Liczba obecnych Radnych na XXVIII Sesji: 14

Porządek Sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 18.11.15 r.

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała
2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej  sprawie.- ref. Henryk Macała
3. Informacja na temat imprezy integracyjnej zorganizowanej dla środowisk senioralnych z osiedli  Pilczyce, Kozanowa i Popowic z okazji Święta Niepodległości– ref. Henryk Macała
4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji
5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń
6. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka
7. Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad. 1)  XXVIII Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek obrad.

Ad. 2) Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3) Przewodniczący Rady p. H. Macała przekazał radnym informacje na temat imprezy integracyjnej zorganizowanej dla środowisk senioralnych z osiedli Pilczyce, Kozanów i Popowice. Spotkanie odbyło się dnia 11 listopada 2015r. z okazji Święta Odzyskania Niepodległości połączone z obchodami Dni Seniora.  Było to spotkanie bardzo udane, „krzepiące ciało i ducha”, wzbogacone o koncert, poczęstunek i niepowtarzalną atmosferę.
Ad.4) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia odczytał pisma ws. zaopiniowania wniosków dot. przyznania koncesji alkoholowych w następujących punktach sprzedaży:
• MARIA JOLANTA MAĆKOWIAK, Pizzeria „Quattro”, Wrocław,  ul Dzielna 1 – kontynuacja,                                                                                                                                         • KATARZYNA BIAŁKOWSKA, Sklep spożywczy „Żabka” Wrocław, ul. Legnicka 55D/U1- kontynuacja,                                                                                                                                          • ELŻBIETA JABŁOŃSKA, Sklep spożywczy, Wrocław, ul. Pilczycka/Koszykarska – kontynuacja,
• RYSZARD JAWORSKI, STANISŁAWA JAWORSKA, BEATA JAWORSKA-KUCHARCZYK, PRZEMYSŁAW KUCHARCZYK, Sklep cukierniczy, Wrocław, ul. Wiślańska 18 – nowy punkt.

Wobec powyższego Rada Osiedla podjęła następujące uchwały:

Uchwała nr XXVIII/141/15 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: pizzeria „Quattro” zaopiniowana pozytywnie, przyjęta następującą ilością głosów: za 12, wstrz. 1,

Uchwała nr XXVIII/142/15 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: sklep spożywczy „Żabka” zaopiniowana pozytywnie, przyjęta następującą ilością głosów: za 12, wstrz. 1,

Uchwała nr XXVIII/143/15 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: Sklep spożywczy,
ul. Pilczycka/Koszykarska zaopiniowana pozytywnie, przyjęta następującą ilością głosów: za 12, wstrz. 1,

Uchwała nr XXVIII/144/15 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: sklep cukierniczy, ul. Wiślańska zaopiniowana pozytywnie, przyjęta następującą ilością głosów: za 12, wstrz. 1.

Zdaniem Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowej, podawanie alkoholu w/w lokalach nie powinno wpłynąć na zmniejszenie komfortu życia mieszkańców.

Ad. 5) Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń przedstawił treść pism, które wpłynęły do RO z prośbą o współfinansowanie następujących imprez i akcji charytatywnych:

1. Trzy Zespoły Parafialne CARITAS z Pilczyc, Kozanowa oraz Popowic – po 1000 zł
na akcję Boże Narodzenie 2015 – JEDNOGŁOŚNIE zatwierdzone przez RO,
2. Akcja Mikołaj 2015 dla trzech osiedli ( Pilczyce, Kozanów, Popowice) – po 1000 zł każde – JEDNOGŁOŚNIE zatwierdzone przez RO,
3. ZSP nr 7, ul. Koszykarska 2/4 – konkurs „Szóstakiada z prewencją” – konkurs dla trzech osiedli ( Pilczyce, Kozanów, Popowice) – 500 zł – JEDNOGŁOŚNIE zatwierdzone przez RO,
4. NEUROMED – ZS nr 12 – turniej sportowo – rekreacyjny – kwota 300 zł – odpowiedź odmowna ze względu na brak środków,
5. ZS nr 21, ul. Ignuta 28 – akcja Mikołaj 2015 – kwota 800 – odpowiedź odmowna ze względu na brak środków,
6. P-110, ul. Gołężycka 4a – akcja Mikołaj 2015 – kwota 1500 zł – odpowiedź odmowna ze względu na brak środków.

Ad. 6) Protokół z XXVII Sesji w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia Rady. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej RO www.radaosiedla29.pl. Protokół przyjęto bez uwag.

Ad. 7) Przewodniczący Rady p. H. Macała przedstawił radnym w skrócie treść rozporządzenia ws. utworzenia punktów porad prawnych dla wybranej grupy obywateli, którzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych usług prawnych w nowo utworzonych punktach, m.in. na osiedlach Kozanów i Pilczyce.

Radny Marek Lewicki przypomniał również o spornej kwestii oświetlenia na Kozanowie (brak regulacji prawnych między spółdzielnią a mieszkańcami,  fakt złożenia przez Pana H. Macałę interpelacji w tej sprawie).
Wiceprzewodnicząca RO p. Halina Czapnik przekazała radnym smutną wiadomość
o poważnym stanie zdrowia radnego – seniora Jerzego Zielińskiego.
Pan Marcin Budzisz zgłosił potrzebę wystosowania pisma do RZGW we Wrocławiu
o wykonanie łagodnego zjazdu do rzeki w miejscu dawnej przeprawy na Cm. Osobowicki , gdyż istniejące nie spełnia należycie swojego zadania.

Przekazano radnym do wiadomości informacje o dacie Wieczerzy Wigilijnej dla osób samotnych, opuszczonych i bezdomnych, która odbędzie się 20 grudnia 2015r. godz. 17.00 (niedziela)w siedzibie RO, ul. Rękodzielnicza 1, natomiast spotkanie opłatkowe dla radnych zaplanowano na dzień 21.12.2015r.( poniedziałek również godz. 17.00).

Na tym XXVIII Sesję Rady Osiedla zakończono.
Ustalono termin kolejnej Sesji na dzień 02.12.2015r. na godz. 18.00 w siedzibie RO.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz