Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXVII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 23 października 2019r.

XXVII sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
  2. Przedstawienie i dyskusja nad wnioskami złożonymi przez mieszkańców do Inwestycyjnego Funduszu Osiedlowego – ref. Stanisław Zatoń i Władysław Szopa.
  3. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XXVII sesję Rady Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popowice Płn. otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, prezentując powyższy porządek posiedzenia. Przewodniczący RO powitał radnych oraz przybyłych na sesję mieszkańców Osiedla wraz z Panem posłem Michałem Jarosem.

Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Liczba obecnych radnych wyniosła 13, nieobecnych 7.

Obrady Rady Osiedla zostały po raz pierwszy zarejestrowane, a ich przebieg opublikowany   w Internecie.

Ad.2)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała zaprezentował temat spotkania, czyli przedstawienie i dyskusja nad wnioskami złożonymi przez mieszkańców w ramach Funduszu Osiedlowego.

Przewodniczący odwołując się do punktu 6 Zasad Funduszu Osiedlowego przypomniał obecnym na sali, iż warunek dot. złożenia wniosku i poprzedzających go konsultacji społecznych został spełniony. Konsultacje społeczne zostały podane do wiadomości publicznej w dniu 7-8 października 2019r. Odbywają się w dniach od 18 do 28 października 2019r. w dwóch formach, tj. zbierania propozycji zadań w wersji papierowej

oraz elektronicznej, a także spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców , które przewidziane jest na dzień 28 października 2019r. o godz. 17:00 w siedzibie Rady Osiedla.

Przewodniczący Henryk Macała podkreślił, iż Zarząd Osiedla na podstawie opinii mieszkańców i opinii radnych wytypuje ostatecznie wnioski do realizacji w ramach Funduszu Osiedlowego, zgodnie z katalogiem ustanowionym przez Urząd Miejski Wrocławia, który z kolei dokona powtórnej analizy wniosków.

W następnej kolejności Wiceprzewodniczący Zarządu Pan Władysław Szopa dokonał prezentacji wniosków, które wpłynęły do Zarządu w ramach Funduszu Osiedlowego.

Z osiedla Pilczyce wpłynął jeden wniosek, z osiedla Kozanów wpłynęły dwa wnioski, natomiast z osiedla Popowice zgłoszono sześć propozycji.

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Lp. Podmiot zgłaszający Temat zdania Lokalizacja Szacunkowy koszt Uwagi radnych
1. Dyrektor ZSP nr 7

ul. Koszykarska 2-4

Wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych przy ul. Koszykarskiej o długości 30m. Działka vis a vis szkoły,

nr dz. 91 AM 15, obręb Pilczyce.

60 000 zł Pani Emilia Chmura i Pan Konrad Postawa po konsultacji tematu z konserwatorem zabytków, zgłosili uwagę, iż temat jest z góry skazany na porażkę ze względów formalnych.
2. Stanisław Zatoń i mieszkańcy Kozanowa Oświetlenie wokół stawu na Kozanowie. Teren pomiędzy obwodnicą Kozanowską

a Komisariatem Policji Wrocław Fabryczna.

260 000 zł Zastrzeżenia do braku kosztów eksploatacji
3. Stanisław Zatoń i mieszkańcy Kozanowa Oświetlenie wokół ciągu pieszo –jezdnego od obwodnicy Kozanowskiej do dawnej przeprawy promowej przez rz. Odrę. Montaż ławek dla spacerowiczów. Ciąg od obwodnicy Kozanowskiej do przystani na Odrze

(dawna przeprawa promowa).

180 000 zł Zastrzeżenia do braku kosztów eksploatacji.
4. SMLW „Popowice” Nieodp³atny parking dla mieszkańców o powierzchni 1700m². ul. Rysia , część działki nr 11/38 AM 10, obręb Popowice. 400 000 zł 200 000 zł wkładu własnego zaoferowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Popowice”.
5.  „Popowice Online” Popo Parking, ogólnomiejski na potrzeby mieszkańców o powierzchni 10224 m² Teren pomiędzy ul. Popowicka/Białowieska, działka nr 35/15 AR_8, obręb Popowice. 450 000 zł Zastrzeżenia co do miejsca  – dawny zbiornik retencyjny.
6. „Popowice Online” Remont dachów Przedszkola nr 104 (obydwa budynki). ul. Niedźwiedzia 26-28, działki nr 14/2 AR 11

i 14/3 AR 11, obręb Popowice.

450 000 zł Uwaga, czy remont przedszkola należy do kompetencji

RO? Jednak jest to przestrzeń publiczna.

 

7. Stowarzyszenie Fauna i Flora Popowic Budowa i  wyposażenie placówki ratowniczo-rehabilitacyjnej dla zwierząt  wolno żyjacych, prowadzącej dziłania edukacyjno-warsztatowe w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska na trenie Popowic. 3 proponowane miejsca dla 3-5 kontenerów; przy ul. Rysiej , dz. nr 5/24 AR_8, przy ul. Legnickiej 65 dz. nr 5/4 AR_7 oraz ul. Starograniczna dz. nr 2/22 AR_12, obręb Popowice. 170 000-200 000 zł + roczny koszt eksploatacji 20 000 zł
8. Stowarzyszenie „Moje Popo” Kontener pod Mini Centrum Aktywności Lokalnej. ul. Wejherowska 19,

nr dz. 4/8, AR_10, obręb Popowice.

250 000 zł Zastrzeżenia, kto będzie tym miejscem zarządzał ? Kto będzie za to odpowiadał?
9. Stowarzyszenie „Moje Popo”. Remont chodnika, ul. Niedźwiedzia. Ok. 1 km nawierzchni chodnika  po obu stronach . 450 000 zł Wniosek  o remont chodnika był opiniowany przez SM Popowice oraz RO Plczyce-Kozanów-Popwice Płn. Z powodu braków środków na ten cel remont nie został wykonany.

 

Radni Emila Chmura i Konrad Postawa zgłosili wniosek, aby środki finansowe przyznane w ramach Funduszu Osiedlowego zostały podzielone w myśl algorytmu, ustanowionego Zespół ds.  reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych powołany  Zarządzeniem Prezydenta m. Wrocławia proporcjonalnie do wielkości lokali mieszkalnych na każde osiedle z osobna. W ten sposób na osiedle Kozanów przypada ok. 680 000 zł, na osiedle Popowice  ok. 480 000 zł,  a na Pilczyce ok. 290 000 zł.

Ad.3)

Przewodniczący Henryk Macała odniósł się do wypowiedzi Pani Emilii Chmury i Konrada Postawy dot. projektu budowy miejsc postojowych przy ul . Koszykarskiej.

Pani Emilia Chmura i Konrad Postawa poinformowali radnych o negatywnym rezultacie rozmowy z konserwatorem zabytków jaką odbyli na powyższy temat i mają świadomość, że projekt jest z góry skazany na porażkę. Pan Henryk Macała wyraził zdanie, że „ niech miasto zdecyduje czy projekt będzie zrealizowany czy odrzucony”. W tym miejscu przypomniał również analogiczną sytuację, jaka miała miejsce na ostatniej sesji RO, kiedy to Rada Osiedla podejmowała uchwałę w sprawie realizacji projektu „ Zgrane Pilczyce, czyli spotkania planszówkowe dla dzieci i młodzieży” w ramach zadania pn. „Centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży”. Wówczas Pan Przewodniczący zwrócił uwagę autorowi powyższego projektu, iż realizacja tegoż zadania musi mieścić się ściśle w ramach dość rygorystycznych procedur przyznawania środków na realizację zadania  pn. „Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży”. Wówczas Pani Emilia Chmura również wyraziła zdanie: „ decyzję zostawmy Urzędowi”. Więc, decyzję co do powstania miejsc postojowych przy ul. Koszykarskiej „zostawmy Urzędowi” – skonstatował Przewodniczący RO.

Pani Emilia Chmura powiadomiła oficjalnie radnych o sukcesie w głosowaniu na projekty WBO 2019. Pilczycki projekt nr 323 „Skatepark”, czyli aktywnie na Pilczycach” oraz kozanowski projekt nr 255 „Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkół  nr 21” uzyskały jeden z najlepszych wyników, jeśli chodzi o ilość oddanych głosów.

Głos w tej sprawie zabrał również Pan Poseł Michał Jaros, chwaląc zaangażowanie i sukces pomysłodawców w/w projektów, tj. Pani Emilii Chmury i Pana Konrada Postawy.

Pan Poseł zwrócił także uwagę na fakt, iż integracyjny plac zabaw będzie pierwszym takim miejscem  we Wrocławiu.

Przewodniczący Rady Osiedla pan Henryk Macała wyraźnie podkreślił, iż powodzenie projektów WBO 2019 to tylko i wyłącznie zasługa Pani Emilii i Pana Konrada.

Wykazali się oni ogromnym zaangażowaniem, zbierając osobiście głosy podczas mini festynów oraz w pobliżu kościołów na Kozanowie i Pilczycach przez ostatnie niedziele.

Pani Emila Chmura oznajmiła radnym, iż najbliższe konsultacje z mieszkańcami, które odbędą się w dniu 28 października 2019r. o godz. 17:00 również będą nagrywane i upublicznione

w Internecie. To samo dotyczy kolejnych sesji Rady Osiedla.  Radna poinformowała, że zapraszani na posiedzenie mieszkańcy również mogą zbierać głos i zgłaszać wnioski.

Przewodniczący Rady Osiedla nie kwestionował nagrywania posiedzeń Rady i możliwości zbierania głosu przez mieszkańców, pod następującymi warunkami:  bez cytowania wypowiedzi wyrwanych z kontekstu oraz zabieranie głosu przez gości za zgodą radnych.

Na tym XXVII sesję Rady Osiedla zakończono.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
sekretarz