Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXV sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 11 września 2019r.

XXV sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Budowa PoPoCentrum oraz działania społeczne w ramach projektu ProPoLab na terenie Popowic w okresie wakacji – ref. Tomasz Kapłon i Konrad Postawa.
 4. Promocja osiedlowych projektów WBO 2019: #255 – Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 21 oraz #323 – SKATEPARK, czyli aktywnie na Pilczycach – ref. Emilia Chmura i Konrad Postawa.
 5. „Osiedle Rozmawia”, czyli projekt międzyosiedlowy w ramach MIKROGRANTÓW 2019 – ref. Konrad Postawa.
 6. Projekt wniosku o dofinansowanie z budżetu RO – ref. Emilia Chmura, Konrad Postawa i Tomasz Kapłon.
 7. Uchwała w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pt. „Zgrane Pilczyce – spotkania sąsiedzkie” w ramach Funduszu Czasu Wolnego – ref. Konrad Postawa.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Władysław Szopa.
 9. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 10. Informacja zarządu o pracy w czasie okresu urlopowego – ref. Stanisław Zatoń i Ewa Zarzycka.
 11. Uchwała w sprawie przesunięcia środków między paragrafami w projekcie chóry osiedlowe – ref. Henryk Macała.
 12. Przyjęcie sprawozdania z organizacji festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka – ref. Henryk Macała.
 13. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 14. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XXV sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. otworzył przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, prezentując powyższy harmonogram posiedzenia .

Ad.2)

Do porządku obrad zgłoszono następujące uwagi: Pan Tomasz Kapłon zaproponował przeniesienie punktu 6 w miejsce punktu 3, ze względu na szeroki zakres zagadnienia i możliwość przedyskutowania proponowanego wariantu projektu, gdyż nie jest on w pełni skończony.

Pan Stanisław Zatoń zgłosił wniosek, aby dyskusję na temat w/w projektu wniosku oraz regulaminu o dofinansowanie z budżetu RO, przełożyć na sesję październikową.

Natomiast Pan Henryk Macała złożył propozycję pierwszego czytania wspomnianego projektu autorstwa radnych: Tomasza Kapłona, Konrada Postawy i Emilii Chmury w punkcie 3, co zostało przegłosowane następującą ilością głosów: za 14, wstrz. 1.

Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Liczba obecnych radnych wyniosła 15, nieobecnych 5.

Ad 6)

Trzyosobowy zespół w składzie: Emilia Chmura, Konrad Postawa i Tomasz Kapłon opracował wzór wniosku o dofinansowanie oraz stworzył regulamin przyznawania dofinansowania z funduszu Rady Osiedla. Celem było uregulowanie i ujednolicenie kwestii finansowania różnego rodzaju imprez, organizowanych przez podmioty osiedlowe.

Wg Pana Tomasza Kapłona wzór dofinansowania jest „jasny i przejrzysty dla obu stron”, i wskazuje „na co można środki pozyskane od RO przeznaczyć”, „regulamin jest jawny, a szanse podmiotów będą równe”.

Pan Władysław Szopa wyraził swoją opinię w zakresie roli, jaką spełnia RO – „nie jest to rola rozdzielania pieniędzy, Rada ma inne cele”. Pan Stanisław Zatoń podkreślił, że wsparcie RO w organizowaniu różnego rodzaju imprez jest w miarę sprawiedliwe dla każdego z trzech osiedli i „nikt na tym do tej pory nie ucierpiał”. Pani Barbara Katarzyńska, złożyła propozycję, „aby okres rozpatrywania wniosków wydłużyć nawet do trzech miesięcy , a nie dwóch”.

Pani Halina Czapnik zgłosiła uwagę, że wniosek jest zbyt rozbudowany, za trudny do wypełnienia przez seniorów, którzy często korzystają ze wsparcia Rady Osiedla.

Pojawiły się również głosy sprzeciwu w sprawie wspierania finansowego podmiotów takich jak „publiczne zakłady opieki zdrowotnej” – Pan Józef Bidziński, oraz sposobów wykorzystania środków, np. książki, pomoce naukowe, sprzęt sportowy – Pani Halina Czapnik i Pan Stanisław Zatoń (nie jest to cel dofinansowania, chyba, że w formie nagród za uczestnictwo np. konkursie). Radni zwrócili również uwagę na fakt, iż Rada nie może zakazać kupowania słodyczy jako formy nagrody czy składowej paczek mikołajowych. Innego zdania była Pani Emilia Chmura, reprezentująca Zespół do Spraw Zdrowego Żywienia w Placówkach Oświatowych, podkreślając, że należy nieustannie uczulać społeczeństwo na sposób odżywiania, eliminując słone i słodkie przekąski oraz „fast food-y”.

Rada Osiedla może wskazać kierunek zdrowego żywienia.

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała zwrócił uwagę na niezgodności formalne, wynikające z proponowanych projektów. Przede wszystkim przewodniczący podkreślił, iż „Rady Osiedla są jednostkami pomocniczymi gminy i nie mogą czegokolwiek dotować”, „mogą jedynie wejść w rolę współorganizatora danego przedsięwzięcia”.

Dlatego też tytuł regulaminu i wzoru powinny brzmieć następująco:

 1. Regulamin współorganizacji i wsparcia finansowego osiedlowych zadań publicznych, mających na celu budowanie tożsamości lokalnej.
 2. Wniosek o współpracę i prośba o wsparcie finansowe (zaproszenie do współorganizacji) zadania publicznego, mające na celu budowanie tożsamości lokalnej.

Ad.3)

Pan Tomasz Kapłon przypomniał radnym genezę powstawania projektu Pro Po Lab, przy współudziale Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundacji Aktywny Senior na Popowicach, dot. mieszkalnictwa senioralnego.

Pan Konrad Postawa przekazał informacje nt. ostatnich wydarzeń na Popowicach, które odbyły się w ramach projektu Pro Po Lab, czyli inicjatywa młodych architektów z całego świata prezentująca małą architekturę, która przyczyni się do uatrakcyjnienia miejsc wypoczynku i aktywności mieszkańców. Wydarzenia miały miejsce w czerwcu i lipcu 2019r. (zorganizowano 3 pikniki) przy dużym wkładzie SM „Popowice”.

Ad.4)

Pani Emilia Chmura i Pan Konrad Postawa przedstawili projekty zgłoszone w ramach WBO 2019. Pierwszy z nich to pilczycki projekt nr 323 „Skatepark”, czyli aktywnie na Pilczycach” oraz kozanowski projekt nr 255 „Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 21”. Autorzy proponowali rozwiązania dot. efektywnego sposobu głosowania na powyższe projekty, m.in. utworzenia stanowisk do głosowania oraz wywieszenie na bramach budynków mieszkalnych plakatów (tu prośba Pana Konrada Postawy o poparcie przez Radę Osiedla pism ws. zgody ze strony SM „Kozanów IV” oraz SM „Energetyk”).

Ad.5)

Pan Konrad Postawa przekazał radnym informacje nt. projektu międzyosiedlowego realizowanego w ramach Mikrogranty 2019 – „Osiedle rozmawia”.

Jest to cykl spotkań, na których spotykają się przedstawiciele kilku osiedli wraz z mieszkańcami, by wspólnie realizować swoje pomysły na działania w różnych dziedzinach. Pan Konrad Postawa wspomniał o zorganizowaniu czterech spotkań m.in. z policją, ratownikami , przeprowadzić warsztaty z kiszenia warzyw.

Ad.7)

Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXV/122/19 w sprawie zmiany terminu realizacji zadania pt. „Zgrane Pilczyce – spotkania sąsiedzkie” w ramach projektu Fundusz Czasu Wolnego.

Zmiana dotyczyła następujących dat: przeniesienie wydarzenia z 08.09 2019r. na 21.09.2019r. oraz z 20.10.2019r. na 05.10.2019r. oraz dodania dwóch nowych terminów, tj. 28.09.2019r. i 29.09.2019r.

Ad.8)

Przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych Pani Halina Czapnik odczytała wniosek do zaopiniowania dot. przyznania koncesji alkoholowych w następującym punkcie:

 • Sklep spożywczy „Żabka”, ul. Białowieska 66A – kolejne zezwolenie.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w zakresie stosowania się do zasad sprzedaży napojów alkoholowych przez franczyzobiorcę sklepu „Żabka” przy ul. Białowieskiej 66A (wywieszenia tabliczek, sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz reakcji na spożywanie alkoholu

w obrębie sklepu i parku go otaczającego) Rada Osiedla ma zastrzeżenia w tym zakresie i wydaje pozytywną opinię w sprawie wniosku na czas ograniczony jednego roku kalendarzowego od momentu wydania pozwolenia przez Dział Zezwoleń Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Wobec powyższego podjęto Uchwałę nr XXV/123/19 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: Sklep spożywczy „Żabka”, ul. Białowieska 66A j/w, następująca ilością głosów: za 12, przeciw 2.

Ad.9), Ad.11)

Wiceprzewodniczący Zarządu Pan Władysław Szopa przekazał informacje nt. bezpłatnego kursu komputerowego (Fundusze Europejskie), chętni mogą dokonywać zgłoszeń.

Następnie na wiosek skarbnika Osiedla Pana Marcina Budzisza podjęto jednogłośnie Uchwałę nr XXV/124/19 w sprawie korekty budżetu w roku 2019. Korekta dotyczyła wyłącznie przesunięć pomiędzy paragrafami w celu ekonomicznego wykorzystania pozostałych do dyspozycji Rady środków finansowych.

Podjęcie decyzji o współfinansowaniu obchodów jubileuszu 40- lecia Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Bobrza 27:

Proponowane kwoty współfinansowania to: 1500 zł i 2000 zł. W pierwszym głosowaniu radnych nie rozstrzygnięto kwoty dofinansowania (za kwotą 1500 zł: 5 głosów, za kwotą 2000 zł: 5 głosów, wstrz.1), W drugim głosowaniu przegłosowano kwotę 1500 zł (za: 7 głosów, przeciw 5).

W następnej kolejności, Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXV/125/19 przyjmującą zmianę w formularzu ofertowym na realizację zadania społecznego: działalność chóru osiedlowego 2019. Zmiana obejmuje kosztorys w zakresie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami.

Ad10.)

Informacje nt. działalności Zarządu w okresie urlopowym zreferowała Ewa Garncarek-Zarzycka. Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad.12)

Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę nr XXV/126/19 przyjmującą sprawozdanie z realizacji zadania społecznego: Festyn Osiedlowy 2019.

Impreza została zorganizowana z okazji Dnia Dziecka i miała charakter festynu rodzinnego. Festyn odbył się dnia 2 czerwca 2019r. na stadionie przy ul. Lotniczej. Podczas imprezy miały miejsce działania prewencyjne Komisariatu Policji Fabryczna, gry i zabawy sportowe dla całej rodziny, dmuchańce, koncerty zespołów dziecięcych, gry planszowe, konkursy, zabawa taneczna dla dzieci.

Ad.13)

Protokół nr XXIV z dnia 05.06.2019r. został przyjęty bez uwag.

Ad.14)

W wolnych wnioskach i zapytaniach radnych przedstawiono następujące sprawy:

 1. Pani Emilia Chmura poruszyła kwestię Funduszu Osiedlowego i z nim związanych udokumentowanych konsultacji z mieszkańcami.
 2. Pani Emila Chmura przedstawiła problem nietrzeźwych klientów sklepu „Żabka” przy ul. Górniczej. Prośba do RO o pismo z zaproszeniem kierownika sklepu na posiedzenie Rady Osiedla w październiku.

Na tym XXV sesję Rady Osiedla zakończono.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 02.10.2019r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz