Dokumenty

Protokół z posiedzenia XV sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 05 września 2018r.

XV sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie – ref. Henryk Macała.
 3. Opinia w sprawie projektów nr.119 i 136 złożonych do WBO 2018 – ref. Józef Bidziński.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Władysław Szopa.
 5. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń.
 6. Informacja zarządu o pracy w czasie okresu urlopowego – ref. Stanisław Zatoń.
 7. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Ewa Garncarek-Zarzycka.
 8. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XV sesję Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. otworzył przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, przedstawiwszy powyższy porządek obrad.

Ad.2)

Przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała zgłosił autopoprawkę do harmonogramu posiedzenia – konieczność podjęcia uchwał w sprawie aktualizacji kosztorysu realizowanych zadań w ramach dofinansowania przez WCRS, czyli: „Wigilia dla osób samotnych” oraz „Imprezy mikołajowe dla dzieci”. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Liczba obecnych radnych wyniosła 15, nieobecnych 5.

Ad 3)

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Józef Bidziński zgłosił wniosek w sprawie poparcia popowickich projektów realizowanych w ramach WBO 2018. Projekty nr 119 „Rewitalizacja fragmentu parku w sąsiedztwie kompleksu Orbita na Popowicach” oraz nr 136 „Zielone Płuca Popowic” uzyskały poparcie Rady Osiedla poprzez jednogłośne podjęcie jednogłośnie uchwały w tej sprawie.

Ad.4)

Nie wpłynęły żadne wnioski do zaopiniowania dot. koncesji alkoholowych.

Ad.5)

Przewodniczący Zarządu Osiedla Pan Stanisław Zatoń odczytał pisma, które w płynęły do Rady Osiedla z prośbą o współfinansowanie następujących przedsięwzięć:

 1. VI LO, ul. Hutnicza, Pilczyce – obchody jubileuszu 70- lecia szkoły, kwota 1500 zł,
 2. Grupa „Moje Popo” (Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców)- mini festyn „Popo Zieleniec”, kwota 200 zł.

Pan Stanisław Zatoń poinformował radnych, iż decyzja Zarządu w powyższych kwestiach jest następująca: VI LO otrzymuje wnioskowaną kwotę 1500 zł, natomiast „Moje Popo” bez dofinansowania, gdyż stanowi ono grupę nieformalną (nie jest stowarzyszeniem).

Ponadto Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców (reprezentujące w tym przypadku „Moje Popo”) już w tym roku kalendarzowym otrzymało dofinansowanie na rzecz „Festynu u Oblatów” w kwocie 1500 zł.

W sprawie współfinansowania akcji mini festyn „Popo Zieleniec” głos zabrali radni, argumentując swoje „za” i „przeciw”. Pani Halina Czapnik odczytała listę sponsorów, zaangażowanych w realizację akcji „Popo Zieleniec”. Pan Tomasz Kapłon podkreślił, że sponsorzy z owej listy, o której mówi Pani Halina Czapnik, nie wspierają finansowo powyższa akcję, lecz patronacko. Ponadto, w ocenie Pana Tomasza Kapłona, nieformalna grupa „Moje Popo” , „to ludzie młodzi, być może jeszcze nie doświadczeni, ale w ich działaniu nie ma zamiaru oszukiwać”. Jednocześnie radny podkreślił, iż podczas mini festynu odbędzie się głosowanie w sprawie popowickich projektów w ramach WBO 2018, a także będzie przeprowadzone nasadzenie nowych drzew i krzewów na terenie miejskim.

Pan Józef Bidziński zwrócił się z prośbą, by pochylić się raz jaszcze nad prośbą grupy „Moje Popo”, gdyż stanowią ją ludzie o pozytywnej energii.

Wobec powyższego wiceprzewodniczący Rady Osiedla Pan Józef Bidziński zgłosił wniosek formalny w sprawie przegłosowania przyznania środków na omawiany wyżej cel.

Za wnioskiem przyznania dofinansowania dla grupy „Moje Popo” opowiedziało się 4 radnych, przeciw zagłosowało 8 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

W sprawie poparcia wniosku VI LO zagłosowało 14 radnych przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad.6)

Informacje na temat pracy Zarządu w okresie urlopowym przekazała Pani Ewa Garncarek-Zarzycka, sekretarz Osiedla. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu nr XV.

Ad. 7)

Protokoły nr XIII z dnia 06.06.2018r. oraz nr XIV z dnia 02.07.2018r. zostały przyjęte bez uwag.

Ad.8)

W wolnych wnioskach i zapytaniach radnych przedstawiono następujące sprawy:

 1. Stowarzyszenie Tratwa wystąpiła z prośbą do Rady Osiedla o objęcie patronatem festynu dla dzieci i młodzieży z Pilczyc – dzień realizacji przedsięwzięcia dnia 30.09.2018r. Warunek do spełnienia – uzyskanie opinii pozytywnej od zarządcy terenu, na którym ma się odbyć festyn.
 2. Pan Stanisław Zatoń odczytał pismo SML-W „Popowice” z prośbą o reakcję na zakłócanie ładu i porządku przez klientów sklepu „Żabka”, ul. Białowieska 66A – wystosowanie pisma do właściciela/najemcy lokalu.
 3. Zmiana trasy autobusu linii 127 i zastąpienie jej linią 140 – prośba o opinię Rady Osiedla w tej sprawie. Decyzja Rady – zaproszenie autora pomysłu na posiedzenie Zarządu.
 4. Pan Tomasz Kapłon przedstawił radnym termin oraz tematykę spotkania w ramach projektu Laboratorium Popowice. Spotkanie „Otwarte Popowice” przewidziane na dzień 28.09.2018r. w godz. 10.00-16.00 w Kościele NMPKP w Sali św. Eugeniusza, ma na celu ocenić jak się żyje na Popowicach i jak chcemy, aby się żyło w przyszłości.
 5. Pan Konrad Postawa poruszył temat dalszego etapu rozbudowy Stawu Pilczyckiego, mówił m.in. o zmianie nawierzchni ścieżek wokół jeziorka, zabezpieczeniu środków na konserwację tablic informacyjnych, wymianie molo dla wędkarzy, wymurowaniu miejsca na grill.
 6. Pan Waldemar Małys zaprosił na kolejne zajęcia gimnastyczne, które zostają wznowione od dnia 17.09.2018r.

Następnie Rada Osiedla jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie aktualizacji kosztorysu zadań społecznych 2018: „Wigilia dla osób samotnych” (Uchwała nr XV/64/18,aktualizowana kwota: 1700 zł) oraz „Imprezy mikołajowe dla dzieci” (Uchwała nr XV/65/18, aktualizowana kwota 1600 zł).

Na tym XV sesję Rady Osiedla zakończono.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 10.10.2018r.

Protokół sporządziła:
Ewa Garncarek-Zarzycka
Sekretarz