Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z działalności samorządu osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. za rok 2017, VI i VII kadencja.

Część A
Działalność rzeczowa

 1. Działalność Rady Osiedla
  1. Liczba wybranych radnych: 21
  2. Liczba radnych obecnie: 20
  3. Liczba odbytych posiedzeń rady: 11
 2. Działalność Zarządu Osiedla
  Liczba odbytych posiedzeń zarządu 45
 3. Informacja o realizacji zadań Osiedla wynikających ze Statutu Miasta
  i Osiedla (w szczególności kontaktów z mieszkańcami, podjętych inicjatyw, zorganizowanych festynów i wydarzeń kulturalnych):

  • RODZINNY FESTYN OSIEDLOWY na Pilczycach pt. „To ty mamo moja żywa kołysko” zorganizowany na stadionie przy ul. Lotniczej 72 w dniu 28.05.2017r.
  • IV FESTYN PARAFIALNY NA KOZANOWIE (Parafia Św. Jadwigi Śląskiej) zorganizowany w dniach 15.10.2017r.
  • WIGILIA DLA OSÓB SAMOTNYCH I OPUSZCZONYCH – 17.12.2017r.
  • ZABAWY MIKOŁAJOWE DLA DZIECI Z TRZECH OSIEDLI: PILCZYC (05.12.2017r.), KOZANOWA (06.12.2017r.) I POPOWIC (09.12.2017r.)
  • AKCJE ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W ZESPOŁACH CARITAS (Wielkanoc 2017, Boże Narodzenie 2017) ORAZ INNE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE W SZKOŁACH (30-lecie nadania imienia i sztandaru SP nr 3 na Popowicach) oraz KLUBACH SENIORA (35-lecie Koła nr 2 na Popowicach)
  • WSPÓŁORGANIZACJA RÓŻNEGO RODZAJU KONKURSÓW I ZAWODÓW NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z OSIEDLOWYCH PLACÓWEK WYCHOWAWCZO – OŚWIATOWYCH, a także zawodów wędkarskich na Kozanowie i Popowicach
 4. Ocena współpracy samorządu osiedla z organami miasta i jego jednostkami organizacyjnymi oraz służbami wraz z uzasadnieniem przy ocenie negatywnej (wskazać tylko te instytucje, z którymi Osiedle współpracowało w roku sprawozdawczym):
  RADA OSIEDLA POZYTYWNIE OCENIA WSPÓŁPRACĘ Z NASTĘPUJĄCYMI INSTYTUCJAMI w zakresie wymiany korespondencji i realizacji zgłoszonych problemów:

  1. Prezydentem Miasta Wrocławia
  2. Radą Miejską Wrocławia
  3. Urzędem Miasta
  4. Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego
  5. Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta
  6. Placówkami oświatowymi
  7. Strażą Miejską
  8. Policją
  9. Ekosystem – em
   Uwagi do Zarządu Zieleni Miejskiej – brak odpowiedzi na pisma w terminie.
 5. Ocena realizacji inwestycji miejskich
  1. Ile wniosków do założeń planu społeczno-gospodarczego na rok 2017
   złożyła rada osiedla: 3 (trzy).
  2. Ile ze złożonych wniosków przyjęto do realizacji i wymienić jakie: 0 (zero).
  3. Ile wniosków środowisk lokalnych lub ich organizacji występujących o przyznanie środków na wspieranie tzw. inicjatyw lokalnych pozytywnie zaopiniowała rada osiedla i wymienić jakie: 0 (zero).
  4. Ile ze złożonych wniosków uzyskało finansowanie: 0 (zero).
  5. Innych: 0 (zero).
 6. Informacja na temat stanu przekazanego mienia komunalnego:
  Z dniem 1 lipca 2015r. nieruchomość przy ul. Rękodzielniczej 1 we Wrocławiu jest we władaniu Stowarzyszenia Animatorów Kultury, Sportu Masowego, Rekreacji oraz Profilaktyki Zdrowotnej „Non In Solo Pane Vidit Homo”. Radzie Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. jedynie użyczane jest pomieszczenie w/w budynku na działalność społeczną.

Sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz