Zdjęcie Radnych Osiedlowych w Ratuszu

Protokół z posiedzenia I sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 5 listopada 2021 r.

I sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

Zaplanowano następujący porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Osiedla.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Osiedla.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Osiedla – podjęcie uchwały.
 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla – podjęcie uchwały.
 6. Informacja dotycząca spraw organizacyjnych i finansowych Osiedla.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Sesja przebiegała według zmienionego, następującego porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Osiedla.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Osiedla.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Osiedla – podjęcie uchwały.
 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla – podjęcie uchwały.
 6. Informacja dotycząca spraw organizacyjnych i finansowych Osiedla.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla – podjęcie uchwały
 9. Wybór Wiceprzewodniczącego Zarządu, Skarbnika, Sekretarza, Członka Zarządu Osiedla – podjęcie uchwały
 10. Zamknięcie obrad Zarządu Osiedla – podjęcie uchwały.

Ad 1. Pierwszą sesję Rady Osiedla otworzył Czesław Cyrul, który przywitał nowo wybranych radnych Rady Osiedla.

Ad 2. Radni obecni na sesji odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego/ą Rady Osiedla.

Ad 3. Radni obecni na sesji złożyli ślubowanie.

Ad 4. Prowadzący posiedzenie stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali jest 21 radnych oraz jest wymagane kworum do podejmowania uchwał. Zarządził przystąpienie do wyboru Przewodniczącego/ej Rady Osiedla.

Prowadzący poprosił o zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Przypomniał, że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na Przewodniczącego/ą i Wiceprzewodniczącego/ą Rady Osiedla.

Zgłoszeni zostali następujący kandydaci do Komisji Skrutacyjnej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

 1. Emilia Chmura
 2. Krzysztof Szweda
 3. Ewa Gostkowska

Wybrano jednomyślnie Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

 1. Emilia Chmura
 2. Krzysztof Szweda
 3. Ewa Gostkowska

Komisja Skrutacyjna wybrała Przewodniczącą Komisji, którą została Emilia Chmura.

Prowadzący zarządził przystąpienie do wyboru Przewodniczącego/ej Rady Osiedla informując, że zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Osiedla, Rada Osiedla bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, wybiera ze swego grona Przewodniczącego/ą.

Radni zostali poproszeni o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego/ą Rady Osiedla.

Zgłaszanie kandydatów:

Radny Konrad Postawa zgłosił kandydaturę radnego Błażeja Stopki na Przewodniczącego Rady Osiedla. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Eleonora Muchalska zgłosiła kandydaturę radnego Henryka Macały na Przewodniczącego Rady Osiedla. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.

Kandydaci przedstawili swoje kandydatury.

Kandydaci do głosowania zostaną wpisani według kolejności zgłoszenia.

Prowadzący poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Następnie zarządził przystąpienie do przeprowadzenia głosowania i poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o wyjaśnienie sposobu głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania (stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu) i poinformowała, że Przewodniczącym Rady Osiedla został wybrany Błażej Stopka.

Prowadzący poinformował, że w wyniku głosowania uchwała nr I/1/2021 Rady Osiedla z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla została przyjęta (stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu).

Prowadzący pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Osiedla.

Następnie poinformował, że zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Osiedla, termin wyboru Zarządu od dnia zwołania pierwszej sesji wynosi 30 dni.

Prowadzący przekazał prowadzenie dalszej części obrad Przewodniczącemu Rady Osiedla.

Ad 5. Przewodniczący Rady Osiedla poinformował, że zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Osiedla, Rada Osiedla bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego/ą.

Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego/ą Rady Osiedla.

Zgłaszanie kandydatów:

Radny Błażej Stopka zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Węgrzynowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.

Prowadzący poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Następnie zarządził przystąpienie do przeprowadzenia głosowania i poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o wyjaśnienie sposobu głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania (stanowi zał. nr 4 do protokołu) i poinformowała, że Wiceprzewodniczącym Rady Osiedla został wybrany jednomyślnie Tomasz Węgrzynowski.

Przewodniczący Rady Osiedla poinformował, że w wyniku głosowania uchwała nr I/2/2021 Rady Osiedla w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla została przyjęta (stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu).

Prowadzący pogratulował nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu Rady Osiedla.

Ad 6. Przedstawiciel Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przedstawił informację dot. spraw organizacyjnych i finansowych Osiedla. Dodał, że przedstawione informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną na imienne skrzynki e-mail radnych Rady Osiedla.

Ad 7. Przewodniczący Rady Osiedla odczytał podpisany przez 12 radnych WNIOSEK NR 1 RADY OSIEDLA PILCZYCE-KOZANÓW-POPOWICE PŁN. z dnia 5 listopada 2021r., w sprawie zmiany porządku obrad na sesji inauguracyjnej (stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu).

Wniosek przegłosowano jednogłośnie.

Ad 8. Wybór Przewodniczącego/ej Zarządu Osiedla – podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Osiedla poinformował, że Rada Osiedla bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, wybiera ze swego grona Przewodniczącego/ą Zarządu Osiedla.

Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego/ą Zarządu Osiedla.

Zgłaszanie kandydatów:

Radna Małgorzata Polniak zgłosiła kandydaturę radnego Konrada Postawę na Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

Radny wyraził zgodę na kandydowanie.

Prowadzący poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Następnie zarządził przystąpienie do przeprowadzenia głosowania i poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o wyjaśnienie sposobu głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania (stanowi zał. nr 7 do protokołu) i poinformowała, że Przewodniczącym Zarządu Osiedla został wybrany jednomyślnie Konrad Postawa.

Przewodniczący Rady Osiedla poinformował, że w wyniku głosowania uchwała nr I/3/2021 Rady Osiedla z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla została przyjęta (stanowi zał. nr 8 niniejszego protokołu).

Ad 9. Wybór Wiceprzewodniczącego/ej Zarządu Osiedla, Skarbnika, Sekretarza, Członka Zarządu Osiedla – podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Osiedla poinformował, że Rada Osiedla bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym zgodnie z WNIOSKIEM NR 2 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA PILCZYCE-KOZANÓW-POPOWICE PŁN. z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu (stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu), wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego/ą Zarządu Osiedla, Skarbnika, Sekretarza, Członka Zarządu Osiedla.

Zgłaszanie kandydatów przez radnego Konrada Postawę:

 1. Kandydaturę radnego Krzysztofa Chudego na Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
 2. Kandydaturę radnej Anny Jantas na Skarbnika Osiedla. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.
 3. Kandydaturę Patryka Koska na Sekretarza Osiedla. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
 4. Kandydaturę Tomasza Kapłona na Członka Zarządu Osiedla. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Halina Czapnik poprosiła kandydatów na powyższe stanowiska o krótkie przedstawienie się. Kandydaci przedstawili się imieniem i nazwiskiem oraz poinformowali, z którego okręgu zostali wybrani.

Odbyło się jawne głosowanie (poprzez podniesienie ręki) na kandydatów na następujące stanowiska:

 1. Radny Krzysztof Chudy został wybrany jednomyślnie na Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla.
 2. Radna Anna Jantas została wybrana jednomyślnie na Skarbnika Osiedla.
 3. Radny Patryk Kosek został wybrany jednomyślnie na Sekretarza Osiedla.
 4. Radny Tomasz Kapłon został wybrany jednomyślnie na Członka Zarządu Osiedla.

Przewodniczący Rady Osiedla poinformował, że w wyniku głosowania uchwała nr I/4/2021 Rady Osiedla z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Osiedla została przyjęta (stanowi zał. nr 10 niniejszego protokołu).

Ad 10. Zamknięcie obrad

Radny Henryk Macała zaproponował, aby ustalić stały termin cyklicznych zebrań rady osiedla, aby w ośrodku „Piast” zarezerwować salę i aby wszyscy mogli z wyprzedzeniem zaplanować swoje uczestnictwo. Uzgodniono, że przedyskutujemy to na kolejnym zebraniu Rady Osiedla.

Przewodniczący Rady Osiedla zaproponował pierwsze zebranie Rady Osiedla na 17 listopada, o czym poinformuje najpóźniej 7 dni przed terminem.

Przewodniczący Rady Osiedla podziękował wszystkim za udział w pierwszej sesji Rady Osiedla. Na tym obrady zakończono.

Protokół sporządził
Patryk Kosek – Sekretarz Rady Osiedla