Dokumenty

Protokół z posiedzenia X sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 07 marca 2018r.

X sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Wysłuchanie przedstawicieli grupy Moje Popo w sprawie inicjatyw społecznych grupy, dyskusja i wypracowanie wniosków – ref. Magdalena Umańska i Sławomir Ślepak.
 4. Przedstawienie wytycznych dot. ochrony danych osobowych pozyskanych na szkoleniu w WCRS. Informacja na temat nowej poczty, standardów zabezpieczeń danych osobowych i o konieczności powołania ABI (administratora bezpieczeństwa danych) – ref. Konrad Postawa.
 5. Informacja na temat Grupy Dialogu Społecznego i ustalenie terminu zorganizowania spotkania GDS-u w naszej radzie osiedla – ref. Konrad Postawa.
 6. Informacja na temat międzynarodowego projektu CoSIE (Co-Creation of Service Innovation in Europe) w ramach programu Horyzont 2020. – ref. Konrad Postawa.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Halina Czapnik.
 8. Protokół z posiedzenia komisji ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska – ref. Józef Bidziński.
 9. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. S. Zatoń.
 10. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 11. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 

Ad.1)

X sesję Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. rozpoczął przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała. Powitawszy przybyłych na sesję radnych oraz gości, Pan Henryk Macała przystąpił do realizacji porządku obrad.

Ad.2)

Nie zgłoszono uwag do powyższego harmonogramu posiedzenia.

Ad.3) Przybyli na posiedzenie Rady Osiedla przedstawiciele społecznej inicjatywy Moje Popo w składzie: Pani Magdalena Umańska i Pan Sławomir Ślepak zaprezentowali cele oraz osiągnięcia społecznej działalności kilkunastoosobowej grupy osób z Popowic pod nazwą Moje Popo (mojepopo.org.pl). Grupa działa na rzecz mieszkańców osiedla Popowice, ma na swoim koncie takie inicjatywy jak: akcja sprzątania terenu wokół Hali Orbita „Popkurzacz”, organizacja warsztatów teatralnych dla dzieci, współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną przy ul. Jeleniej oraz ze stowarzyszeniem „Tratwa” (szkolenia z pierwszej pomocy dla klas 3 SP, gry planszowe), a także ze SML-W „Popowice”. W przyszłości grupa Moje Popo ma planie realizację pomysłu „Popozieleniec” – zagospodarowanie terenu wokół Baru „Leser” przy ul. Wejherowskiej, a także przeprowadzenie II edycji akcji sprzątającej, tym razem Polanę Popowicką (21.04 2018r.).

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała wyraził aprobatę dla działań grupy Moje Popo, jednocześnie sugerując sformalizowanie grupy w organizację pożytku publicznego.

Wobec zbieżności tematów, będących w realizacji Mojego Popo oraz unijnego projektu CoSIE (Co-Creation of Service Innovation in Europe) w ramach programu Horyzont 2020, głos zabrał Pan Konrad Postawa, tym samym odpowiadając na punkt 6 porządku obrad. Projekt CoSIE realizowany jest na Popowicach w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020, pod nazwą „Laboratorium Popowice„. Projekt przy współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundacji Aktywny Senior zakłada m.in. wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania publicznego przy współuczestnictwie uczelni, biznesu, samorządu lokalnego i regionalnego, organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców powyżej 65 roku życia. Jednym słowem społeczność senioralna Popowic będzie „żywym laboratorium” w powyższym projekcie, co przyczyni się do stworzenia modelu mieszkalnictwa senioralnego wraz z różnego rodzaju usługami publicznymi. Projekt trwa 36 miesięcy. Na obecnym etapie prowadzone są spotkania z podmiotami biorącymi udział w przedsięwzięciu oraz trwa akcja zbierania opinii mieszkańców (kontener gromadzenia opinii mieszkańców).

Ad.4)

Radny Konrad Postawa przekazał informacje nt. szkolenia z RODO, które odbyło się dnia 15.02.2018r. w WCRS-e. W szkoleniu oprócz Pana Konrada Postawy byli obecni: Ewa Garncarek-Zarzycka oraz Józef Bidziński. Zmiany w sprawie ochrony danych osobowych obligują do stosowania następujących przepisów, takich jak:

 • bezpośrednia odpowiedzialność przetwarzającego dane
 • obowiązek zgłaszania naruszeń (do 72 godz.)
 • nowe i rozszerzone prawa obywateli (np. bycie zapomnianym)
 • ograniczenia profilowania
 • zgody na przetwarzanie danych
 • rozbudowanie obowiązku informacyjnego
 • ocena wpływu ochrony danych
 • transfer danych poza Unię Europejską
 • wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych
 • obowiązkowa inwentaryzacja danych i wymagania związane z dokumentacją (rejestr danych).

Ad. 5)

Pan Konrad Postawa przedstawił krótkie sprawozdanie z kolejnego spotkania Grupy Dialogu Społecznego, które odbyło się 20.02.2018r. w siedzibie Rady Osiedla Biskupin – Sępolno – Dąbie – Bartoszowice. Głównym tematem rozmów była praca nad stworzeniem „pogotowia komputerowego” dla seniorów, które mogłoby działać np. przy Miejskich Bibliotekach Publicznych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Policji, mówiono o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz o aplikacji „Moja Komenda”. Omówiono przy okazji działanie innych aplikacji mobilnych, które umożliwiają szybki kontakt ze służbami miejskimi: „Regionalny System Ostrzegania”, „Kiedy Wywóz”, „Lokomo”, „Kanarek”, „Blisko” (aplikacja w trakcie testów).

Ad. 7)

Przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej oraz Koncesji Alkoholowych Pani Halina Czapnik przedstawiła dwa wnioski do zaopiniowania dot. przyznania pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w następujących punktach:

 1. Bar orientalny „Kim Long”, ul. Legnicka 57A- zmiana przedsiębiorcy – opinia pozytywna.
 2. Sklep monopolowy, ul. Rękodzielnicza 14A – zmiana przedsiębiorcy – brak opinii ze względu na utrudniony kontakt z właścicielem. Sprawa do wyjaśnienia na posiedzeniu Zarządu w dniu 12.03.2018r.

Wobec powyższego Rada Osiedla jednogłośnie podjęła Uchwałę nr X/54/18 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: Bar orientalny „Kim Long” przy ul. Legnickiej 57A.

Na wniosek przewodniczącego Zarządu Pana Stanisława Zatonia przesunięto punkt 9 obrad w miejsce punktu 8.

Ad.9)

Pan Stanisław Zatoń odczytał treści pism, jakie wpłynęły do Rady Osiedla w sprawie współfinansowania następujących imprez:

 1. Trzy Zespoły Caritas – Popowice, Kozanów i Pilczyce – akcja świątecznej pomocy „Wielkanoc 2018” – kwota po 1000 zł każdy zespół – wniosek przegłosowany jednogłośnie,
 2. Zespół Szkół nr 12, ul. Białowieska (Neuromed), Popowice, współorganizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka 2018 – kwota 1000 zł – wniosek przegłosowany jednogłośnie,
 3. Klub Seniora Pilczyce i Klub Seniora Popowice – imprezy okolicznościowe w roku 2018 – kwota po 500 każdy klub (z ustalonej przez Radę puli po 1000 zł dla każdego osiedlowego klubu).

Ad. 8)

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Józef Bidziński przedstawił protokół z posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, podczas którego omawiano zgłoszenie o porzuconych samochodach-wrakach na osiedlach Pilczyce i Kozanów (Fiat Uno – ul. Pilczycka/Górnicza, mercedes – ul. Górnicza/sklep „Żabka” oraz auto bez tablic rejestracyjnych ul. Modra/przystanek tramwajowy. Rada Osiedla wystosowała pisma do Straży Miejskiej Wrocławia z prośbą o usunięcie w/w samochodów (pismo L.dz. RO 12/18 z dnia 19.02.2018r.).

Ad.10)

Protokół z IX sesji Rady Osiedla został przesłany radnym drogą elektroniczną. W wersji papierowej był również dostępny podczas posiedzenia Rady. Protokół przyjęto bez uwag.

Ad. 11)

Radni przedstawili swoje uwagi i zgłosili wnioski w następujących sprawach:

 1. Pan Marek Glibowski zgłosił formalny wniosek o wysłanie pism do ZZM w sprawie uzupełnienia nowo powstałych ubytków w żywopłocie przy ul. Ignuta na skutek dewastacji.
 2. Pan Konrad Postawa zabrał głos w sprawie podania daty, do kiedy opłacony jest serwer strony internetowej Rady Osiedla.

Na tym X sesję Rady Osiedla zakończono.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 04.04.2018r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz