Dokumenty

Protokół z posiedzenia VII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 18 maja 2022 r.

VII sesja odbyła się się w ODSK „PIAST” przy ul. Rękodzielniczej 1, trwała od godziny 18:00 do 19:30. Sesja została zwołana na podstawie §16 Załącznika do uchwały nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2180 i 1471, z 2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz.  6534 oraz z 2021 r. poz. 2811).

Radni otrzymali na skrzynki mailowe porządek obrad (stanowi zal. 1 do niniejszego protokołu) oraz uchwały stanowiące załączniki wymienione szczegółowo poniżej.

W sesji wzięli udział radni zgodnie z załączoną listą obecności (stanowi zal. 2 do niniejszego protokołu).

Sesję prowadził Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Tomasz Węgrzynowski.

Pkt.1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad

Sekretarz rozpoczął nagrywanie.

Sesję otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Tomasz Węgrzynowski, który potwierdził osiągnięcie kworum: w sesji wzięło udział 12 radnych.

Pkt.2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i głosowanie nad nimi

Radny Konrad Postawa zaproponował wprowadzenie zmian, tj. uzupełnienie harmonogramu sesji o projekt uchwały w sprawie wniosku o wypowiedzenie dzierżawy.

W odpowiedzi na sugestię radnej Haliny Czapnik przeniesienia dodatkowej uchwały na kolejną sesję oraz na pytanie radnego Henryka Macały o pilność tego wniosku, radny Konrad Postawa wyjaśnił, że uchwałę dotyczącą dzierżawy należy przyjąć pilnie, tj. na bieżącej sesji, a następnie poinformował, że szczegóły zreferuje w punkcie dotyczącym tejże uchwały.

Ponadto niektórzy radni zasygnalizowali, jakie tematy chcieliby poruszyć w ramach wolnych wniosków.

Zaproponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenia głosowań w tej sprawie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji projektu zadania społecznego pt. „Gwiazdka na Gwiazdkę 2022, czyli pomoc Bożonarodzeniowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców osiedla” na rok budżetowy 2022 (Uchwała nr VII_73_22, projekt stanowi zal. 3 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji projektu zadania społecznego pt. „Mikołajkowe spotkanie dla dzieci z ubogich rodzin mieszkających na naszym osiedlu” na rok budżetowy 2022 (Uchwała nr VII_74_22, projekt stanowi zal. 4 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na pokrycie kosztów postępowania sądowego (Uchwała nr VII_75_22, projekt stanowi zal. 5 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji ds. społecznych (Uchwała nr VII_76_22, projekt stanowi zal. 6 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji ds. finansowych (Uchwała nr VII_77_22, projekt stanowi zal. 7 do niniejszego protokołu) – ref. Anna Jantas.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Osiedla (Uchwała nr  VII_78_22, projekt stanowi zal. 8 do niniejszego protokołu) – ref. Patryk Kosek.

8a. Zgłoszony w ramach wniosków w sprawie zmiany porządku obrad wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wniosku o wypowiedzenie dzierżawy (Uchwała nr VII_79_22, projekt stanowi zal. 9 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa.

 1. Informacje o bieżących działania Zarządu Osiedla – ref. Konrad Postawa.
 2. Wolne wnioski oraz zapytania Radnych.
 3. Zakończenie sesji Rady Osiedla.

W głosowaniu za zmianą porządku obrad udział wzięło 12 radnych.
Oddano 9 głosów ZA, 3 PRZECIW i 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

W głosowaniu za przyjęciem zmienionego porządku obrad udział wzięło 12 radnych, porządek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.3. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji projektu zadania społecznego pt. „Gwiazdka na Gwiazdkę 2022, czyli pomoc Bożonarodzeniowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców osiedla” na rok budżetowy 2022

Radny Konrad Postawa zreferował dwa wnioski dotyczące Uchwały nr VII_73_22 oraz Uchwały nr VII_74_22. Przypomniał, że na sesji styczniowej podjęliśmy dwa wnioski o zadania społeczne.

Na projekt “Gwiazdka na Gwiazdkę” wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu WCRS miała wynieść 7 940 zł, podczas gdy Rada Osiedla deklarowała udział środków własnych w wysokości 3 000 zł oraz zadeklarowała pozyskanie środków od partnerów biznesowych w kwocie 3 500 zł. Niniejszym projekt łącznie został wyceniony na 14 440 zł. Jednak miasto zdecydowało się przeznaczyć na ten cel 1 900 złotych.

W przypadku projektu „Mikołajkowe spotkanie dla dzieci z ubogich rodzin” wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu WCRS miała wynieść 5 300 zł (64%), podczas gdy Rada Osiedla deklarowała udział środków własnych w wysokości 3 000 zł (36%), zatem łącznie zadanie zostało wycenione na 8 300 zł. Jednak miasto zdecydowało się przeznaczyć na ten cel 1 800 złotych.

W związku z tym radny Konrad Postawa zaproponował, aby pozostawić realizację zadań zgodnie z pierwotnymi wycenami łącznymi, za to z większym udziałem środków własnych Osiedla, tj. 9 040 złotych w ramach inicjatywy “Gwiazdka na Gwiazdkę” oraz 6 500 zł w ramach “Mikołajkowych spotkań dla dzieci z ubogich rodzin”.

W odpowiedzi na pytanie radnej Haliny Czapnik o miejsce organizacji “Mikołajek” wyjaśnił, że będą to trzy imprezy w trzech miejscach, na każdym osiedlu, najprawdopodobniej w ODSK “Piast”, we Wrocławskim Klubie Anima, a także w Sektorze 3.

Radny Henryk Macała zapytał o założenie, że zadanie zostanie zorganizowane w ODSK “Piast” w sytuacji, kiedy “Piast” nie jest wymieniany wśród partnerów powyższych inicjatyw. Radny Konrad Postawa wyjaśnił, że wydarzenie można zorganizować w siedzibie Rady Osiedla.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.4. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji projektu zadania społecznego pt. „Mikołajkowe spotkanie dla dzieci z ubogich rodzin mieszkających na naszym osiedlu” na rok budżetowy 2022

Radny Konrad Postawa zreferował wniosek dotyczący Uchwały nr VII_74_22 przy okazji omawiania projektu Uchwały nr VII_73_22.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.5. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Radny Konrad Postawa referując wniosek dotyczący Uchwały nr VII_75_22 poinformował, że w związku z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 października 2021 roku, Zarząd Osiedla za przekazanie Sądowi skargi z dnia 4 marca 2021 wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę jest zobowiązany do pokrycia kosztów sądowych na rzecz mieszkanki w wysokości 100 zł (sto złotych) oraz do uregulowania grzywny na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w kwocie 100 zł (sto złotych).

W związku z powyższym wyjaśnił, że niezbędne jest przeniesienie potrzebnych środków na pokrycie kosztów postępowania oraz na zadośćuczynienia na paragraf związany z obsługą kosztów administracyjnych.

Radny Konrad Postawa przypomniał, że WCRS uzasadnił konieczność uregulowania należności ze względu na ciągłość władzy. Ponadto wyjaśnił, że zaproponował poprzedniemu przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Stanisławowi Zatoniowi, aby pokrył powyższe zobowiązania. Jednak pan Stanisław Zatoń odmówił zapłacenia grzywny i pokrycia kosztów sądowych, oświadczając, że nie zgadza się z wyrokiem sądu i nie poczuwa się do odpowiedzialności.

Radny Tomasz Kapłon zauważył, że honorowym zachowaniem byłoby uregulowanie należności przez poprzedni Zarząd Osiedla.

Radny Henryk Macała uznał, że chociaż z wyrokami sądów się nie dyskutuje, to wyrok brzmi kuriozalnie, ponieważ jest sprzeczny z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (z dnia 24 lutego 2011), który stwierdził, że jednostki pomocnicze nie mogą samodzielnie występować w obrocie prawnym. Następnie radny zacytował literalnie uzasadnienie przytoczonego wyroku i wyraził opinię, że stroną powinna być gmina, a nie Rada Osiedla. Poinformował też, że WCRS zwrócił się do Rady Osiedla w związku z zapytaniem mieszkanki, a ta udzieliła stosownej odpowiedzi. Mimo tego zgodził się, że dla 200 złotych nie warto psuć stosunków z WCRS.

Radny Konrad Postawa przypomniał, że z podobną wątpliwością zwrócił się do radcy prawnego i został poinformowany, że powinniśmy uwzględnić te koszty w budżecie Rady Osiedla.

Radna Anna Jantas wyraziła ubolewanie i zauważyła, że za 200 złotych można przygotować jedną paczkę dla ubogich na święta.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych, z czego 9 było ZA, 1 PRZECIW, a 2 WSTRZYMAŁO się od głosu.

Pkt.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji ds. społecznych

Pod nieobecność radnej Emilii Chmury radny Konrad Postawa zreferował wniosek dotyczący Uchwały nr VII_76_22.

Radna Emilia Chmura zwróciła się z prośbą o zmianę Przewodniczącej komisji ds. społecznych, uzasadniając to względami osobistymi. Radna Ewa Gostkowska wyraziła zgodę na objęcie roli przewodniczącej tejże komisji.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji ds. finansowych

Radna Anna Jantas zreferowała wniosek dotyczący Uchwały nr VII_77_22, uzasadniając własną rezygnację z roli przewodniczącej natłokiem innych obowiązków i okazją do zaangażowania się pozostałych radnych. Zaproponowała objęcie stanowiska przewodniczącej komisji ds. finansowych radnej Ewie Stępniewskiej.

Radny Konrad Postawa dodał, że na komisji ten wniosek spotkał się z jednoznacznym poparciem, a radna Ewa Stępniewska wyraziła zgodę.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Osiedla

Radny Patryk Kosek zreferował wniosek dotyczący Uchwały nr VII_78_22.

Docenił merytoryczną i kulturalną dyskusję, jaka miała miejsce podczas poprzedniej sesji, a następnie poprosił o przyjęcie poprzedniego protokołu.

Radna Halina Czapnik wyraziła ubolewanie, że dopiero 30 minut przed rozpoczęciem poprzedniej sesji otrzymała informację, że odbędzie się ona w formule online, jednak ze względu na nieobecność Przewodniczącego Rady Osiedla, zgromadzeni na sesji radni nie byli w stanie odnieść się do tej kwestii.

Radny Henryk Macała zaapelował, abyśmy ustalili regularną cykliczność sesji, aby ułatwić planowanie z wyprzedzeniem. Odniósł się też do przywołanej sytuacji i poinformował, że przebywali z żoną za granicą i nie mogli udostępnić sali w zaproponowanym terminie, ponieważ odbywały się tutaj inne zajęcia. Dodał też, że zgodzili się na udostępnienie sali w innym terminie (w Wielki Czwartek).

Radna Anna Jantas przypomniała, że w spornym terminie sala była wolna, a radny Henryk Macała zapytał, dlaczego kłamie. Kiedy radna Anna Jantas oświadczyła, że była w tym czasie na terenie ODSK Piast (w siedzibie Rady Osiedla) i ma zdjęcia, radny Henryk Macała zaproponował, że jego żona wyjaśni tę kwestię.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych, z czego 9 było ZA, 0 PRZECIW, a 3 WSTRZYMAŁO się od głosu.

Pkt. 8a Zgłoszony w ramach wniosków w sprawie zmiany porządku obrad wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wniosku o wypowiedzenie dzierżawy

Radny Konrad Postawa zreferował wniosek dotyczący Uchwały nr VII_79_22. Poinformował, że w ramach poprzedniej i obecnej edycji Funduszu Osiedlowego zgłoszono projekty zlokalizowane na działce nr 11/39, AM-10 (w obrębie Popowic), która stanowi własność Gminy Wrocław, ale jest dzierżawiona innym podmiotom. Dodał, że w związku z tym dyrektor Sebastian Wolszczak  poprosił o poparcie wniosku o wypowiedzenie tejże dzierżawy, aby jak najszybciej odblokować możliwość realizacji projektów Funduszu Osiedlowego.

Radny Henryk Macała przypomniał, że przy ul. Popowickiej miała miejsce podobna sytuacja, kiedy to w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych przy udziale innych instytucji uporządkowano teren i utworzono parking. Zaznaczył też, że spółdzielnia chce partycypować w projekcie budowy parkingu zaplanowanego w ramach pierwszej edycji Funduszu Osiedlowego.

Radni dopytywali, jakie są pomysły na zagospodarowanie tego terenu, czy na pewno powstanie tu parking i czy nie ma alternatywnych planów, takich jak lokalne miejsce spotkań. Radna Iwona Krzemińska-Borecka podkreśliła, że parking jest potrzebny i wyraziła zaniepokojenie, że Rada Osiedla przegłosuje strefę spotkań, chociaż na Popowicach jest park i górka, gdzie można się spotykać. Radny Konrad Postawa wyjaśnił, że obecnie planowanym projektem jest parking i jeśli nie będzie żadnych obiekcji ze strony Urzędu Miasta, to będzie on realizowany. W innym przypadku będzie możliwość realizacji innych pomysłów.

Dodatkowo radni dowiadywali się o inne przeszkody stojące na drodze do realizacji parkingu w ramach Funduszu Osiedlowego, a także o stanowisko spółdzielni. Radny Konrad Postawa wyjaśnił, że jeśli chcemy zrealizować kolejny projekt w ramach Funduszu Osiedlowego, najpierw trzeba zakończyć realizację wcześniejszego, a w tym przypadku projekt parkingu oczekuje na ukończenie projektu “Bezpieczny Uczeń”.  Wyjaśnił, że dyrektorowi Sebastianowi Wolszczakowi zależy na szybkim działaniu, bo jeśli niezwłocznie wypracujemy wizję i uzgodnimy szczegóły realizacji projektu “Bezpieczny Uczeń” oraz przystąpimy do realizacji, to potem trwająca dzierżawa może zablokować na kilka miesięcy dalsze działania.

W dyskusję włączył się też mieszkaniec Popowic Józef Bidziński, radny poprzedniej kadencji. Przypomniał, że projekt parkingu został przyjęty jednogłośnie trzy lata temu, ale realizacja została wstrzymana ze względu na opracowywany plan zagospodarowanie przestrzennego. Poinformował, że jeśli to jedyna przeszkoda, to zarząd spółdzielni zrezygnuje z dzierżawy i dołoży się do realizacji projektu. Jednak radny Konrad Postawa wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości, aby spółdzielnia partycypowała w realizacji projektu Funduszu Osiedlowego.

Radny Henryk Macała zaproponował, aby przełożyć głosowanie na kolejną sesję i zagwarantował, że spółdzielnia sama zrezygnuje z dzierżawy, jeśli będzie to niezbędne do realizacji parkingu.

Prowadzący sesję Tomasz Węgrzynowski zauważył, że niezależnie od tego, czy dzierżawę wypowie miasto, czy spółdzielnia zrezygnuje sama, to teren pod inwestycję będzie potrzebny.

Mieszkaniec Józef Bidziński zaapelował aby nie rezygnować z projektu parkingu i poprosił, aby w uchwale sprecyzować, że chodzi o jego realizację, w czym poparły go radne Halina Czapnik oraz Iwona Krzemińska-Borecka.

Radny Konrad Postawa przeczytał treść projektu uchwały zawierającej informację, że na obecną edycję Funduszu Osiedlowego, jak i na poprzednią, wpłynęły projekty dotyczące przedmiotowej działki. Radny Henryk Macała zasugerował wykreślenie fragmentu dotyczącego obecnej edycji, natomiast radna Anna Jantas zaproponowała głosowanie nad oryginalną propozycją i ewentualną zmianę treści w przypadku odrzucenia uchwały.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych, z czego 9 było ZA, 2 PRZECIW, a 1 WSTRZYMAŁ się od głosu.

Pkt.9. Informacje o bieżących działania Zarządu Osiedla

Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa omówił bieżące działania:

 1. Dostaliśmy z Miejskiej Komendy Policji pismo z wykazem interwencji związanych z alkoholem z lat 2017-2021. Takich interwencji jest od 330-400 rocznie na naszym osiedlu i z roku na rok ilość się zwiększa. Nie ma danych z podziałem na osiedla. Policja wyznaczyła obszary, na których będą się pojawiać częściej i zwracać uwagę na zakłócenia spokoju.
 2. Dostaliśmy odpowiedź, że ZDiUM w sprawie niedrożnej kanalizacji przy Społem na ul. Pilczyckiej. ZDiUM zna sprawę i wie, że to trzeba naprawić, ale nie mają pieniędzy na te prace.
 3. Dostaliśmy z WCRS kopię dokumentów do przygotowania sprawozdania merytorycznego i finansowego za cały 2021 rok. Radny Patryk Kosek przygotował szkic sprawozdania, które zostanie omówione na najbliższym Zebraniu Zarządu.
 4. WCRS poinformował nas, że nie musimy podejmować uchwał w sprawie wydatków chyba, że wiąże się to ze zmianą paragrafów, także w przyszłości będzie mniej tego typu głosowań na sesjach Rady Osiedla.
 5. 21 kwietnia zorganizowaliśmy akcję „Ukraińska Wielkanoc” w ramach której przygotowaliśmy 31 paczek żywnościowych dla rodzin Ukraińskich mieszkających na naszym osiedlu.
 6. We wtorek 10 maja odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach II Edycji Funduszu Osiedlowego na lata 2022-2023. A od poniedziałku 16 maja zbieramy opinię mieszkańców, co do projektów zgłoszonych w ramach FO. Ankietę można wypełnić do 31 maja w wersji papierowej lub online.
 7. Od trzech tygodni czekamy na spotkanie w sprawie umowy na użytkowanie lokalu Rady Osiedla. Dostaliśmy szkic umowy i po przeanalizowaniu na sesji Zarząd Osiedla zgłosiliśmy 14 uwag. Spotkanie miało się odbyć 10 maja, ale zostało odwołane.
 8. W czwartek 12 maja mieliśmy spotkanie w sprawie realizacji projektu Bezpieczny Uczeń Spokojny Rodzic. Do końca tygodnia powinniśmy dostać komplet dokumentacji i poprosiliśmy o dwa tygodnie na analizę dokumentów, zanim podejmiemy decyzję, co dalej.
 9. W piątek 13 maja zorganizowaliśmy wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 7 „Integracyjny Piknik Osiedlowy – Solidarni z Ukrainą”.
 10. W niedzielę 15 maja w ramach akcji „Czyste Osiedla Wrocławia” sprzątaliśmy teren nad Odrą w pobliżu „Cypelka Kozanowskiego”. Ponad 40 osób przyszło pomóc, w tym ponad 30 osób z Ukrainy, którym pomagamy, za co należy się duży szacunek i podziękowania.
 11. Prezydent Jacek Sutryk poinformował, że na Pilczycach powstanie Skatepark – rozpoczął się przetarg na budowę.
 12. Od 18 maja rozpoczynamy akcję „Paka dla Dzieciaka”, zbieramy fundusze i dary, by zorganizować dzień dziecka dla uchodźców z Ukrainy.
 13. 21 maja wraz ze Szkołą Podstawową nr 33 organizujemy „Szkolną Olimpiadę Rodzinną”.

W odpowiedzi na pytanie radnej Iwony Krzemińskiej-Bobeckiej o działania Straży Miejskiej radny Konrad Postawa odpowiedział, że spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej odbędzie się we wtorek.

Pkt.10. Wolne wnioski oraz zapytania Radnych

Radna Eleonora Muchalska w imieniu mieszkańców zaproponowała zgłoszenie następujących wniosków:

 1. do spółdzielni mieszkaniowej Energetyk o wzmocnienie sygnału antenowego, ponieważ mieszkańcy nie mogą odbierać kanałów telewizji
 2. do spółdzielni o poparcie prośby mieszkańca dotyczącej zadaszenie miejsca do parkowania motocykli, np. we wnękach między blokami
 3. o dotację dla Emerytów i Rencistów

W odpowiedzi radna Anna Jantas poinformowała, że wpłynął wniosek o współorganizację i dofinansowanie 5 inicjatyw dla seniorów (m.in wycieczki, wyjścia do kina), ale Rada Osiedla czeka na odpowiedź w sprawie Funduszu Senioralnego.

Halina Czapnik z poparciem radnej Iwony Krzemińskiej-Bobeckiej zaproponowały, aby wolne wnioski przesunąć na początek sesji, przypominając sesję, kiedy nie starczyło czasu na dyskusje. Radny Patryk Kosek zajął odmienne stanowisko, podkreślając aby zająć się w pierwszej kolejności ważnymi i zaplanowanymi sprawami. Radni Tomasz Węgrzynowski wraz z radnym Konradem Postawą zwrócili uwagę, że taka kolejność jest określona w ramach statutu.

W nawiązaniu do poruszonej wcześniej kwestii braku możliwości przeprowadzenia sesji w ODSK “Piast”, mieszkanka Jolanta Macała wyjaśniła, że w grafiku były umówione zajęcia i sala była zarezerwowana, ale nie potrafiła zweryfikować, czy rzeczywiście te zajęcia miały miejsce. Na potwierdzenie swoich słów przytoczyła korespondencję SMS z Przewodniczącym Rady Osiedla Błażejem Stopką.

Radny Konrad Postawa podzielił się informacjami otrzymanymi wcześniej od nieobecnego podczas tej sesji radnego Błażeja Stopki, który otrzymał wiadomość o braku wolnych sal w terminie 13 kwietnia. Ponadto nie można było zrealizować sesji w zaproponowanym alternatywnym terminie (tj. Wielki Czwartek 14 kwietnia, kiedy sale miały być wolne), który jednak nie pasował niektórym radnym. Na terenie ODSK “Piast” nie odbywały się żadne zajęcia, o czym poinformowali radni, którzy wdzwonili się na sesję zdalną z terenu biura Rady Osiedla.

Radna Iwona Krzemińska-Borecka zauważyła, że alternatywny termin mógł jednak pasować wielu radnym, ale nie zostali powiadomieni o takiej możliwości. Z kolei Radna Halina Czapnik zauważyła, że sesje mogłyby być planowane z wyprzedzeniem. Radny Konrad Postawa poinformował, że kolejna sesja odbędzie się najprawdopodobniej 15 czerwca o godzinie 18:00.

Mieszkanka Jolanta Macała poprosiła również, aby w miarę możliwości rezerwować mniejszą salę, odwołując się do sytuacji, kiedy na konsultacje Funduszu Osiedlowego przyszło kilkanaście osób. Wykazała się przy tym zrozumieniem, że nie zawsze łatwo jest przewidzieć ilość gości.

Radna Halina Czapnik wyraziła żal, że Popowice nie zostały poinformowane o terminie konsultacji Funduszu Osiedlowego, że brakuje komunikacji telefonicznej i że nie będzie mailować.

Radny Patryk Kosek przypomniał, że harmonogram działań w ramach Funduszu Osiedlowego omawiany był dwukrotnie podczas ostatnich sesji i wszystkie szczegóły można znaleźć w protokole, na stronie rady oraz na tablicy ogłoszeń.

Radny Henryk Macała opowiedział o konsultacjach przeprowadzonych w ramach poprzedniej edycji Funduszu Osiedlowego. Przypomniał, że wówczas radni przygotowali projekty, a na konsultacjach licznie przybyli mieszkańcy mogli zgłaszać dodatkowe propozycje. Podkreślił, że chociaż przedstawione projekty podobają mu się, to żałuje, że zabrakło możliwości zgłaszania pomysłów przez mieszkańców. Radny Konrad Postawa wyjaśnił, że te wszystkie projekty zostały zgłoszone właśnie przez mieszkańców.

Radny Henryk Macała wyraził zadowolenie z powodu zmiany przewodniczącej komisji ds. społecznych i zaprosił radną Ewę Gostkowską do współpracy i spotkania z ODSK “Piast”.

Radna Halina Czapnik zauważyła, że w jednym kiosku ruchu w miejscu widocznym dla przechodniów “wiszą gacie, halki”, w związku z czym zaproponowała wystąpienie z wnioskiem, aby te rzeczy tam nie wisiały.

Radny Patryk Kosek zaapelował, aby radni zwracali się do siebie z szacunkiem i kulturalnie, bez indywidualnych przytyków. Zachęcił wszystkich radnych do wsparcia w działaniach, w szczególności w propagowaniu informacji o Funduszu Osiedlowego. Radna Iwona Krzemińska-Borecka poprosiła o przypominanie o wydarzeniach, a Przewodniczący Zarządu Osiedla zaproponował, że komunikację o działaniach Zarządu Osiedla może wysyłać nie tylko na platformie Whatsapp, ale również mailem.

Radna Ewa Gostkowska podkreśliła, żeby uważać na sformułowania “Popowice nie wiedziały” czy “radni z Popowic nie wiedzieli”, kiedy nie dotyczy to wszystkich radnych z Popowic, ale dwóch radnych. Zwróciła też uwagę na fakt, że świat się zmienił i w dzisiejszych czasach wiele dzieje się przez Internet.

Radna Halina Czapnik poinformowała o planowanym spotkaniu z Policją w związku z ostatnimi incydentami, takimi jak spalenie ośmiu samochodów, pobicie Ukrainek, spożywanie alkoholu w parku.

Radna Ewa Stępniewska poprosiła o lepsze zorganizowanie strony rady, aby łatwiej można było znaleźć niektóre dokumenty.

Radny Henryk Macała zauważył, że nie zawsze radni mają kompetencje, aby zająć stanowisko w danej sprawie i doradził, aby w takiej sytuacji wysyłać pisma do specjalistycznych organów, załączając pismo mieszkańców. Radny Konrad Postawa potwierdził, że w ten sposób działamy, chociaż na odpowiedź czeka się długo.

Pkt.11. Zakończenie sesji Rady Osiedla

Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla podziękował serdecznie wszystkim za merytoryczną i udaną sesję.

Na tym obrady zakończono.

Protokół sporządził
Patryk Kosek – Sekretarz Rady Osiedla