźnym zaznaczeniem 3 różnych grup kwotowych, do których przypisane są poszczególne projekty).
Ad. 5) Kolejne punkty porządku obrad dotyczyły konieczności podjęcia uchwał w sprawach nie cierpiących zwłoki , a mianowicie w sprawie organizacji festynu osiedlowego, imprez mikołajowych oraz wieczerzy wigilijnej w roku 2016, aktualizacji ofert dot. realizacji spotkań mikołajowych oraz wigilijnych w roku bieżącym, ze względu na zmianę kwoty dotacji na ten cel. Ponadto zaopiniowano i podjęto uchwały w sprawie koncesji alkoholowych w 3 rożnych punktach sprzedaży.
Wobec tego Rada Osiedla jednogłośnie podjęła następujące uchwały:

Uchwała nr XXVII/133/15 w sprawie aktualizacji kosztorysu zadania: Imprezy Mikołajowe dla dzieci o niskim statusie materialnym z osiedla Pilczyce, Kozanów
i Popowice w roku 2015 (aktualizowana kwota to 900 zł finansowana przez WCRS);

Uchwała nr XXVII/134/15 w sprawie aktualizacji kosztorysu zadania: Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych i opuszczonych z osiedla Pilczyce, Kozanów
i Popowice w roku 2015 (aktualizowana kwota to 860 zł finansowana przez WCRS);

Uchwała nr XXVII/135/15 w sprawie uzyskania dofinansowania zadania: Festyn Osiedlowy dla mieszkańców Popowic oraz Pilczyc i Kozanowa w roku 2016
( wnioskowana wysokość dotacji to kwota 3000 zł finansowana przez WCRS);

Uchwała nr XXVII/136/15 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: Market „Stokrotka”, ul. Dzielna 7A, zaopiniowana pozytywnie;

Uchwała nr XXVII/137/15 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: sklep spożywczy, ul. Dzielna 53, zaopiniowana pozytywnie;

Uchwała nr XXVII/138/15 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: sklep spożywczy „Gosia ”,
ul. Wiślańska 12, zaopiniowana pozytywnie;

Uchwała nr XXVII/139/15 w sprawie uzyskania dofinansowania zadania: Imprezy Mikołajowe dla dzieci o niskim statusie materialnym z osiedla Pilczyce, Kozanów, Popowice w roku 2016 ( wnioskowana wysokość dotacji to kwota 1300 zł finansowana przez WCRS);

Uchwała nr XXVII/140/15 w sprawie uzyskania dofinansowania zadania: Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych, bezdomnych i opuszczonych z osiedla Pilczyce, Kozanów, Popowice w roku 2016 ( wnioskowana wysokość dotacji to kwota 3000 zł finansowana przez WCRS);
Ad.6) Brak.

Ad.7) Protokół z XXVI Sesji w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia Rady. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej RO www.radaosiedla29.pl. Protokół przyjęto bez uwag.

Ad.8) Przewodniczący Rady p. H. Macała nakreślił radnym problem dotyczący zmiany organizacji parkowania samochodów na ul. Górniczej i odpowiedź pisemną na interpelację , którą Pan Henryk Macała złożył w tej sprawie jako Radny RM.
Wprowadzenie zmiany sposobu parkowania (parkowanie pod skosem zastąpiono równoległym jednym kołem na jezdni, a drugim na chodniku), powoduje utrudnienia dla mieszkańców, stwarzając niebezpieczeństwo podczas wsiadania i wysiadania
z samochodu (parkowanie pod skosem było lepsze zdaniem mieszkańców).
Odpowiedź Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UM na interpelację zawiera następujące argumenty: ul. Górnicza stanowi fragment drogi wojewódzkiej
nr 320 łączącej drogę krajową nr 94 z drogą wojewódzką 342, jest drogą
o natężonym ruchu, i aby ten ruch uspokoić wprowadzono system parkowania, który „zawęzi” ul. Górniczą, gdyż montaż progów spowalniających na drogach krajowych
i wojewódzkich nie jest możliwy. Scany obydwu pism znajdują się na stronie internetowej RO.
Radny Marek Lewicki w związku z planowanym w przyszłym roku festynem osiedlowym zgłosił pomysł utworzenia stoiska informacyjnego Rady Osiedla, które, w ślad za innymi osiedlami, spełniałoby rolę informacyjną dla mieszkańców naszego Osiedla.

Na tym XXVII Sesję Rady Osiedla zakończono.
Ustalono termin kolejnej Sesji na dzień 04.11.2015r. na godz. 18.00 w siedzibie RO.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz