Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXXV sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 9 września 2020r.

XXXV sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Przyjęcie ślubowania kandydatki Iwony Krzemińskiej-Boreckiej na radnego Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w miejsce wakatu powstałego po śmierci radnego Wiesława Hormańskiego.
 4. Korekta projektu: Fundusz Czasu Wolnego 2020. Projekt pt. „Zgrane Pilczyce i Kozanów, czyli spotkania sąsiedzkie” – ref. Konrad Postawa.
 5. Korekta projektu: „Promocja Rady Osiedla i działań lokalnych 2020” – ref. Konrad Postawa.
 6. Sprawozdanie z konsultacji w sprawie Funduszu Osiedlowego – ref. Władysław Szopa.
 7. Informacja nt. spotkania stron w sprawie funkcjonowania punktu sprzedaży alkoholu ul. Pilczycka 100 – ref. Henryk Macała.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Halina Czapnik.
 9. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 10. Informacja Zarządu o pracy w czasie okresu urlopowego – ref. Stanisław Zatoń i Ewa Garncarek-Zarzycka.
 11. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 12. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XXXV sesję Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. otworzył przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, prezentując powyższy porządek posiedzenia.

Ad.2)

Nie zgłoszono żadnych uwag do harmonogramu obrad. Powyższy porządek obrad radni przyjęli jednogłośnie.

Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Liczba obecnych radnych wyniosła 14, nieobecnych 6.

Ad.3)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała przyjął ślubowanie Pani Iwony Krzemińskiej-Boreckiej na radną Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. Wakat powstał w skutek śmierci radnego Wiesława Hormańskiego.

Ad.4)

Radny Konrad Postawa przedstawił zaktualizowany program realizacji zadania: „Zgrane Pilczyce i Kozanów, czyli spotkania sąsiedzkie”. Zmian w realizacji zadania dokonano ze względu na stan epidemii Covid-19. Zrezygnowano z warsztatów kiszenia warzyw oraz pierwszej pomocy. Forma realizacji przedsięwzięcia to 4 spotkania z udziałem dzieci i młodzieży ze SP nr 33, ZSP nr 7, ZS nr 21 oraz VI LO , których celem będzie edukacja w zakresie ekologii, zdrowia oraz aktywnego trybu życia.

Ze względu na panującą epidemię, Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń wyraził swoje zdanie co do odpowiedzialności za skutki ewentualnego zakażenia się koronawirusem. Stwierdził, iż „odpowiedzialności za imprezę brać nie będzie”.

W wyniku głosowania radnych (za przyjęciem powyższej korekty głosowało 7 radnych, przeciw: 4 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych) Rada Osiedla przyjęła Uchwałę nr XXXV/170/20 w sprawie aktualizacji oferty : „Zgrane Pilczyce i Kozanów, czyli spotkania sąsiedzkie”.

Ad.5)

Pan Konrad Postawa zaprezentował kolejny zaktualizowany projekt, tym razem zmiany dotyczyły oferty „Promocja Rady Osiedla i działań lokalnych – kontynuacja spotkań z mieszkańcami ”. Propozycja realizacji zadania w nowych warunkach to: zorganizowanie paczek na święta Bożego Narodzenia 2020 dla najbardziej potrzebujących oraz promocja RO w Internecie, czyli spotkania online  z mieszkańcami.

Pan Tomasz Kapłon wyraził swoje poparcie w sprawie promocji działań Rady Osiedla w Internecie. Niektórzy radni odebrali formę spotkań z mieszkańcami online jako osobiste promowanie się autora i współautorów projektu.

Zaktualizowany projekt zadania poddano głosowaniu, w wyniku którego (za: 8 głosów, przeciw: 3 głosy, wstrz.: 3) podjęto uchwałę Uchwałę nr XXXV/171/20  przyjmującą powyższa aktualizację.

Ad.6)

Sprawozdanie z konsultacji w sprawie Funduszu Osiedlowego zreferował Pan Władysław Szopa. Konsultowane były szczegóły trzech projektów, tj.

 1. Bezpieczny uczeń, spokojny rodzic.
 2. Parking przy ul. Rysiej.
 3. Oczyszczenie stawu na Kozanowie.

Szczegóły zawierają: notatka ze spotkania konsultacyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 oraz propozycje RO dot. realizacji tychże zadań. Stanowią one załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

Mieszkaniec Pilczyc, współautor projektu „Bezpieczny uczeń, spokojny rodzic” wystąpił z uwagą, że Rada Osiedla nie skonsultowała się ponownie w kwestii opinii dot. realizacji zadania z autorami w/w projektu. Przewodniczący RO Pan Henryk Macała przypomniał, iż zostały zachowane wszelkie procedury zgłaszania i konsultowania zadań w ramach Funduszu Osiedlowego i dodatkowa konsultacja nie jest konieczna.

Wniosek Pana Władysława Szopy do Prezydenta  ws. opiniowania przyszłych zamierzeń organów i jednostek organizacyjnych Miasta z mieszkańcami i RO jeszcze na etapie koncepcji na przykładzie ul. Górniczej (sposób parkowania) został skrytykowany przez Radną Emilię Chmurę. Radna poinformowała, iż sprawa parkowania przy ul. Górniczej nie jest dobrym przykładem do wniosku Pana Szopy, gdyż obecne rozwiązanie parkowania jest zadowalające i bezpieczne.

Ad.7)

Zorganizowano spotkanie mediacyjne, mające na celu wyjaśnienie sprawy funkcjonowania sklepu z alkoholem przy ul. Pilczyckiej 100. Obecni byli przedstawiciele Straży Miejskiej Wrocławia, członkowie Zarządu Osiedla, przedstawiciel mieszkańców budynków przy ul. Pilczyckiej, pełnomocnik właściciela sklepu wraz z pracownicą tegoż sklepu oraz przewodniczący RO Pan Henryk Macała. Problemy z funkcjonowaniem sklepu (spożywanie alkoholu w obrębie lokalu oraz dostawa towaru) mają być rozwiązywane na poprzez bezpośredni kontakt mieszkańców z przedstawicielami Policji oraz Straży Miejskiej.

Ad.8)

Wniosek do zaopiniowania dot. przyznania koncesji alkoholowych odczytała przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych Pani Halina Czapnik. Wniosek dotyczył nowego punktu: sklep spożywczy „Żabka”, ul. Białowieska 89A.

Podjęto Uchwałę nr XXXV/172/20 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: „Żabka”, ul. Białowieska 89A następującą ilością głosów:  za: 12, przeciw: 2.

Ad.9)

Skarbnik Marcin Budzisz odczytał pismo z ZS nr 12 (Neuromed) w sprawie przesunięcia przyznanych środków na zorganizowanie paczek z okazji świąt Bożego Narodzenia dla uczniów tej szkoły. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Ad.10)

Informacje dot. działalności Zarządu podczas przerwy urlopowej przedstawiła Ewa Garncarek-Zarzycka. Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 11)

Protokół nr XXXIV z dnia 01.07.2020r. sporządzony przez Panią Janianę Chlebińską został przyjęty bez uwag

Ad.12)

W punkcie „Wnioski i zapytania radnych” pojawiły się następujące informacje:

Pan Tomasz Kapłon zgłosił problem zakłócania porządku i ciszy nocnej w okolicy „Pubu Czeskiego” przy ul. Popowickiej 28. Wystąpił z wnioskiem o wysłanie pisma do Policji.

Poinformowano również radnych o nowym programie telewizyjnym o charakterze poradnikowym dla dzieci, młodzieży i seniorów pt. „Elementarz cyfrowy” – 10 odcinkowy cykl na TV Echo24 ( Pan Konrad Postawa – prowadzący program oraz Pan Tomasz Kapłon).

Na tym XXXV sesję Rady Osiedla zakończono. Termin kolejnej sesji Rady Osiedla wyznaczono na dzień 7 października 2020r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
sekretarz