Dokumenty

Protokół z posiedzenia XXXIV sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 1 lipca 2020r.

XXXIV sesja Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. przebiegała wg następującego harmonogramu obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad – ref. Henryk Macała
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej Sprawie – ref. Henryk Macała
 3. Uchwała w sprawie upoważnienia  zarządu do podejmowania decyzji niecierpiących zwłoki w okresie urlopowym – ref. Henryk Macała
 4. Podjęcie uchwał w sprawie 890a wniosków dot. koncesji alkoholowych – ref. Halina Czapnik
 5. Poparcie petycji Stowarzyszenia Akcja Miasto dotyczącej Lasu Pilczyckiego – ref. Henryk Macała
 6. Propozycja uchwał zarządu i dyskusja – ref. Stanisław Zatoń
 7. Informacja w sprawie spraw, które wpłynęły do rady osiedla w czasie przerwy spowodowanej pandemią – ref. Władysław Szopa
 8. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania – ref. Janina Chlebinska
 9. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Ad.1)

XXXIV sesję Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. otworzył przewodniczący Rady Osiedla Pan Henryk Macała, prezentując powyższy porządek  posiedzenia.

Ad.2)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń zgłosił wniosek o przesunięcie punktu 6 porządku obrad po punkcie 2.  Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Liczba obecnych radnych wyniosła 12, nieobecnych 7.

Ad.6)

Przewodniczący Zarządu Pan Stanisław Zatoń odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Osiedla w celu sfinansowania następujących działań:

 1. PZERiI, Zarząd Koła nr 2, Popowice – obchody benefisu przewodniczącej koła – wniosek o współfinansowanie imprezy w kwocie 3000 zł.Propozycja Zarządu: przeznaczyć na w/w cel kwotę 2000 zł, którą poparto jednogłośnie.
 2. Dolnośląski Ośrodek Szkolno-wychowawczy nr 12, ul. Dworska, Pilczyce – obchody dnia głuchego. Propozycja Zarządu: przeznaczyć na w/w cel kwotę 1000 zł, którą również poparto jednogłośnie.

Ad.3)

Rada Osiedla jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XXXIV/165/20 w sprawie urlopu dla radnych oraz udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi do podejmowania decyzji w sprawach pilnych w czasie przerwy urlopowej (bez podejmowania decyzji finansowych).

Ad.4)

Wnioski do zaopiniowania dot. przyznania koncesji alkoholowych odczytała przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Koncesji Alkoholowych Pani Halina Czapnik:

 1. Mała Gastronomia, „Giro Pizza Park Zachodni”, ul. Lotnicza 37 – nowy punkt,
 2. Bistro „Kuchnia Sielska”, ul. Sielska 3-9A – nowy punkt,
 3. Sklep spożywczy, ul. Kolista 8 – kolejne zezwolenie.

W związku z powyższym Rada Osiedla wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w w/w punktach, tym samym podjęła następujące uchwały:

Uchwałę nr XXXIV/166/20 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: „Giro Pizza Park Zachodni”, ul. Lotnicza 37 (jednogłośnie).

Uchwałę nr XXXIV/167/20 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: Bistro „ Kuchnia Sielska” (jednogłośnie).

Uchwałę nr XXXIV/168/20 w sprawie opinii do wydania zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: sklep spożywczy, ul. Kolista 8 (za 11, wstrz.1).

W tymże punkcie, wiceprzewodniczący Zarządu Pan Władysław Szopa zreferował problem, odnośnie sprzedaży alkoholu w punkcie przy ul. Pilczyckiej 100. Mieszkańcy i właściciele okolicznych lokali usługowych wyrazili protest w sprawie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych oraz parkowania aut dostawczych na chodniku oraz ścieżce rowerowej. Zarząd poparł sprzeciw mieszkańców, wystosował pismo do odpowiednich organów i w chwili obecnej oczekuje się na odpowiedź.

Ad.5)

Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr XXXIV/169/20 w sprawie poparcia dla akcji „Ochrona Lasu Pilczyckiego”, mającą na celu przejęcie lasu przez Gminę Wrocław. Inicjatywa ta ma na względzie działania w kierunku ochrony przyrody oraz stworzenia dla mieszkańców nowej jakości korzystania z terenów zielonych.

Ad.7)

Informacje nt. spraw, które wpłynęły do Rady Osiedla w czasie przerwy spowodowanej pandemią przekazał Pan Władysław Szopa.
Zarząd wystosował następujące pisma:

 1. Do WCRS – u w sprawie przesunięcia terminu Festynu Osiedlowego 2020.
 2. Do ZDIUM – u w sprawie oznaczenia przejść dla pieszych ul. Papiernicza.
 3. Do ZDIUM – u w sprawie tablic rozkładu jazdy na pętli Kozanów oraz ul. Górniczej.

Ad. 8)

Protokół nr XXXIII z dnia 04.03.20120r. został przyjęty bez uwag.

Ad.9)

Brak wniosków i zapytań  radnych.

Na tym XXXIV sesję Rady Osiedla zakończono.

Protokół sporządziła:
Janina Chlebińska.