Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXVI sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 2 października 2019r.

XXVI sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Omówienie i wdrożenie procedury wykorzystania Inwestycyjnego Funduszu Osiedlowego w Latach 2020-2021 – projekt kalendarza działań:
  – analiza kart inwestycyjnych składanych w latach ubiegłych do Założeń Społeczno-Gospodarczych Miasta i zgłaszanie wniosków przez radnych (14.10.19),
  – posiedzenie RO – omówienie zgłoszonych wniosków (16.10.19),
  – konsultacje społeczne dotyczące zgłoszonych wniosków z możliwością uzupełnienia wniosków zgłaszanych przez mieszkańców (28.10.19),
  – posiedzenie RO i uchwała zatwierdzająca listę projektów zweryfikowanych przez zarząd, uwzględniających katalog zadań gminy wraz z ich zakresem przedmiotowym i kosztowym oraz uchwała  upoważniająca przewodniczącego zarządu do reprezentowania RO w tej sprawie (06.11.19),
  – przygotowanie wniosków zgłoszeniowych z wykorzystaniem wzoru formularza zgłoszeniowego (20.11.19),
  – złożenie wniosków (29.11.19).
 4. Dyskusja nad wnioskiem i regulaminem dotyczącym współorganizacji działań społeczno-kulturalnych RO- inne podmioty – ref. Konrad Postawa i Tomasz Kapłon.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Władysław Szopa.
 6. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie projektu uwzględniającego chór „Piastuny” w ramach programu „Chóry osiedlowe” – ref. Henryk Macała.
 7. Omówienie i podjecie uchwały w sprawie organizacji wigilii dla osób samotnych i starszych z naszego osiedla – ref. Henryk Macała.
 8. Omówienie i podjecie uchwały w sprawie projektu organizacji imprez mikołajowych dla dzieci z naszego osiedla – ref. Henryk Macała, Stanisław Zatoń i Halina Czapnik.
 9. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie projektu: „Promocja Rady Osiedla i działań lokalnych – kontynuacja integracji z mieszkańcami” w ramach realizacji Zadania Społecznego na rok 2020 – ref. Emilia Chmura i Konrad Postawa.
 10. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie projektu: „Zgrane Pilczyce, czyli spotkania planszówkowe dla dzieci i młodzieży” w ramach Zadania Społecznego pn. „Centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży” – ref. Emilia Chmura i Konrad Postawa.
 11. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 12. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 13. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XXVI sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. otworzył przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, prezentując powyższy harmonogram posiedzenia .

Ad.2)

Zgłoszono uwagi do porządku obrad: Pan Konrad Postawa wystąpił z wnioskiem o zdjęcie punktu 4 porządku obrad ze względu na brak kompletnych opracowań dot. wniosku i regulaminu ws. współorganizacji działań społeczno – kulturalnych RO, natomiast Pan Stanisław Zatoń prosił o włączenie do harmonogramu posiedzenia podjęcie uchwały w sprawie organizacji festynu osiedlowego na Kozanowie w roku 2020. Obydwa wnioski Rada Osiedla przyjęła jednogłośnie.
Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Liczba obecnych radnych wyniosła 13, nieobecnych 7.

Ad 3)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała omówił i przedstawił etapy wdrożenia procedur wykorzystania Inwestycyjnego Funduszu Osiedlowego w latach 2020-2021.

Dla Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. przeznaczono, zgodnie z wypracowanym przez Zespół ds. reformy  ustroju samorządowych jednostek pomocniczych algorytmem, kwotę 1 457 185,38 zł na inwestycje w latach 2019-2020.

Przewodniczący Rady Osiedla zaproponował  wstępny harmonogram wewnętrzny, który po przedyskutowaniu przez radnych, obejmuje następujące etapy realizacji założeń w ramach Funduszu Osiedlowego:

 1. Analiza kart inwestycyjnych składanych w latach poprzednich przez Radę Osiedla (podczas posiedzenia Zarządu w dniach 07.10.2019r. oraz 14.10.2019r.).
 2. Zgłaszanie wniosków przez radnych (14.10.19).
 3. Posiedzenie RO – omówienie zgłoszonych wniosków (23.10.19).
 4. Konsultacje społeczne dotyczące zgłoszonych wniosków z możliwością uzupełnienia wniosków zgłaszanych przez mieszkańców (28.10.19).
 5. Posiedzenie RO i uchwała zatwierdzająca listę projektów zweryfikowanych przez Zarząd uwzględniających katalog zadań gminy wraz z ich zakresem przedmiotowym i kosztowym  oraz uchwała upoważniająca przewodniczącego zarządu do reprezentowania RO w tej  sprawie (06.11.19).
 6. Przygotowanie wniosków zgłoszeniowych z wykorzystaniem wzoru formularza zgłoszeniowego (20.11.19).
 7. Złożenie wniosków (29.11.19).

Ad.5)

Przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych Pani Halina Czapnik oraz przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń przedstawili wnioski do zaopiniowania dot. przyznania koncesji alkoholowych w następujących punktach:

 • Sklep ogólnospożywczy, ul. Pilczycka 136A – kolejne zezwolenie,
 • Sklep spożywczy „Żabka”, ul. Legnicka 57M, – kolejne zezwolenie,
 • Bar „Kolisetka” ul. Kolista 8/C1 – zmiana przedsiębiorcy,
 • Sklep ogólnospożywczy,, ul. Modra 28B – zmiana przedsiębiorcy.

Wszystkie wnioski Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej I Koncesji Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie, podjęto następujące uchwały:

Uchwałę nr XXVI/127/19 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: klep ogólnospożywczy, ul. Pilczycka 136A ( za 11, przeciw 2),

Uchwałę nr XXVI/128/19 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: sklep spożywczy „Żabka”, ul. Legnicka 57M ( za 12, przeciw 1),

Uchwałę nr XXVI/129/19 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: bar „Kolisetka” ul. Kolista 8/C1 ( za 11, wstrz.  2),

Uchwałę nr XXVI/130/19 w sprawie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie: sklep ogólnospożywczy,, ul. Modra 28B ( za 12, wstrz. 10).

Pani Emilia Chmura zgłosiła wniosek w sprawie ponownego zaproszenia kierownika sklepu „Żabka” przy ul. Górniczej 54 na posiedzenie Rady Osiedla.

Ad.6, 7, 8, 9, 10)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała przedstawił oferty zadań społecznych na rok 2020 realizowanych częściowo ze środków WCRS. Oferty dotyczyły organizacji wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych, opuszczonych i bezdomnych, imprez mikołajowych dla dzieci, działalności chóru osiedlowego „Piastuny” z uwzględnieniem warsztatów i koncertów oraz organizacji festynu osiedlowego.

Ponadto Radni Konrad Postawa i Emilia Chmura zaprezentowali dwie oferty realizacji zadań dot. promocji Rady Osiedla  i działań lokalnych, a także propozycję projektu pt. „Zgrane Pilczyce, czyli spotkania planszówkowe dla dzieci i młodzieży” w ramach Zadania Społecznego pn. „Centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży”.

Wobec powyższego Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów- Popowice Płn. podjęła następujące uchwały:

Uchwałę nr XXVI/131/19 w sprawie realizacji zadania: działalność chóru osiedlowego „Piastuny” w roku 2020. Wnioskowana kwota to 5000 zł (za 12, wstrz. 1),

Uchwałę nr XXVI/132/19 w sprawie realizacji zadania: Wigilia 2020 dla osób samotnych, opuszczonych i bezdomnych. Wnioskowana kwota to 5000 zł (za 12, wstrz. 1),

Uchwałę nr XXVI/133/19 w sprawie realizacji zadania: Imprezy mikołajowe dla dzieci w roku 2020. Wnioskowana kwota to 3000 zł (jednogłośnie),

Uchwałę nr XXVI/134/19 w sprawie realizacji zadania: Festyn osiedlowy w roku 2020.
Wnioskowana kwota to 5000 zł (jednogłośnie).

Uchwałę nr XXVI/135/19 w sprawie realizacji zadania: promocja Rady Osiedla i działań lokalnych  – kontynuacja integracji z mieszkańcami w roku 2020.
Wnioskowana kwota to 5000 zł ( za 12, wstrz.1),

Uchwałę nr XXVI/136/19 w sprawie realizacji zadania: „Zgrane Pilczyce, czyli spotkania planszówkowe dla dzieci i młodzieży” w ramach Zadania Społecznego pn. „Centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży” w roku 2020. Wnioskowana kwota to 4630 zł (przy wkładzie 360 zł ze środków RO).  Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Do każdej z powyższych uchwał dołączono szczegółowy opis oferty wraz z kosztorysem.

Pan Henryk Macała, przewodniczący Rady Osiedla zwrócił uwagę autorom projektu:

„Zgrane Pilczyce, czyli spotkania planszówkowe dla dzieci i młodzieży” w ramach Zadania Społecznego pn. „Centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży”, iż realizacja tegoż zadania musi mieścić się ściśle w ramach dość rygorystycznych procedur przyznawania środków na realizację zadania  pn. „Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży”.

Pani Emilia Chmura wyraziła opinię, żeby złożyć wniosek do WCRs-u, a decyzję w tej sprawie zostawić Urzędowi.

Ad. 11)

Zarząd nie podejmował żadnych uchwał. Brak wniosków do rozpatrzenia.

Ad.12)

Protokół nr XXV z dnia 11.09.2019r. został przyjęty bez uwag.

Ad.13)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń poinformował radnych o protokole likwidacji środków trwałych, będących w posiadaniu Rady Osiedla w kadencji, kiedy to ODSK „Piast” pozostawał pod zarządem Rady Osiedla. Są to przedmioty nie nadające się do użytku, ale wciąż figurują w ewidencji.

Na tym XXVI sesję Rady Osiedla zakończono.
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 23.10.2019r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
sekretarz