Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXXVIII sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 7 kwietnia 2021r.

Sesja Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w formie głosowania korespondencyjnego nad uchwałami miała miejsce dnia 7 kwietnia 2021r.

Głosowanie odbyło się drogą elektroniczną oraz osobistego doręczenia wypełnionych kart do głosowania do siedziby Rady Osiedla.

Radni otrzymali e-maila, w którym została zawarta merytoryczna treść przedmiotu głosowania wraz ze szczegółową instrukcją do oddania głosu.

Głosowanie na uchwałami oraz pozostałymi sprawami, wymagającymi podjęcia decyzji całej Rady Osiedla, odbyło się wg następującego porządku:

  1. Przedstawienie porządku obrad – porządek obrad przesłano radnym na ich e-mailowe adresy.
  2. Uchwała w sprawie poparcia inicjatywy społecznej dot. budowy całorocznego pełnowymiarowego lodowiska we Wrocławiu – pismo w sprawie i projekt uchwały przesłano j/w.
  3. Uchwała aktualizująca kosztorys oferty zadania społecznego „Wigilia 2021” – projekt uchwały przesłano j/w.
  4. Uchwała aktualizująca kosztorys oferty zadania społecznego „Imprezy mikołajowe 2021” – projekt uchwały przesłano j/w.
  5. Uchwała w sprawie oferty zadania w ramach Funduszu Czasu Wolnego 2021: „Odpręż się po pandemii – zacznij żyć od nowa”. Integracyjne spotkania mieszkańców sąsiednich osiedli. – projekt uchwały  przesłano j/w.
  6. Uchwała w sprawie oferty zadania w ramach Senioralnego Funduszu Wyjazdowego 2021: Wycieczka krajoznawczo-turystyczna do Chełmska Śląskiego i opactwa w Krzeszowie – projekt uchwały przesłano j/w.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dot. koncesji alkoholowych: Hot Spot Beach, Plaża Popowice – pismo i projekt uchwały przesłano j/w.
  8. Propozycja uchwał zarządu – projekt uchwały i załącznik przesłano j/w.
  9. Przedstawienie protokołu nr XXXVIII z dnia 08.02.2021r. – protokół przesłano j/w.
  10. Dostarczenie wypełnionych imiennych kart do głosowania z wynikami, do tymczasowej siedziby Rady Osiedla na ul. Metalowców  25 pokój 11, parter (dawny Pilmet) w dniu 07.04.2021 w godz. 17.00 – 20.00. Osoby, które będą miały problem z wydrukowaniem karty do głosowania, będą mogły pobrać karty i zagłosować na miejscu w godz. j/w.

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, a wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela:

Lp. Nazwisko i imię radnego (-ej) Uchwała nr XXXIX/209/21 Uchwała nr XXXIX/210/21 Uchwała nr XXXIX/211/21 Uchwała nr XXXIX/212/21 Uchwała nr XXXIX/213/21 Uchwała nr XXXIX/214/21 Głosowanie ws. przyjęcia dotacji 700 zł dla wszystkich wnioskujących
1. Bidziński Józef za za za za za za za
2. Budzisz Marcin za za za za za za za
3. Chlebińska Janina za za za za za za za
4. Chlebińska Janina za za za za za za za
5. Chmura Emila za za za za za za za
6. Czapnik Halina za za za za za za za
7. Czarnecka Iwona za za za za za za za
8. Frączek Bożena za za za za za za za
9. Garncarek-Zarzycka Ewa za za za za za za za
10. Glibowski Marek za za przeciw przeciw przeciw wstrz. wstrz.
11. Humiński Edward za za za wstrz. wstrz. wstrz. za
12. Kapłon Tomasz wstrz. za za za za za wstrz.
13. Katarzyńska Barbara za za za za za za za
14. Kłosiński Rafał X X X X X X X
15. Krzemińska-Borecka Iwona za za za za za za za
16. Macała Henryk za za za za za za za
17. Postawa Konrad przeciw za za za za wstrz. za
18. Słowikowska Marta X X X X X X X
19. Szopa Władysław za za za za za za za
Razem głosów  „za” 15 17 16 15 15 14 15
Razem głosów „przeciw” 1 0 1 1 1 0 0
Razem głosów „wstrzymujących” 1 0 0 1 1 3 2

W Wobec powyższego Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. podjęła następujące uchwały:

Uchwała nr XXXIX/209/2021 w sprawie poparcia inicjatywy społecznej dotyczącej budowy całorocznego pełnowymiarowego lodowiska  we Wrocławiu: za 15 głosów, przeciw 1 głos, wstrz. 1 głos.

Uchwała nr XXXIX/210/2021 w sprawie aktualizacji kosztorysu zadania: Wigilia 2021  – jednogłośnie.

Uchwała nr XXXIX/211/2021 w sprawie aktualizacji kosztorysu zadania: „Mikołaj dla dzieci 2021”: za 16 głosów, przeciw 1 głos, wstrz. 0.

Uchwała nr XXXIX/212/2021 w sprawie oferty zadania w ramach Funduszu Czasu Wolnego2021 „Odpręz się po pandemii – zacznij żyć od nowa”:  za 15 głosów, przeciw 1 głos,  wstrz. 1 głos.

Uchwała nr XXXIX/213/2021 w sprawie oferty zadania w ramach Senioralnego Funduszu Wyjazdowego 2021 – Wycieczka krajoznawczo –turystyczna do Chełmska Śl. i opactwa w Krzeszowie:  za 15 głosów, przeciw 1 głos, wstrz. 1 głos.

Uchwała nr XXXIX/214/2021 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie: Hot Spot Beach Bar, plaża Popowice:  za 14 głosów,  przeciw 0, wstrz.3 głosy.

Decyzja w sprawie przyznania środków z budżetu Rady Osiedla na współorganizacę i współfinansowanie imprez okolicznościowych w szkołach, przedszkolach oraz dla w klubie wędkarskim na Kozanowie w wysokości 700 zł dla każdego wnioskującego (kwota sumaryczna 5600 zł), została podjęta następującą ilością głosów: za 15, przeciw 0, wstrz. 2 głosy.

Podmioty występujące z wnioskiem o dofinansowanie to: SP nr 3, SP nr 5, ZS nr 12 (Neuromed), ZS nr 21, ZSP nr 7, Klub wędkarski „Karaś” Przedszkole nr 104, Przedszkole nr 150.

Protokół z ostatniej sesji nr XXXVIII przyjęto bez uwag.

Na tym głosowanie zakończono.

 

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
sekretarz