Dokumenty

Protokół z posiedzenia VI sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 13 kwietnia 2022 r.

VI sesja trwała od godziny 18:00 do 20:30 i została przeprowadzona w formie elektronicznej za pomocą platformy ZOOM. Sesja została zwołana na podstawie §16 Załącznika do uchwały nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2180 i 1471, z 2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2811).

Radni otrzymali na skrzynki mailowe porządek obrad (stanowi zal. 1 do niniejszego protokołu) oraz uchwały stanowiące załączniki wymienione szczegółowo poniżej.

W sesji wzięli udział radni zgodnie z załączoną listą obecności (stanowi zal. 2 do niniejszego protokołu).

Sesję prowadził Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka.

Pkt. 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad

Sekretarz rozpoczął nagrywanie.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka, który potwierdził osiągnięcie kworum: w sesji wzięło udział 16 radnych.

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka wyjaśnił, że VI sesja odbywa się zdalnie ze względu na odmowę udostępnienia sali Stylowej przez zarządcę ODSK Piast, który poinformował, że sala miała być w tym czasie zajęta. Z zaskoczeniem przekazał wiadomość o tym, że w rzeczywistości sala okazała się wolna.

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka przypomniał, że

 1. W każdym punkcie radni mają prawo do jednokrotnego zabrania głosu w dyskusji i jednokrotnej polemiki.
 2. Przewodniczący Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Zarządu ma prawo do zabrania głosu poza kolejnością.
 3. W przypadku wykorzystywania prawa do głosu w sposób niezgodny z tematem obrad oraz naruszającym prawa innych Radnych, w tym przekraczania limitu czasu ustalonego przez Radę, Przewodniczący może odebrać głos Radnemu w danym punkcie obrad.
 4. Limit czasowy wystąpienia nie dotyczy Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego), członków Zarządu i Przewodniczącego Komisji opiniującej przedłożony jej projekt będący jej inicjatywą uchwałodawczą.
 5. Przewodniczący może udzielić głosu innym osobom obecnym na sesji.

Przewodniczący RO Błażej Stopka omówił propozycję porządku obrad (zal. 1) przesłaną radnym 8 kwietnia.

Pkt. 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i głosowanie nad nimi

Przewodniczący RO Błażej Stopka zaproponował wprowadzenie zmian, tj. uzupełnienie harmonogramu sesji o projekt uchwały dotyczącej Centrum Aktywności Lokalnej na Popowicach, który wpłynął już po wysłaniu harmonogramu.

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenia głosowań w tej sprawie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. barze orientalnym „KIM LONG” zlokalizowanym przy ul. Legnickiej 57A we Wrocławiu (Uchwała nr VI_58_22, projekt stanowi zal. 3 do niniejszego protokołu) – ref. Halina Czapnik / Iwona Krzemińska-Borecka.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. sklepie spożywczym „ŻABKA” zlokalizowanym przy ul. Białowieskiej 105E we Wrocławiu (Uchwała nr VI_59_22, projekt stanowi zal. 4 do niniejszego protokołu) – ref. Halina Czapnik / Iwona Krzemińska-Borecka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. supermarkecie drogeryjnym „ROSSMANN” zlokalizowanym przy ul. Dokerskiej 2A we Wrocławiu (Uchwała nr VI_60_22, projekt stanowi zal. 5 do niniejszego protokołu) – ref. Emilia Chmura / Bartłomiej Krzyżosiak.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. pizzerii „PULS” zlokalizowanym przy ul. Pilczyckiej 134A we Wrocławiu (Uchwała nr VI_61_22, projekt stanowi zal. 6 do niniejszego protokołu) – ref. Błażej Stopka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia nieruchomości pod zespół szkół ponadpodstawowych na osiedlu Leśnica (Uchwała nr VI_62_22, projekt stanowi zal. 7 do niniejszego protokołu) – ref. Błażej Stopka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania radnym osiedlowym ulgi w wysokości 50% na przejazdy komunikacją miejską (Uchwała nr VI_63_22 , projekt stanowi zal. 8 do niniejszego protokołu) – ref. Błażej Stopka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej działalności „Giro Pizza” (KM FOOD SP Z.O.O) w Parku Zachodnim (Uchwała nr VI_64_22 , projekt stanowi zal. 9 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dotyczącego zadania społecznego pt.,,Wycieczka Seniorów do Starej Chaty u Kowola w Kluczewie” (Uchwała nr VI_65_22, projekt stanowi zal. 10 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dotyczącego zadania społecznego pt. ,,Osiedlowe pikniki sąsiedzkie, integracja i promocja działań osiedlowych” (Uchwała nr VI_66_22, projekt stanowi zal. 11 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wsparcia w remoncie chodnika w pasie drogowym ulicy Wejherowskiej (Uchwała nr VI_67_22, projekt stanowi zal. 12 do niniejszego protokołu) – ref. Halina Czapnik.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie współorganizowania i częściowego pokrycia kosztów działania dotyczącego uruchomienia dla mieszkańców Wrocławia bezpłatnego programu do ewidencji drzewostanu (Uchwała nr VI_68_22, projekt stanowi zal. 13 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie współorganizowania i częściowego pokrycia kosztów międzyszkolnego festiwalu tańca „Roztańczony Wrocław 2022” (Uchwała nr VI_69_22, projekt stanowi zal. 14 do niniejszego protokołu) – ref. Krzysztof Chudy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie współorganizowania i częściowego pokrycia kosztów działania dotyczącego pomocy świątecznej – Wielkanoc 2022 (Uchwała nr VI_70_22, projekt stanowi zal. 15 do niniejszego protokołu) – ref. Krzysztof Chudy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji (Uchwała nr VI_71_22, projekt stanowi zal. 16 do niniejszego protokołu) – ref. Patryk Kosek..
 17. Zgłoszony w ramach wniosków w sprawie zmiany porządku obrad wniosek o podjęcie uchwały w sprawie Centrum Aktywności Lokalnej na Popowicach (Uchwała nr V_72_22, projekt stanowi zal. 17 do niniejszego protokołu) – ref. Ewa Gostkowska.
 18. Informacje o bieżących działania Zarządu Osiedla – ref. Konrad Postawa.
 19. Informacje o bieżących działaniach Komisji Osiedla – ref. Przewodniczący komisji
  tematycznych.
 20. Wolne wnioski oraz zapytania Radnych.
 21. Zakończenie sesji Rady Osiedla.

W głosowaniu za zmianą porządku obrad wzięło udział 16 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. barze orientalnym „KIM LONG” zlokalizowanym przy ul. Legnickiej 57A we Wrocławiu (Uchwała nr VI_58_22, projekt stanowi zal. 3 do niniejszego protokołu) – ref. Halina Czapnik / Iwona Krzemińska-Borecka

Pod nieobecność radnych Haliny Czapnik i Iwony Krzemińskiej-Boreckiej uchwałę zreferowała radna Emilia Chmura. Poinformowała, że nieobecne radne podczas wizji lokalnej przeprowadziły też rozmowę z właścicielem i nie przedstawiły żadnych zastrzeżeń odnośnie wydania koncesji. Przewodniczący Zarządu Osiedla wraz z radnym Tomaszem Kapłonem podkreślili, że ten bar nie jest zlokalizowany w budynku mieszkalnym.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 16 radnych.
Oddano 14 głosów ZA, 1 PRZECIW i 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ.

Pkt. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. sklepie spożywczym „ŻABKA” zlokalizowanym przy ul. Białowieskiej 105E we Wrocławiu (Uchwała nr VI_59_22, projekt stanowi zal. 4 do niniejszego protokołu) – ref. Halina Czapnik / Iwona Krzemińska-Borecka

Pod nieobecność radnych Haliny Czapnik i Iwony Krzemińskiej-Boreckiej uchwałę zreferowała radna Emilia Chmura. Poinformowała, że nieobecne radne przedstawiły pozytywną rekomendację dla tego nowego, dobrze oznakowanego sklepu.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 16 radnych.
Oddano 14 głosów ZA, 1 PRZECIW i 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ.

Pkt. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. supermarkecie drogeryjnym „ROSSMANN” zlokalizowanym przy ul. Dokerskiej 2A we Wrocławiu (Uchwała nr VI_60_22, projekt stanowi zal. 5 do niniejszego protokołu) – ref. Emilia Chmura / Bartłomiej Krzyżosiak

Referująca uchwałę radna Emilia Chmura przedstawiła pozytywną rekomendację. Poinformowała, że w punkcie mają być sprzedawane wyselekcjonowane wina wysokiej jakości, w związku z czym nie powinny się pojawić uciążliwości ani dla klientów galerii, ani dla otoczenia. Sklep nie jest jeszcze oznakowany, ale deklaruje niezwłoczne spełnienie kryteriów.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 16 radnych.
Oddano 14 głosów ZA, 1 PRZECIW i 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ.

Pkt. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. pizzerii „PULS” zlokalizowanym przy ul. Pilczyckiej 134A we Wrocławiu (Uchwała nr VI_61_22, projekt stanowi zal. 6 do niniejszego protokołu) – ref. Błażej Stopka

Referujący uchwałę Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka poinformował, że pizzeria działa od wielu lat i przedstawił pozytywną rekomendację. Przewodniczący Zarządu Osiedla dodał, że w lokalu można kupić piwo lane, więc nie ma możliwości spożywania go na zewnątrz, a tak zwane “małpki”, które zaśmiecają okolicę, pochodzą z innych punktów sprzedaży.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 16 radnych.
Oddano 15 głosów ZA, 1 PRZECIW i 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Pkt. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia nieruchomości pod zespół szkół ponadpodstawowych na osiedlu Leśnica (Uchwała nr VI_62_22, projekt stanowi zal. 7 do niniejszego protokołu) – ref. Błażej Stopka

Referujący uchwałę Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka, nawiązując do dyskusji podczas poprzedniej sesji, przypomniał, że jest to wspólna inicjatywa Porozumienia Zachód. Podkreślił, że zachodnie osiedla rozbudowują się w bardzo szybkim tempie, co uzasadnia potrzebę zaplanowania zespołu szkół ponadpodstawowych.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 16 radnych.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania radnym osiedlowym ulgi w wysokości 50% na przejazdy komunikacją miejską (Uchwała nr VI_63_22 , projekt stanowi zal. 8 do niniejszego protokołu) – ref. Błażej Stopka.

Referujący uchwałę Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka poinformował, że również ta uchwała jest wspólną inicjatywą Porozumienia Zachód. Przypomniał, że Radni Osiedlowi wykonują swoją pracę na rzecz miasta za symboliczne wynagrodzenie w formie diet, a podczas realizacji zadań Radnego poświęcają swój czas i niejednokrotnie swoje prywatne środki finansowe, dlatego zasadne jest przyznanie Radnym Osiedlowym choćby 50% ulgi.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 16 radnych.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej działalności „Giro Pizza” (KM FOOD SP Z.O.O) w Parku Zachodnim (Uchwała nr VI_64_22 , projekt stanowi zal. 9 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa

Referujący uchwałę Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji wyraziliśmy pozytywną opinię odnośnie działalności “Giro Pizza” w Parku Zachodnim, jednak nie rekomendowaliśmy przekazania terenu w dzierżawę bez przetargu. W związku z tym ogłoszono przetarg i właściciel “Giro Pizza” zwrócił się z prośbą o wydanie pozytywnej opinii.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 16 radnych.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dotyczącego zadania społecznego pt.,,Wycieczka Seniorów do Starej Chaty u Kowola w Kluczewie”. (Uchwała nr VI_65_22, projekt stanowi zal. 10 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa

Referująca uchwałę radna Anna Jantas przedstawiła pozytywną rekomendację dla projektu społecznego, który miałby być dofinansowany przez miasto, deklarując udział osiedla w wysokości 500 złotych. Poinformowała, że wyjazd integracyjny do gospodarstwa agroturystycznego dla około 50 seniorów z trzech osiedli zorganizowany będzie we wrześniu. Opowiedziała o planowanych atrakcjach, tj. m.in. gimnastyce, kapeli wiejskiej, czy warsztatach robienia chleba.

Radna Emilia Chmura dodała, że każde Osiedle może wnioskować o dofinansowanie z Funduszu Senioralnego.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa podkreślił, że chcemy znaleźć po kilkunastu seniorów z każdego osiedla, współpracując w tym zakresie z klubami seniora. Zaznaczył też, że miasto może przekazać mniejszą kwotę od wnioskowanej, wówczas Rada Osiedla będzie potrzebowała wygospodarować brakujące fundusze z własnego budżetu.

Również Radna Eleonora Muchalska bardzo zachęcała do poparcia tej uchwały.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 16 radnych.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dotyczącego zadania społecznego pt. ,,Osiedlowe pikniki sąsiedzkie, integracja i promocja działań osiedlowych”. (Uchwała nr VI_66_22, projekt stanowi zal. 11 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa

Referujący uchwałę Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa podziękował Radnej Emilii Chmurze za pomoc merytoryczną w przygotowaniu tego projektu, który ma na celu integrację mieszkańców oraz rozmowę o realnej możliwości wpływania na swoje otoczenie.

Radny podkreślił, że będzie to okazja do dialogu o mikrograntach, Funduszu Osiedlowym i Wrocławskim Budżecie Obywatelskim oraz do zbierania podpisów pod zgłoszonymi projektami. Zapowiedział również chęć dyskusji o możliwościach przeciwdziałania problemom wynikającym z nadużywania alkoholu.

Następnie referujący uchwałę poinformował, że z własnego budżetu planujemy przeznaczyć na ten cel 1100 złotych, a do miasta wnioskujemy o dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych. Wyraził też nadzieję, że ten (organizowany we współpracy ze szkołami) projekt zaangażuje lokalne fundacje i przedsiębiorców.

Projekt ten zareklamowała także radna Emilia Chmura.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 16 radnych.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wsparcia w remoncie chodnika w pasie drogowym ulicy Wejherowskiej (Uchwała nr VI_67_22, projekt stanowi zal. 12 do niniejszego protokołu) – ref. Halina Czapnik

Pod nieobecność radnej Haliny Czapnik uchwałę zreferował Przewodniczący Rady Osiedla i wyjaśnił, że chodzi o remont fragmentu chodnika.

W dyskusji udział wzięli Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa oraz Radna Osiedla Ewa Gostkowska. Uściślili oni, że uchwała dotyczy jedynie fragmentu chodnika z intencją podziału remontu na etapy w związku z duży kosztem całego przedsięwzięcia, które wymaga specjalnych rozwiązań mających na celu ochronę rosnących tam drzew.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 16 radnych.

Oddano 12 głosów ZA, 1 PRZECIW i 3 WSTRZYMUJĄCE SIĘ.

Pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie współorganizowania i częściowego pokrycia kosztów działania dotyczącego uruchomienia dla mieszkańców Wrocławia bezpłatnego programu do ewidencji drzewostanu (Uchwała nr VI_68_22, projekt stanowi zal. 13 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa

Referujący uchwałę Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa poinformował, że trzy kolejne uchwały dotyczą współorganizowania przedsięwzięć przez Radę Osiedla.

Wyjaśnił, że złożyliśmy 4 duże projekty, tj. Fundusz Czasu Wolnego (11 100 zł), Senioralny Fundusz Wyjazdowy (5500 zł), Gwiazdka na Gwiazdkę (14 400 zł) i Mikołajki (8300 zł). Razem budżet wynosi 39 300 złotych, ale nie mamy deklaracji, jaką część pokryje miasto, dlatego nie możemy w tej chwili dokładnie określić, jaką kwotę ostatecznie przeznaczymy na realizację wyżej wymienionych inicjatyw.

Przypomniał, że na przykład w zeszłym roku na akcję Gwiazdka na Gwiazdkę sami lepiliśmy pierogi, a dodatkowe pieniądze zebraliśmy w ramach zrzutki internetowej i przy wsparciu fundacji Animada.

Prosząc radnych o rozsądne gospodarowanie budżetem zarekomendował wsparcie uchwały, która mówi o inicjatywie, którą obiecaliśmy się zająć już w grudniu, a następnie przekazał głos inicjatorce projektu, pani Izabeli Jagosz.

Pani Izabela Jagosz podkreśliła, że ten projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Wrocławia, zwłaszcza tym zainteresowanych ochroną drzewostanu. Poinformowała też, że nie udało się w zeszłym roku zainicjować tego pomysłu w ramach WBO, natomiast udało się znaleźć oddolną inicjatywę drzewa.pl, która będzie służyć mieszkańcom i naukowcom.

Wraz z radną Ewą Domańską podzieliły się informacją o tym, że inne Rady Osiedla również są zainteresowane tym projektem, dlatego w kolejnych latach powinno się znaleźć finansowanie na kontynuację.

Inicjatywę wsparł również radny Krzysztof Chudy, podkreślając rolę, jaką odgrywają drzewa w czasie obecnych zmian klimatycznych.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 16 radnych.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 14. Podjęcie uchwały w sprawie współorganizowania i częściowego pokrycia kosztów międzyszkolnego festiwalu tańca „Roztańczony Wrocław 2022” (Uchwała nr VI_69_22, projekt stanowi zal. 14 do niniejszego protokołu) – ref. Krzysztof Chudy

Referujący uchwałę Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa poinformował, że szkoła prosiła o współfinansowanie w wysokości 1500 złotych na nagrody w finale konkursu zaplanowanego na dzień 27 maja. Wyjaśnił, że po konsultacjach w ramach komisji finansowej wyłoniła się propozycja dofinansowania tego wydarzenia kwotą 500 złotych. Uzasadnił to chęcią zabezpieczenia budżetu dla pozostałych 9 jednostek oświatowych na terenie naszego osiedla.

Podkreśił, że Rada Osiedla jest zainteresowana współorganizowaniem wydarzeń wspólnie ze szkołami, czego przykładem jest zorganizowany bezkosztowo piknik z okazji dnia wiosny, podczas którego udało się zebrać ponad 5000 złotych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Radna Emilia Chmura poinformowała, że międzyszkolny konkurs tańca Roztańczony Wrocław został zainicjowany przez szkołę podstawową nr 33 i będzie skupiał uczniów – zawodników z całego miasta. Opowiedziała o roli nauczycielki Agnieszki Dziekan, która ma doświadczenie w realizacji tanecznych imprez i od roku przygotowuje grupę dzieci do tego festiwalu.

Radny Krzysztof Chudy zaproponował, aby zastanowić się nad samą ideą wspierania szkół i fundacji. Zasugerował, aby Rada była inicjatorem pewnych działań, w które powinna włączać szkoły. Uzasadnił, że przy takim podejściu mamy szansę wpływania na działania promujące nasze osiedle i integrujące mieszkańców, a w przeciwnym przypadku pieniądze mogą się rozejść.

Skarbnik Osiedla Radna Anna Jantas podzieliła się istniejącymi ograniczeniami budżetowymi i zaproponowała, aby poszukać dodatkowych sponsorów, albo zaangażować inne rady w partycypowanie w tym wydarzeniu. Radna Emilia Chmura wyraziła nadzieję, że uda się zaangażować miasto w tę inicjatywę, a radny Krzysztof Chudy zwrócił uwagę na fakt, że Rada Osiedla dysponuje budżetem około 40 000 zł, podczas gdy wynagrodzenie jedynie dla koordynatora projektu w ramach działalności ODSK Piast wyniosło 80 000 zł (z zabudżetowanych 300 000 zł).

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 16 radnych.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 15. Podjęcie uchwały w sprawie współorganizowania i częściowego pokrycia kosztów działania dotyczącego pomocy świątecznej – Wielkanoc 2022 (Uchwała nr VI_70_22, projekt stanowi zal. 15 do niniejszego protokołu) – ref. Krzysztof Chudy

Referujący uchwałę radny Krzysztof Chudy poinformował, że Parafialny Zespół Caritas przy par. św Jadwigi Wrocław-Kozanów wystąpił z wnioskiem o pomoc w organizacji i częściowym udziale kosztowym w ramach pomocy świątecznej w Wielkanoc 2022, czyli pomoc dotyczącej przygotowania i dostarczenia paczek żywnościowych dla chorych, samotnych oraz będących w potrzebie mieszkańców naszego Osiedla.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa zwrócił uwagę na to, że z jednej strony przyjęcie uchwały oznacza pomoc potrzebującym, z drugiej strony pojawiały się głosy na radzie, że Caritas jest dużą instytucją mającą różne możliwości pozyskania środków. Podkreślił, że współpracujemy z Paniami z Caritas (szczególnie z Pilczyc), które pomagają m.in. w rozdawaniu darów dla uchodźców. Liczymy, że będziemy mieli okazję współpracować w przyszłości i będziemy mieli wsparcie w przygotowywaniu paczek świątecznych.

Radny Konrad Postawa poinformował, że z Caritas Popowice również wpłynęła prośba, jednak nie była ona zgłoszona zgodnie z przeznaczonym do tego celu formularzem, a prośba o poprawienie wniosku nie została spełniona.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 16 radnych.
Oddano 15 głosów ZA, 0 PRZECIW i 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ.

Pkt. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji (Uchwała nr VI_71_22, projekt stanowi zal. 16 do niniejszego protokołu) – ref. Patryk Kosek

Sekretarz zwrócił się do radnych z prośbą o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Radni Eleonora Muchalska, Tomasz Kapłon, Konrad Postawa oraz Błażej Stopka docenili szczegółowość poprzedniego protokołu.

Radny Tomasz Kapłon wyraził żal z powodu nieobecności Haliny Czapnik, gdyż zamierzał zwrócić uwagę na dwie kwestie ujęte w protokole z poprzedniej sesji. Po pierwsze wyjaśnił, że radni nie “chodzą załatwiać koncesji”, ale sprawdzają warunki. Po drugie zapowiedział, że na następnej sesji będzie chciał poprosić o nieużywanie epitetów, takich jak “wszechmocny Pan Kapłon”.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 16 radnych.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 17. Zgłoszony w ramach wniosków w sprawie zmiany porządku obrad wniosek o podjęcie uchwały w sprawie Centrum Aktywności Lokalnej na Popowicach (Uchwała nr V_72_22, projekt stanowi zal. 17 do niniejszego protokołu) – ref. Ewa Gostkowska

Referująca uchwałę radna Ewa Gostkowska poinformowała, że na istniejącym od ponad 50 lat osiedlu Popowice nie ma miejsca dla mieszkańców, gdzie mogliby się spotykać i integrować. Podkreśliła potrzebę posiadania takiego miejsca i poprosiła o oddanie głosu za uchwałą, aby zainicjować dyskusję na ten temat z mieszkańcami.

W odpowiedzi na pytanie radnej Heleny Materak radna Ewa Gostkowska wyjaśniła, że są pewne pomysły dotyczące konkretnej lokalizacji, zwracając przy tym uwagę na fakt, że lokalizację można w przyszłości zmienić. Radny Tomasz Kapłon zauważył, że jest na Popowicach parking należący do miasta, który mógłby zostać wykorzystany na zlokalizowanie miejsca spotkań.

Radni Krzysztof Chudy, Helena Materak oraz Konrad Postawa wsparli ten pomysł i podkreślili, że na każdym osiedlu powinien powstać CAL. Konrad Postawa przypomniał, że w czasie pomocy uchodźcom zwracaliśmy się też z prośbą o CAL, jednak dotychczas bezskutecznie.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 15 radnych.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 18. Informacje o bieżących działania Zarządu Osiedla – ref. Konrad Postawa

Przewodniczący Zarządu omówił następujące działania zarządu:

 1. Organizacja pikniku z okazji pierwszego dnia wiosny, który odbył się 20 marca.
 2. “Spotkanie z Prezydentem bez Prezydenta” odbyło się 21 marca, jednak nie otrzymaliśmy jeszcze podsumowania od reprezentantów miasta.
 3. 29 marca odbyło się spotkanie z Zarządem Zieleni Miejskiej w sprawie stawu Kozanowskiego. Okazało się, że teren pod inwestycję jest działką, którą trzeba odrolnić.
 4. Miało się odbyć spotkanie (z dyrektorem Wolszczakiem) dotyczące projektu Funduszu Osiedlowego “Bezpieczny Uczeń”, ale dwukrotnie zostało odwołane.
 5. 31 marca podpisana została umowa na użyczenie komputera stacjonarnego, routera i drukarki, znajdujących się w biurze Rady Osiedla.
 6. 5 kwietnia odbyło się spotkanie online w sprawie projektu Edu Fun.
 7. Dyrektor Krząkala obiecał, że przetarg na projekt Skateparku zostanie ogłoszony do końca marca, następnie obiecał, że do świąt, a obecnie deklaruje, że postarają się do końca kwietnia. Opóźnienia uzasadnione zostały problemami kadrowymi.
 8. Wysłaliśmy pismo do Policji z prośbą o wypunktowanie interwencji związanych z piciem alkoholu w miejscach publicznych, aby poznać skalę problemu.
 9. Zwróciliśmy się do Pana Zatonia o uregulowanie kary 200 złotych na rzecz kosztów sądowych.
 10. Dostaliśmy po “Spotkaniu z Prezydentem bez Prezydenta” plan przebudowy skrzyżowania Pilczyckiej z Hutniczą w celu poprawienia bezpieczeństwa.
 11. Napisaliśmy pismo z prośbą o wynajem lokalu w celu organizacji pomocy uchodźcom.
 12. Na wniosek mieszkańca przygotowaliśmy pismo o wyrównanie i utwardzenie ulicy Nadrzecznej biegnącej wzdłuż ogródków działkowych.
 13. Do szkoły podstawowej numer 33 zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie akcji świątecznej paczek żywnościowych dla uchodźców.
 14. Na prośbę mieszkańca złożyliśmy pismo aby przesunąć trasę autobusu 127 z fragmentu ulicy Pilczyckiej na ulice Gwarecką i Dokerską, ponieważ obecnie tylko jeden autobus 136 kursuje.
 15. Zmieniliśmy dyżury radnych z poniedziałku na wtorki (między godziną 17:00 a 19:00).
 16. W sierpniu, wrześniu i październiku mają się odbyć spacery tematyczne (na razie nie ma konkretów dotyczących tras i terminów).
 17. Zostaliśmy poinformowani przez Magdalenę Zienowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego, że grupy studentów w ramach projektów zaliczeniowych chcą zaprojektować wokół stawu Pilczyckiego przyjazne przyrodzie i mieszkańcom ekologiczne oświetlenie. W związku z tym 26.04 wieczorem zapraszamy na spacer wokół stawu.

Radna Ewa Domańska podzieliła się swoją opinią o “niedobrej” działalności Pani Magdaleny Zienowicz, którą nazwała “szkodnikiem”, na co zareagował Przewodniczący Rady Osiedla, prosząc o łagodniejsze sformułowania. Na poparcie swojej opinii radna Ewa Domańska zwróciła uwagę na projekt apartamentowca na Stadionie Olimpijskim, który powstanie mimo protestów, a także na projekt iluminacji świetlnych w ogrodzie botanicznym, które są szkodliwe dla całej fauny i flory ogrodu botanicznego.

Na pytanie radnego Tomasza Węgrzynowskiego dotyczącego legitymacji radnych, Konrad Postawa wyjaśnił, że trwa przetarg.

Pkt. 19. Informacje o bieżących działaniach Komisji Osiedla – ref. Przewodniczący komisji
tematycznych

Przewodnicząca komisji finansowej Anna Jantas zreferowała, iż komisja spotyka się (również za pośrednictwem internetu) m.in. w celu omówienia wszystkich wpływających wniosków. Poinformowała również o braku numeru konta, na który moglibyśmy zapłacić zasądzoną karę (wynikającą z działań poprzedniego Zarządu Osiedla). Podzieliła się też informacją o zatwierdzeniu naszego planu dysponowania budżetem.

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka w odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla wyjaśnił, że, musimy złożyć sprawozdanie finansowe za cały poprzedni rok, uwzględniając okres działalności Zarządu Osiedla poprzedniej kadencji. Dodał, że zapoznać się z dokumentacją finansową będziemy mogli w siedzibie WCRS, jednak z uwagi na sytuację kryzysową od 24 lutego nie było takiej możliwości.

Przewodnicząca komisji do spraw społecznych Emilia Chmura zreferowała działania związane z próbą wpływania na przyspieszenie realizacji projektów WBO. Podkreśliła, że te niestandardowe opóźnienia utrudniają budowanie zaufania z mieszkańcami.

Następnie radna Emilia Chmura wyraziła ubolewanie nad niewłaściwym jej zdaniem funkcjonowaniem WBO. Uznała za niedopuszczalną sytuację, kiedy projekt zostaje zweryfikowany przez urzędników i dopuszczony do głosowania, kiedy następnie aktywiści ciężką pracą angażują mieszkańców w zbieranie głosów, kiedy wreszcie projekt cieszy się poparciem mieszkańców i zostaje wybrany do realizacji, a po dwóch latach lider projektu dowiaduje się, że ze względu na niewłaściwy teren (wymagający odrolnienia) inwestycja nie może zostać wykonana.

Następnie wyraziła żal, że w odpowiedzi na pytanie (zadane podczas “Spotkania z Prezydentem bez Prezydenta”) o rozbudowę Liceum nr VI popieraną przez Rady Osiedli współpracujące w ramach inicjatywy Porozumienia Zachód usłyszała jedynie, że “nie ma budżetu”.

W kolejnym punkcie podzieliła się swoją nadzieją po spotkaniu z Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 8 kwietnia, w którym uczestniczyła wraz z Przewodniczącym Rady Osiedla Błażejem Stopką. Rozmowa dotyczyła obserwowanych na naszym osiedlu problemów towarzyszących spożywaniu alkoholu od rana do wieczora w miejscach publicznych, w szczególności w otoczeniu szkół. Zwrócono podczas niej uwagę na zakłócanie porządku, zaśmiecanie terenu, czy oddawanie potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Zwróciła szczególną uwagę na konieczność regularnego powiadamiania policji oraz prawidłowego zgłaszania problemów za pomocą gotowych formularzy. Podkreśliła jak ważne jest odnotowywanie wszystkich przypadków, aby pieniądze uzyskane z koncesji na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu móc przeznaczyć na dodatkowe patrole policji i straży miejskiej, a także na monitoring miejski miejsc najbardziej problemowych.

Radna Ewa Domańska podzieliła się swoimi obawami odnośnie możliwości zwiększenia liczby patroli, z uwagi na nieobsadzone 50 wakatów w Straży Miejskiej, w której ludzie nie chcą pracować.

Ponadto radni Emilia Chmura i Błażej Stopka zaprosili przedstawicieli tejże komisji do wspólnego działania podczas pikników integracyjnych i inicjacji działań edukacyjnych.

Radny Krzysztof Chudy wyraził zadowolenie z podjętych działań oraz dezaprobatę dla postawy miasta w sprawach związanych z projektami WBO oraz Funduszu Osiedlowego, za przykład podając nierozwiązany od dwóch lat problem podziału działek blokujący realizację projektu Edu Fun.

Przewodniczący Komisji do spraw Strategii Błażej Stopka oznajmił, że chociaż formalnego spotkania jeszcze nie udało się zorganizować, to planowane są przyszłe działania: w kwietniu powinien nastąpić podział ról, w maju i w czerwcu przygotowana zostanie strategia, w lipcu i w sierpniu rozpisane będą działania i kierunki, a we wrześniu odbędą się konsultacje z mieszkańcami i ekspertami.

Następnie omówił działania bieżące, w tym problemy poruszone na spotkaniu w ramach inicjatywy Porozumienie Zachód, w tym wyzwania komunikacyjne i konieczność utworzenia połączenia “północ – południe” na zachodzie Wrocławia.

Pkt. 20. Wolne wnioski oraz zapytania Radnych

Radna Ewa Stępniewska poprosiła o interwencję odnośnie sygnalizacji świetlnej przy klubie Anima, która została wyłączona na czas remontu. Zaapelowała, aby podjąć działania w celu ponownego włączenia sygnalizacji teraz, kiedy ruch został przywrócony.

Już na początku Radny Tomasz Kapłon zapytał, czy będzie okazja do dyskusji o braku udostępnienia sali przez Zarządcę ODSK Piast. Zaapelował o udokumentowanie tej sytuacji i przekazanie do WCRS. Przewodniczący Błażej Stopka zapewnił, że dokumentacja zdjęciowa już jest. Przewodniczący Zarządu Konrad Postawa potwierdził, że w całym ośrodku nie ma nikogo poza kilkoma radnymi w Biurze Rady i Zarządu Osiedla. Do głosów oburzenia dołączyła radna Emilia Chmura, zwracając uwagę na fakt, że za poprzedniej kadencji taka sytuacja nie miała miejsca.

Pkt. 21. Zakończenie sesji Rady Osiedla

Przewodniczący Rady Osiedla podziękował wszystkim za merytoryczną i spokojną sesję, a także widzom śledzącym transmisję za pomocą platformy Facebook. Radni życzyli sobie i mieszkańcom zdrowych i spokojnych świąt.

Na tym obrady zakończono.

Protokół sporządził
Patryk Kosek – Sekretarz Rady Osiedla