W dniu 30.10.2013 r odbyła się V sesja Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Osiedla p. Henryk Macała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.- ref. Henryk Macała                             2.Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.- ref. Henryk Macała                                                                                                      3.Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie festynu organizowanego na osiedlu Popowice w roku 2014 – ref. Marta Słowikowska                                                 4.Aktualizacja wniosków na organizację wigilii dla samotnych i  imprez mikołajowych dla dzieci w roku 2013. – ref. Henryk Macała.                                                                               5.Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Przewodniczący Komisji                                                                                                                      6.Strona internetowa – prezentacja i dyskusja  – ref. Ryszard Kuzia                                           7. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja –  ref. Stanisław Zatoń                                                8. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.-ref. Ewa Garncarek-Zarzycka    9. Wolne wnioski i zapytania radnych

Na początku sesji radni zapoznali się z treścią wniosku o dofinansowanie festynu organizowanego przez Radę Osiedla  wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Popowice” na terenie Popowic w czerwcu 2014 roku. Wniosek przedstawiła p. Marta Słowikowska, która z ramienia Rady prowadziła w tej sprawie uzgodnienia z SMLW „Popowice”. Po wysłuchaniu informacji Rada Osiedla podjęła uchwałę o wystąpieniu do CIRS o dodatkowe środki w wysokości 3000 zł na dofinansowanie w/w imprezy dla mieszkańców.                    W kolejnym punkcie obrad p. Henryk Macała przedstawił informację o przyznanych przez CIRS dodatkowych środkach finansowych na organizację spotkania wigilijnego ( 1600 zł) dla samotnych, które odbędzie się w dniu 22.12.2013 r. w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Rękodzielniczej 1, oraz imprez mikołajkowych (1200 zł). Dodał, że z uwagi na przyznanie nam niższych środków finansowych niż wnioskowała Rada na w/w imprezy należy do dnia 31.10.2013 r. zaktualizować wnioski ofertowe złożone w tej sprawie w ubiegłym roku.

Następnie Rada Osiedla na podstawie  informacji z Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych , które przedstawiła jej przewodnicząca p. Grażyna Walczak zaopiniowała 4 wnioski o przyznanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i podjęła uchwały w tej sprawie:                                                                                                                           Pub Czeski ul. Popowicka 28 – opinia pozytywna                                                                       Pub Klimat ul. Kolista 8 – opinia pozytywna                                                                             Sklep ogólnospożywczy , ul. Dzielna 52 – opinia pozytywna                                              Pijalnia piwa , ul. Niedźwiedzia 2c – opinia pozytywna

W kolejnym punkcie p. Ryszard Kuzia przedstawił radnym informację dotyczącą funkcjonowania strony internetowej Rady Osiedla i zachęcił wszystkich do udziału w jej tworzeniu. Po wysłuchaniu informacji i dyskusji w tej sprawie Rada zaakceptowała wnioski przedstawione przez Zarząd Osiedla, dotyczące przeznaczenia środków finansowych na współorganizowanie  imprez mikołajowych przez :                                                                         SMLW „Popowice” – 1000 zł                                                                                                        SMLW „Kozanów IV” – 1000 zł                                                                                                         Zespół Parafialny Caritas na Pilczycach – 1000 zł                                                                         Zespół Parafialny Caritas na Kozanowie – 1000 zł                                                                         Zespół Parafialny Caritas na Popowicach – 1000 zł                                                                     Przedszkole nr 110 ul. Gołężycka 4a – 1000 zł                                                                                 OKS „Sokół” – 1000 zł,  na nagrody w turnieju mikołajkowym warcabów stupolowych, oraz przeznaczenia kwoty 1000 zł na zakup krzeseł stanowiących wyposażenie  Rady Osiedla w pomieszczeniu udostępnianym organizacjom pozarządowym.

Na zakończenie przyjęto protokół z poprzedniego zebrania. Wolnych wniosków nie składano. Termin kolejnej sesji został wstępnie ustalony na dzień 27 listopada 2013 r. Na tym zebranie zakończono.