Protokół z XXIV sesji Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. w dniu 10 czerwca 2015 r.

Liczba obecnych Radnych na XXIV sesji: 16

Porządek sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.  w dniu 10.06.2015 r.

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                                   2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej  sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                          3. Uchwała intencyjna poparcia starań stowarzyszenia „Nowa Trasa Obornicka  – ref. Henryk Macała                                                                                                                                       4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji                                                                                                                       5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. S. Zatoń                                                                6. Informacja na temat projektu „Aktywne Osiedle” – ref. Ryszard Kuzia                                  7. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka                              8 .Wolne wnioski i zapytania radnych

Ad. 1) XXIV Sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. rozpoczął             Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała, proponując powyższy porządek            obrad.

Ad. 2) Nie zgłoszono żadnych wniosków w sprawie zmian porządku obrad. Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3 ) Przewodniczący Rady p. H. Macała zgłosił konieczność poparcia starań stowarzyszenia „Nowa Trasa Obornicka” na rzecz budowy nowego połączenia Gminy Oborniki Śląskie z miastem Wrocław. Podjęto  jednogłośnie Uchwałę nr XXIV/126/15 w sprawie poparcia inicjatywy  stowarzyszenia w powyższej kwestii. Nowe połączenie w znaczącym stopniu ułatwi mieszkańcom Wrocławia  możliwość korzystania  z bogatej oferty turystyczno – wypoczynkowej Gminy Oborniki Śląskie.

Ad. 4) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił wniosek zaopiniowany pozytywnie przez Komisję ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowej w sprawie przyznania koncesji w następującym lokalu:

– „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Południe” we Wrocławiu, w punkcie sprzedaży:                                                                                                                                                 Sklep ogólnospożywczy nr 478 (lok. 28A), Wrocław, ul. Szklarska 28 – kontynuacja.

W związku z powyższym podjęto jednogłośnie Uchwałę nr XXIV/127/15 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w w/w punkcie  sprzedaży.

Ad. 5) Przewodniczący Zarządu p. Stanisław Zatoń odczytał pisma od niżej wymienionych instytucji z prośbą o przyznanie środków finansowych w ramach współorganizacji następujących przedsięwzięć:

  1. Sekcja PETANQUE przy OKS „Sokół”, ul. Kozanowska – kwota 1500 zł – propozycja Zarządu: 1000 zł (przegłosowana następująco: za: 10, wstrz.: 4),
  2. Gimnazjum nr 7, ul. Kolista 17 – Festyn z okazji Dnia Dziecka (malowanie twarzy)  – kwota 1000 zł, propozycja Zarządu: 200 zł (przegłosowana: za: 14, wstrz.: 2).

Ad. 6) Wiceprzewodniczący Zarządu p. Ryszard Kuzia przedstawił informacje nt. projektu „Aktywne Osiedle”. Odczytał radnym protokół ze spotkania społecznego w ramach organizacji środowiska lokalnego osiedla Pilczyce dot. wspomnianego projektu. W spotkaniu, oprócz wiceprzewodniczącego R. Kuzi, brali udział przedstawiciele instytucji działających na rzecz mieszkańców, m.in. Wrocławskiego Klubu ANIMA, Straży Miejskiej Wrocławia, Policji Wrocław  – Fabryczna, ZSP nr 7, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących, Ośrodka Działań Społeczno-Kulturalnych „PIAST”, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz MOPS-u. Na przykładzie porozumienia Partnerstwo Lokalne  Dla Leśnicy  przedstawiono możliwości  współpracy różnych instytucji na rzecz środowiska lokalnego Pilczyc i korzyści, jakie przynosi owa współpraca tj. budowanie aktywnej społeczności lokalnej, bezpieczeństwo, samopomoc, profilaktyka i edukacja, organizacja czasu wolnego itp. Efektem spotkania było wyłonienie osób nadzorujących prace nad określeniem potrzeb  i propozycji działań dla osiedla Pilczyce, są to p. Agata Brożek z klubu ANIMA oraz p. Ryszard Kuzia – wiceprzewodniczący Zarządu osiedla Pilczyce – Kozanów –   Popowice Płn.

Padły propozycje ze strony radnych co do formy badania potrzeb mieszkańców osiedla m.in. zamieszczanie linków na stronie internetowej RO, rozmieszczenie tablic informacyjnych, głoszących możliwości skoordynowanych działań różnych instytucji na terenie osiedla ( biuletyny, gazetki informacyjne).

Ad. 7)  Protokół z XXIII Sesji w wersji papierowej przekazano radnym do wglądu podczas posiedzenia Rady. Wcześniej był udostępniony na stronie internetowej R.O. www.radaosiedla29.pl. Protokół przyjęto bez uwag.

Ad.8) Przewodniczący RO p. Henryk Macała po raz kolejny wskazał na „palący” problem    regularnego niszczenia przez wandali obejścia oraz budynku Ośrodka Działań Społeczno – kulturalnych „Piast” przy ul. Rękodzielniczej 1, o podpaleniu ławek oraz drzew na placu zabaw w pobliżu muszli koncertowej. Podkreślano, że w dużej mierze, przysługuje się niedawno powstały sklep, oferujący sprzedaż alkoholu do późnych godzin wieczornych. Wyrażono potrzebę wystosowania pisma do odpowiednich organów o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu w tym lokalu, a także na konieczność zainstalowania monitoringu na terenie ośrodka „Piast”. Wobec powyższego przegłosowano wniosek formalny o cofnięcie koncesji w lokalu „LIMONKA” przy ul. Rękodzielniczej 13 ( za: 14 głosów, przeciw: 1, wstrz.: 1).

W związku ze zbliżającą się przerwą wakacyjną, Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów –     Popowice Płn. podjęła Uchwałę nr XXIV/128/15 w sprawie urlopu dla radnych             oraz udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Osiedla do podejmowania decyzji w sprawach pilnych w czasie przerwy urlopowej. Uchwała została podjęta  następującą ilością głosów: za 15, wstrz.:1.

Przewodniczący RO p. Henryk Macała poinformował radnych o odbytym w Pradze       występie osiedlowego chóru „Piastuny” m.in. z koncertem „Litania Ostrobramska” wraz z chórami czeskimi i niemieckimi, a także o mającym nastąpić przeglądzie chórów w Warszawie w dniach 22-24 czerwca 2015r.

Na tym XXIV Sesję Rady Osiedla zakończono.

Ustalono termin kolejnej sesji na dzień 01.07.2015r. na godz.18.00 na stadionie przy ul. Lotniczej.

Protokołowała:

Ewa Garncarek-Zarzycka