Dokumenty

Protokół z posiedzenia V sesji Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 16 marca 2022 r.

V sesja odbyła się się w ODSK „PIAST” przy ul. Rękodzielniczej 1, trwała od godziny 18:00 do 20:30. Sesja została zwołana na podstawie §16 Załącznika do uchwały nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2180 i 1471, z 2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz.  6534 oraz z 2021 r. poz. 2811).

Radni otrzymali na skrzynki mailowe porządek obrad (stanowi zal. 1 do niniejszego protokołu) oraz uchwały stanowiące załączniki wymienione szczegółowo poniżej.

W sesji wzięli udział radni zgodnie z załączoną listą obecności (stanowi zal. 2 do niniejszego protokołu). Podsumowanie głosowań znajduje się w protokole głosowania (stanowi zal. 3 do niniejszego protokołu).

Sesję prowadził Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka.

Pkt. 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad

Sekretarz rozpoczął nagrywanie.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka, który potwierdził osiągnięcie kworum: w sesji wzięło udział 19 radnych.

Przewodniczący RO Błażej Stopka przedstawił propozycję porządku obrad (zal. 1) przesłaną radnym 11 marca. Dodatkowo zaproponował jego rozszerzenie poprzez dodanie Uchwały nr V/57/22 w sprawie zaopiniowania nowego wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu.

Pkt. 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i głosowanie nad nimi

Przewodniczący RO Błażej Stopka zaproponował przyjęcie rozszerzonego porządku obrad.

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenia głosowań w tej sprawie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwały o przyjęciu stanowiska przez Radę Osiedla dotyczącego prośby o realizację ekranów akustycznych wzdłuż ulicy Popowickiej na odcinku o numerach od 49 do 61 (Uchwała nr V/48/22, projekt stanowi zal. 4 do niniejszego protokołu) – ref. Krzysztof Chudy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie niezajmowania stanowiska przez Radę Osiedla odnośnie prośby o realizację ekranów akustycznych wzdłuż ulicy Popowickiej na odcinku o numerach od 49 do 61  (Uchwała nr V/49/22, projekt stanowi zal. 5 do niniejszego protokołu) – ref. Błażej Stopka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upomnienia dla właściciela sklepu „Żabka” zlokalizowanego przy ul. Białowieskiej 66A we Wrocławiu (Uchwała nr V/50/22, projekt stanowi zal. 6 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie niezbędnych działań inwestycyjnych dla VI LO im. Bolesława Prusa we Wrocławiu (Uchwała nr V/51/22, projekt stanowi zal. 7 do niniejszego protokołu) – ref. Konrad Postawa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwały dotyczącej przyjęcia procedury współorganizowania i współfinansowania działań z funduszu Rady Osiedla (Uchwała nr V/52/22, projekt stanowi zal. 8 do niniejszego protokołu) – ref. Błażej Stopka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedury dotyczącej współorganizowania przez Radę Osiedla działań z wykorzystaniem funduszu Rady Osiedla (Uchwała nr V/53/22 , projekt stanowi zal. 9 do niniejszego protokołu) – ref. Błażej Stopka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. sklepie spożywczym „BIEDRONKA” zlokalizowanym przy ul. Popowickiej 99 we Wrocławiu – nowy punkt (Uchwała nr V/54/22 , projekt stanowi zal. 10 do niniejszego protokołu) – ref. Błażej Stopka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie potępienia agresji zbrojnej Rosji przeciwko Ukrainie (Uchwała nr V/55/22, projekt stanowi zal. 11 do niniejszego protokołu) – ref. Krzysztof Chudy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji (Uchwała nr V/56/22, projekt stanowi zal. 12 do niniejszego protokołu) – ref. Patryk Kosek.
 12. Zgłoszony w ramach wniosków w sprawie zmiany porządku obrad wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. sklepie spożywczym „INTER-MIX” zlokalizowanym przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu (Uchwała nr V/57/22, projekt stanowi zal. 13 do niniejszego protokołu) – ref. Błażej Stopka.
 13. Informacje o bieżących działania Zarządu Osiedla – ref. Konrad Postawa.
 14. Przedstawienie profilu działalności „ODSK Piast” i Stowarzyszenia „Non In Solo Pane Vidit Homo” – ref. Henryk Macała.
 15. Wolne wnioski oraz zapytania Radnych.
 16. Zakończenie sesji Rady Osiedla.

W głosowaniu za zmianą porządku obrad wzięło udział 19 radnych, wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 3. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwały o przyjęciu stanowiska przez Radę Osiedla dotyczącego prośby o realizację ekranów akustycznych wzdłuż ulicy Popowickiej na odcinku o numerach od 49 do 61

Radny Krzysztof Chudy zreferował projekt powiązanych ze sobą merytorycznie Uchwały nr V/48/22 oraz V/49/22.

Przewodniczący RO przypomniał dyskusję oraz głosowanie nad Uchwałą IV/44/21 podczas poprzedniej sesji, kiedy to radni w przeważającej większości wstrzymali się od głosu z intencją wrócenia do tematu na kolejnej (tj. bieżącej) sesji. Podstawowym powodem takiego głosowania był brak wiedzy na temat rzeczywistej woli większość mieszkańców oraz potrzeba zapoznania się z oceną ekspertów co do zasadności budowy ekranów akustycznych we wnioskowanej lokalizacji. Przygotowując poprzednią uchwałę nie uwzględniono sytuacji, w której Rada Osiedla nie zechce zająć stanowiska w tym trudnym temacie wymagającym uprzednio konsultacji z ekspertami.

Radny Henryk Macała omówił formy głosowania i wymagane kworum, aby dowieść że uchwała ​​IV/44/21 została przyjęta zgodnie z wymogami prawa, a głosy wstrzymujące się nie powinny być w tym przypadku uwzględniane. Oświadczył również, że w przypadku wątpliwości uchwałę należałoby wycofać przed głosowaniem, ponieważ w jego opinii anulowanie uchwał (czy to ze względów legislacyjnych, czy poprzez podjęcie uchwały wbrew intencjom radnych) kompromituje Radę Osiedla. Ponadto przypomniał, że uchwały RO mają charakter opiniujący, a nie decyzyjny.

Radny Maciej Wiśniewski wyraził wolę, abyśmy nie rozmawiali o kwestiach legislacyjnych, ale przeszli do meritum i skoncentrowali się na potrzebach społeczności.

Radny Krzysztof Chudy, dziękując radnemu Henrykowi Macale  za zwrócenie uwagi na pewne uchybienia, wyraził opinię, że na szczęście nie popełniamy tak wielu błędów. Wyjaśnił również nieobecnemu na poprzedniej sesji radnemu Henrykowi Macale, że wolą radnych jest pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy linii tramwajowej na Popowicach. Dopiero po zapoznaniu się z taką dokumentacją Rada Osiedla zajmie ostateczne stanowisko w omawianej kwestii, a do tego czasu stanowisko każdego radnego i radnej pozostaną ich prywatnymi opiniami.

Radna Ewa Domańska oznajmiła, że Rada Osiedla w tym trudnym temacie powinna wyrazić jednoznaczny przekaz poparcia bądź jego braku. Zaproponowała, aby nie uwzględniać głosów wstrzymujących się i zrezygnować z anulowania poprzedniej uchwały (popierającej budowę ekranów), ponieważ w jej opinii  przed głosowaniem każdy powinien doczytać i douczyć się. W odpowiedzi radna Halina Czapnik poinformowała o swoich kontaktach z wieloma mieszkańcami sprzeciwiającymi się budowie ekranów.

Po wysłuchaniu uwag radnego Krzysztofa Chudego o braku kompleksowej wiedzy na temat woli mieszkańców oraz nieznajomości dokumentacji projektowej ani środowiskowej, radna Ewa Domańska zamanifestowała swoje ubolewanie związane z brakiem działań od ostatniej sesji. Przy tej okazji swoim współczuciem dla mieszkańców podzielił się również Maciej Wiśniewski – radny z Popowic, który liczył że po miesiącu wrócimy z konkretami. Ostatecznie radna Ewa Domańska poprosiła radnego Tomasza Kapłona, zajmującego się tym tematem już wcześniej, aby w imieniu mieszkańców tego bloku wystąpił do Urzędu Miasta o przekazanie potrzebnej dokumentacji i dostarczył ją radnym.

Podsumowując dyskusję radny Krzysztof Chudy podkreślił, że właśnie tymi dwiema uchwałami radni zobowiązują do wystąpienia o dokumentację zarząd, którego członkiem jest Tomasz Kapłon, a przewodniczący RO Błażej Stopka zobowiązał się do powrócenia do tej sprawy  po dostarczeniu dokumentacji przez radnych z Popowic.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych, z czego 14 było ZA, 5 PRZECIW, a 0 WSTRZYMAŁO się od głosu.

Pkt. 4. Podjęcie uchwały w sprawie niezajmowania stanowiska przez Radę Osiedla odnośnie prośby o realizację ekranów akustycznych wzdłuż ulicy Popowickiej na odcinku o numerach od 49 do 61  

Przewodniczący RO zaproponował przystąpienie do głosowania.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych, z czego 14 było ZA, 5 PRZECIW, a 0 WSTRZYMAŁO się od głosu.

Pkt. 5. Podjęcie uchwały w sprawie upomnienia dla właściciela sklepu „Żabka” zlokalizowanego przy ul. Białowieskiej 66A we Wrocławiu

Radna Halina Czapnik na prośbę Przewodniczącego RO zreferowała wniosek dotyczący Uchwały nr V/50/22.

Radna Halina Czapnik zwróciła uwagę na fakt, że zaśmiecona butelkami okolica sklepu pokrywa się z codzienną trasą dzieci uczęszczających do lokalnej szkoły, a dodatkowo w pobliżu znajduje się centrum neuropsychiatrii Neuromed, gdzie przebywają dzieci psychicznie chore.

Niestety dzieci zaczepiane są przez przesiadujących na ławeczce “lumpów” od wczesnoporannych godzin, a sama była świadkiem szarpaniny pomiędzy spożywającymi alkohol a dziećmi. Dlatego chciałaby, aby odebrać uprawnienia do sprzedaży napojów alkoholowych w tym lokalu.

Radny Henryk Macała przypomniał, że uchwała dotyczy upomnienia i przypomniał analogiczne działania Rady Osiedla poprzedniej kadencji. Opowiedział historię dzieci, które idąc do szkoły bywały świadkami picia na podwórku i załatwiania potrzeb fizjologicznych pod krzakami. W jego opinii przeprowadzone przez Zarząd Osiedla rozmowy z właścicielem oraz ostrzeżenie  o wystąpienie o odebranie koncesji poskutkowały, a przedsiębiorca aktywnie reagował na  niewłaściwe zachowania. Przytoczył jeszcze inny podobny przypadek i przychylił się do przyjęcia uchwały w celu upomnienia właściciela sklepu Żabka zlokalizowanego przy ul. Białowieskiej 66A we Wrocławiu.

Radna Emilia Chmura wyraziła ubolewanie w odniesieniu do spóźnionych działań Rady Osiedla poprzedniej kadencji, która nie złożyła opinii dotyczącej koncesji na sprzedaż napojów zawierających alkohol na czas, ponieważ nie czytała “skrzynki” i nie wiedziała o prośbie o taką opinię.

Dodatkowo radna Emilia Chmura zdecydowała się zdementować informacje podane przez radnego Henryka Macałę. Zwróciła uwagę na nierozwiązany problem zachowania klientów wspomnianego wcześniej lokalu, do którego zainteresowani kupnem alkoholu konsumenci przyjeżdżają o godzinie dwudziestej trzeciej, nierzadko w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, parkując na prywatnych posesjach i zakłócając ciszę okolicznym mieszkańcom. Zauważyła też, że w drugim punkcie sytuacja zmieniła się po uruchomieniu Żabki, w związku z czym swoje potrzeby fizjologiczne spożywający alkohol konsumenci załatwiają w miejscu planowanego skateparku.

Radny Krzysztof Chudy zasugerował, aby działać wielotorowo i przekazać skargę do właściciela lokalu (którym może być ktoś inny niż przedsiębiorca prowadzący działalność w tym lokalu). Opisał sytuację, w którym spółdzielnia nie reagowała na skargi mieszkańców, bo nie była ich świadoma. Z potrzebą działania wielotorowego zgodziła się radna Emilia Chmura, która doradziła, aby sygnalizować problemy również do Urzędu Miasta.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych, z czego 18 było ZA, 1 PRZECIW, a 0 WSTRZYMAŁO się od głosu.

Pkt. 6. Podjęcie uchwały w sprawie niezbędnych działań inwestycyjnych dla VI LO im. Bolesława Prusa we Wrocławiu.

Radny Krzysztof Chudy zreferował projekt Uchwały nr V/51/22. Poinformował o spotkaniu z dyrektor VI LO i zapoznaniu się z trudną sytuacją lokalową, w szczególności o przeznaczeniu wszystkich dostępnych pomieszczeń na sale lekcyjne oraz prowadzeniu niektórych zajęć na korytarzu. Wynikiem spotkania jest wsparcie w staraniach o przyspieszenie niezbędnych inwestycji.

Przewodniczący Zarządu Konrad Postawa uzupełnił, że kwestia rozbudowy VI LO pojawiła się również w ramach rozmów Porozumienia Zachód. Powołując się na prognozy wzrostu o 150 tysięcy mieszkańców na zachodzie Wrocławia w ciągu dziesięciu lat. Z racji tego, iż w tej części Wrocławia jest to najbliższe liceum, identyczna treść ustawy trafi pod głosowanie do sześciu RO biorących udział w Porozumieniu Zachód.

Radna Emilia Chmura poinformowała, że chociaż plany są gotowe już od kilku lat, to na RO poprzedniej kadencji temat nie był poruszany. W odpowiedzi radny Henryk Macała przypomniał, że wcześniej udało się zapobiec grożącej likwidacji liceum i zdecydowanie opowiedział się za poparciem omawianej uchwały.

Radna Ewa Domańska zaapelowała o jednolite stanowisko RO w sprawach inwestycji w jednostki edukacyjne, zwracając uwagę, że dwie szkoły podstawowe realizują inwestycje termomodernizacyjne w ramach projektu WBO bez analogicznego wsparcia RO. Przewodniczący RO Błażej Stopka wyjaśnił, że jeśli takie prośby o wsparcie się pojawią, to RO się do nich odniesie.

Ponadto radna Ewa Domańska wyraziła wolę zapoznaniem się z przygotowanymi projektami oraz proponowanymi koncepcjami rozbudowy i poprosiła, aby w przyszłości takie projekty przesyłać radnym przed sesją, w celu lepszego przygotowania się do głosowania. W odpowiedzi radna Emilia Chmura poprosiła, aby zainteresowani danym tematem radni aktywnie włączali się w działania i z wyprzedzeniem zwracali się o dostarczenie potrzebnych dokumentów.

Dodatkowo radna Ewa Domańska wraz z Maciejem Wiśniewskim zwrócili uwagę na brak znajomości polityki edukacyjnej i przypomnieli sytuację przeniesienia V liceum z ulicy Grochowej, wskazując na ryzyko nietrafnego zainwestowania pieniędzy. Radny Krzysztof Chudy poinformował, że plany zostały wstępnie wsparte przez miasto i w związku z tym są zgodne z polityką edukacyjną, natomiast przewodniczący Rady Osiedla podkreślił, że niezbędna jest nowa przestrzeń do nauki i jeśli miasto zdecyduje się zbudować LO w innej części zachodniego Wrocławia, to też będziemy to wspierać.  Przyłączając się do tej opinii radna Emilia Chmura wyjaśniła, że nie głosujemy nad zasadnością konkretnych koncepcji, ale pragniemy przekazać jasny sygnał do miasta. Również radny Bartłomiej Krzyżostaniak podkreślił, że nie interesują go szczegóły projektu, ale wyrażenie intencji wsparcie w powiększeniu przestrzeni.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych, z czego 18 było ZA, 0 PRZECIW, a 1 radna WSTRZYMAŁA się od głosu.

Pkt. 7. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwały dotyczącej przyjęcia procedury współorganizowania i współfinansowania działań z funduszu Rady Osiedla

Przewodniczący RO Błażej Stopka zreferował wniosek dotyczący Uchwały nr V/52/22 oraz V/53/22. Przypomniał, że w celu ujednolicenia standardów i zasad współpracy Rada Osiedla uchwaliła regulamin i wzór wniosku. Następnie wyjaśnił, że zdaniem Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego statut Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. zawierał niewłaściwe sformułowanie „samofinansowanie zadań”, które powinno być zmienione na „współdziałanie z podmiotami wnioskującymi o dofinansowanie na realizację działań lokalnych na osiedlu”. W związku z powyższym Rada Osiedla anuluje wcześniejszą procedurę, aby w jej miejsce przyjąć wersję, której zapisy uzyskały akceptację Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Radny Henryk Macała nawiązał do pisma z dnia 14 lutego, ale przewodniczący Błażej Stopka zwrócił uwagę, że ta wypowiedź nie dotyczy omawianego tematu. Doszło do różnicy zdań, podczas której Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka odebrał głos radnemu Henrykowi Macale, a ten w odpowiedzi użył sformułowania “Putin”.

Radny Krzysztof Chudy jeszcze raz streścił temat oraz uzasadnienie uchwały, natomiast radna Emilia Chmura przypomniała, że potrzebę ujednolicenia standardów usystematyzowania procedur zgłaszała wraz z radnym Konradem Postawą w ramach sesji Rady Osiedla poprzedniej kadencji. Radny Henryk Macała potwierdził powyższe fakty i zaznaczył, że taką procedurę zobowiązali się przygotować radni Konrad Postawa i Emilia Chmura, ale tego nie zrobili. Zdanie to Emilia Chmura nazwała “absurdalnym pomówieniem”.

Radny Krzysztof Chudy zaapelował, aby nie zajmować się przeszłością, ale zadbać o dobre rozwiązania w obecnej kadencji.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych, z czego 18 było ZA, 0 PRZECIW, a 1 WSTRZYMAŁ się od głosu.

Pkt. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedury dotyczącej współorganizowania przez Radę Osiedla działań z wykorzystaniem funduszu Rady Osiedla 

Przewodniczący RO zaproponował przystąpienie do głosowania.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych. Uchwała przeszła jednogłośnie.

Pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. sklepie spożywczym „BIEDRONKA” zlokalizowanym przy ul. Popowickiej 99 we Wrocławiu – nowy punkt

Radny Błażej Stopka zreferował wniosek dotyczący Uchwały nr  V/54/22 i poprosił radnego Tomasza Kapłona o zaprezentowanie spostrzeżeń z przeprowadzonej wizji lokalnej, który poinformował, że zastał tam pusty lokal oraz informację, że lokal jest do wynajęcia.

Radny Maciej Wiśniewski, jako aktywny przedsiębiorca zasugerował, aby “nie robić pod górkę” przedsiębiorcom oraz że sama Biedronka jest znana ze swoich standardów, a dla wchodzącego przedsiębiorcy jest to ważna informacja.

Radna Halina Czapnik zapytała, dlaczego kolejny raz radny Tomasz Kapłon sam idzie na Popowicach sprawdzić warunki w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu. Dodatkowo poinformowała, że w pobliżu już znajdują się trzy sklepy posiadające koncesję.

Radna Ewa Domańska wyraziła opinię, że kolejny sklep w okolicy wzmoży spożycie alkoholu i będzie głosowała przeciw.

Radny Henryk Macała opuścił salę na czas głosowania.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych, z czego 16 było ZA, 1 PRZECIW, 1 WSTRZYMAŁ się od głosu, a 1 nie głosował.

Pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie potępienia agresji zbrojnej Rosji przeciwko Ukrainie

Przewodniczący wyraził opinię, że jest to najważniejszy punkt na tej sesji, a radny Krzysztof Chudy podkreślił, że ta uchwała jest wyrazem sprzeciwu wobec agresji Rosji i wydarzeń w Ukrainie, a także deklaracją gotowości do udzielenia wszelkiej pomocy uchodźcom wojennym, którzy dotrą do Wrocławia.

Przewodniczący podkreślił też, że zależy nam na jednomyślnym głosie sprzeciwu i dodał, że ta uchwała nie jest jedynie symbolicznym zapisem, ale wyrazem wdzięczności dla mieszkańców, którzy od początku angażują się w pomoc. Wyraził też szczególne słowa uznania dla niezwykle aktywnych Anny Jantas, Krzysztofa Chudego oraz Konrada Postawy, na co pozostali radni zareagowali gromkimi brawami. Przewodniczący podziękował również pozostałym radnym za wsparcie udzielone gościom z Ukrainy, które zostały przyjęte z należytą skromnością i pokorą. Podkreślił też, że przede wszystkim podziękowania należą się mieszkańcom, którzy fantastycznie włączyli się w działania pomocowe.

Również radna Helena Materak zachęciła do wyrażenia wdzięczności mieszkańcom naszego osiedla, zwracając uwagę na to, że obecne działania mieszkańców są niesamowite. Podzieliła się spostrzeżeniem, że tak jak dotychczas żyliśmy oddzielnie, tak obecnie ludzie są otwarci, serdeczni, solidarni i chętni, aby dzielić się tym co mają.

Następnie radna Helena Materak zgłosiła uwagę odnośnie nawiązującego do historii zdania “Powtórzył się rok 1939, kiedy to również naród Polski został zaatakowany podstępnie przez „braci” ze wschodu, a gwaranci naszego bezpieczeństwa w imię spokoju i pokoju złamali obowiązujące sojusze i traktaty”, proponując wyrażenie solidarności z Ukrainą bez odnoszenia się do historii.

Radny Krzysztof Chudy postanowił się nie upierać przy tym sformułowanie, podkreślając jednak fakt naszego położenia geopolitycznego i naszą trudną historię z Rosją, a wcześniej ze Związkiem Radzieckim.

Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka zarządził głosowanie nad zmianą projektu uchwały zgodnie z propozycją radnej Heleny Materak, w którym udział wzięło 19 radnych, z czego 7 było ZA, 10 PRZECIW, 2 WSTRZYMAŁY się od głosu.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych. Uchwała przeszła jednogłośnie.

Pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

Radny Patryk Kosek poprosił o głosowanie za przyjęciem  protokołu z poprzedniej sesji w formie Uchwały nr V/56/22. Do protokołu nie było żadnych uwag.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych. Uchwała przeszła jednogłośnie.

Pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu w punkcie sprzedaży tj. sklepie spożywczym „INTER-MIX” zlokalizowanym przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.

Radny Błażej Stopka zreferował wniosek dotyczący Uchwały nr V/57/22 i poprosił radnego Tomasza Kapłona o zaprezentowanie spostrzeżeń z przeprowadzonej wizji lokalnej, który poinformował, że sklep spełnia najwyższe standardy, posiada wydzielone miejsce do sprzedaży alkoholu, wszelkie ostrzeżenia dotyczące nieletnich są wyraźnie widoczne, a w pobliżu nie obserwuje się spożywających alkohol. Zwrócił też uwagę na fakt, że w najbliższym sąsiedztwie nie ma innych punktów sprzedających alkohol.

Radna Ewa Domańska podkreśliła, że sklep istnieje od dawna, ma tradycje i ma prawo konkurować z innymi podmiotami.

Również radna Halina Czapnik zgodziła się z tym, że nie ma tam żadnych awantur i zwróciła uwagę na to, że jest to chyba jedyny na Popowicach sklep gdzie wszystko można kupić. Potwierdziła to radna Emilia Chmura, która dodała że można tam kupić wiele wartościowych rzeczy i po alkohol idzie się przy okazji.

Radny Henryk Macała przypomniał, że sklep bywał jednym ze sponsorów paczek świątecznych.

W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 19 radnych, z czego 18 było ZA, 0 PRZECIW, 1 WSTRZYMAŁ się od głosu.

Pkt. 13. Informacje o bieżących działania Zarządu Osiedla

Przewodniczący Zarządu Osiedla Konrad Postawa poinformował o wsparciu mieszkanki domu jednorodzinnego w przycięciu drzewa niebezpiecznie pochylającego się nad jej działką.

Ponadto opowiedział o uruchomieniu punktów wsparcia dla uchodźców na Rękodzielniczej w biurze Rady Osiedla oraz na Modrej 12 i zadeklarował, że punkt na Modrej ma działać co najmniej do końca miesiąca oraz że trwają starania o przedłużenie tego terminu.

Radny Krzysztof Chudy pokrótce przedstawił bieżące działania związane z realizacją projektów WBO oraz projektów pierwszej edycji Funduszu Osiedlowego.

Oświadczył zebranym, że projekt Edu Fan jest na etapie koncepcji architektonicznej. Przekazał też informacje o planowanym spotkaniu z urzędnikami w sprawie połączenia projektów WBO oraz projektu “Bezpieczny uczeń” (inwestycji realizowanej w ramach pierwszej edycji Funduszu Osiedlowego).

Wraz z radną Emilią Chmurą powiadomili też zebranych, że w przypadku projektu budowy skateparku w ramach projektu WBO wkrótce zostanie ogłoszony przetarg. Wykazali przy tym zrozumienie dla niezadowolenia mieszkańców w związku z wydłużającym się czasem realizacji tej inwestycji. Wyrazili również satysfakcję z możliwości połączenia realizacji dwóch projektów WBO związanych z budową skateparku, bo dzięki temu, mimo zwiększenia kosztów o 100% w stosunku do początkowo zaplanowanych, pojawiło się przyrzeczenie realizacji tego przedsięwzięcia.

W ramach dyskusji zainicjowanej pytaniami radnej Ewy Domańskiej radni Krzysztof Chudy oraz radna Emilia Chmura wyjaśnili, że ich bezpośrednie zaangażowanie w omawiane projekty wynika z faktu działania w roli społecznych liderów tych projektów, a nie z faktu pełnienia funkcji radnego osiedlowego.

Przewodniczący Rady Osiedla zachęcił radnych z Popowic Północnych do omawiania projektów obywatelskich i osiedlowych realizowanych na terenie Popowic Północnych.

Następnie zadeklarował rozpoczęcie prac komisji ds. strategii i rozwoju osiedla oraz komunikacji społecznej, po czym zamknął ten punkt obrad.

Pkt. 14. Przedstawienie profilu działalności „ODSK Piast” i Stowarzyszenia „Non In Solo Pane Vidit Homo”

Radny Henryk Macała zaprezentował 15 minutowy film o działalności Ośrodka Działań Społeczno – Kulturalnych Piast, czyli niepublicznego domu kultury prowadzonego przez fundację „Non In Solo Pane Vidit Homo”. Pokazana została wcześniejsza historia Osiedlowego Domu Kultury Pilczyce oraz czas od przejęcia opieki przez tę fundację w roku 1994. Na nagraniu przedstawiono jak przy udziale miasta udało się odrestaurować zaniedbany budynek, a także jakie działania społeczno kulturalne udało się w tym czasie zrealizować. Widzowie mieli okazję zobaczyć różne wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie ośrodka, poznać osiedlowe organizacje społeczne korzystające z jego przestrzeni, a nawet poznać ofertę sportową i kulturalną ośrodka. W szczególności na filmie wymieniono m.in. organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży, spotkania dla seniorów, a także działalność i osiągnięcia kameralnego chóru Piastuny. Działalność ośrodka została podsumowana sentencją “Ośrodek Piast bawi, uczy i wychowuje”, a widzowie nagrodzili twórców filmu brawami.

Radny Henryk Macała wyjaśnił, że film przedstawiono w odpowiedzi na pytania dotyczące znaczących różnic finansowania ODSK Piast oraz działalności Centrów Aktywności Lokalnej we Wrocławiu. Oznajmił też, że jest to Ośrodek Kultury i finansowanie należy porównywać nie do CAL, ale np. do klubu Animy.

Radny Krzysztof Chudy docenił duży dorobek działalności społeczno kulturalnej i podziękował za udzielenie informacji o dacie przejęcia opieki nad ośrodkiem przez fundację. W ramach dalszej dyskusji radny Krzysztof Chudy starał się dopytać o kwestie finansowe stowarzyszenia „Non In Solo Pane Vidit Homo”, w tym o kwoty dzierżawy budynku, koszty roczne związane z użytkowaniem budynku. Prosił też o wyjaśnienie od kiedy stowarzyszenie musi dopłacać i ile dołożyło z innych źródeł niż dotacje z urzędu miasta. Zwróciwszy uwagę na konflikt interesu radnego Henryka Macały, będącego wówczas zarówno prezesem stowarzyszenia jak i przewodniczącym Rady Osiedla, która współorganizowała (użyto sformułowania “dotowała”) inicjatywy podejmowane przez ośrodek ODSK Piast, zapytał czy radny Henryk Macała wyłączał się z głosowań nad dotyczącymi tych kwestii uchwałami. Próbował też dowiedzieć się, jakie kwoty w ubiegłych latach przekazane zostały z budżetu Rady Osiedla na współdziałania z Ośrodkiem Piast.

Pytania te radny zgłosił w imieniu mieszkańców, aby naświetlić funkcjonowanie tego stowarzyszenia na tle innych, działających na terenie naszego osiedla. Zdając sobie sprawę z braku obowiązku udzielenia odpowiedzi liczył na dobrą wolę radnego Henryka Macały.

Radny Henryk Macała podważył znajomość przepisów dotyczących działalności stowarzyszenia, z czym radny Krzysztof Chudy pozwolił się nie zgodzić, zaznaczając że sam jest prezesem innego stowarzyszenia. Na zadane pytania Henryk Macała poinformował, że nie zamierza udzielać odpowiedzi ze względu na fakt niewłaściwego sformułowania pytań, wyjaśniając że Rada Osiedla nie może udzielać dotacji, a jedynie współorganizować przedsięwzięcia. Ocenił, że radny Krzysztof Chudy kompromituje się używając słowa “dotacja”.

Poinformował, że działalności stowarzyszenia jest realizowana za pieniądze sponsorów i darczyńców i nie będzie sprawozdania składał radnemu Krzysztofowi Chudemu, który nie jest przewodniczącym komisji śledczej. Wyjaśnił, że ostatnie 3 lata były na granicy płynności, więc radny Henryk Macała wraz z małżonką przekazał 38 000 złotych darowizny na rzecz stowarzyszenia.

Ponadto radny Henryk Macała opowiedział o współorganizacji przez Radę Osiedla ostatniej imprezy mikołajkowej zainicjowanej przez stowarzyszenie. Ubolewał nad faktami, że Zarząd Osiedla ograniczył się jedynie do przekazania pieniędzy, a nie wziął udziału w przygotowywaniu paczek dla rodzin o niskim statusie materialnym oraz że na imprezie, której Rada Osiedla była współorganizatorem nie pojawił się nikt z Zarządu Osiedla.

Radna Emilia Chmura w nawiązaniu do zaprezentowanego wcześniej nagrania zwróciła się z prośbą o wyszczególnienie bezpłatnych zajęć (w szczególności dla dzieci) prowadzonych na terenie ODSK Piast. Pani Jolanta Macała, będąca gościnią na sesji Rady Osiedla, wyjaśniła, że oprócz koncertów i galerii bezpłatna jest sekcja plastyczna oraz działalność klubu seniora, a wcześniej były też zajęcia teatralne, obecnie zawieszone ze względu na pandemię. Wyraziła opinię, że oferta jest bogata i służy wszystkim, którzy chcą skorzystać i chcą dostrzec tę działalność.

Radna Emilia Chmura podsumowała, że zdecydowana większość zaprezentowanych zajęć jest płatna mimo otrzymywanych z budżetu miasta 450 000 złotych rocznie (wcześniej 300 000 złotych). Kiedy radny Henryk Macała wyjaśnił, że zimą ogrzewanie potrafi kosztować 4000 złotych, energia elektryczna 2000 złotych, a do tego dochodzą koszty monitoringu i innych usług, radna Emilia Chmura oszacowała te koszty na 120 000 złotych rocznie. Radny Henryk Macała zadeklarował, że miasto otrzymuje stosowne sprawozdania, a przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka zauważył, że radni zapoznają się z nimi w ramach dostępu do informacji publicznej.

Radny Krzysztof Chudy zainteresowany był również szczegółami zawarcia nowej umowy na kwotę 450000 złotych rocznie na najbliższe 10 lat, a radna Emilia Chmura zwróciła uwagę, że oprócz tego ośrodek został wyremontowany za kwotę 3 do 5 milionów złotych, zastanawiając się jaki podmiot w mieście dostaje do użytku ośrodek, w którego renowację zainwestowano taką kwotę. Przewodniczący Rady Osiedla podzielił się natomiast opinią, że ta decyzja została podjęta wbrew obowiązującemu statutowi, bowiem nie odbyły się konsultacje z mieszkańcami, chociaż wszystkie działania publiczne w zakresie przekazania obiektu i umowy użyczenia powinny być konsultowane z Radą Osiedla.

Gościni Jolanta Macała podkreśliła, że wyremontowany obiekt lepiej służy lokalnej społeczności i poprosiła, aby nie obarczać jej kwotą dofinansowania (nie winić), natomiast radny Henryk Macała zaznaczył, że kwoty dofinansowania nie należy porównywać z kwotami przeznaczonymi na działalność CAL, ale na ośrodki kultury takie jak Klub Anima, który ma ponad milionowy budżet. Oznajmił też, że aktywni w dyskusji radni będą musieli poczekać dwie kadencje, zanim przejmą ośrodek, a powyższe pytania i wątpliwości można zgłaszać do urzędu miasta.

W dyskusję włączyła się również mieszkanka Izabela Jagosz, która wyraziła opinię, że radny Henryk Macała, reprezentując stowarzyszenie realizujące zadania publiczne z budżetu miasta i gminy, ma obowiązek odpowiedzieć radnemu Krzysztofowi Chudemu, inaczej może zostać zaproszony do sądu. Radny Henryk Macała zaproponował, aby pani Izabela Jagosz podała go w takim razie do sądu, gdzie już się raz skompromitowała. Wtedy pani Izabela Jagosz zapytała, czy radny poczuwa się do tego, żeby zapłacić koszty grzywny i procesu, bo we wspomnianej rozprawie został wydany nakaz i poprzedniej Radzie Osiedla wymierzono grzywnę, a sąd zasądził zapłacenie kosztów postępowania. Radny Krzysztof  Chudy uzupełnił, że sprawa jest wyjaśniana obecnie z WCRS i że prawdopodobnie obecny Zarząd Osiedla będzie musiał ponieść te koszty, zamiast przeznaczyć je dla mieszkańców.

Pani Izabela Jagosz wyraziła swoje oburzenie i poinformowała, że zgłosiła się do Urzędu Miasta o informację publiczną w sprawie przetargu, którą obiecała przekazać Radzie Osiedla. Zapowiedziała też, że właściwe zapytanie wyśle też do stowarzyszenia.

Do debaty włączyła się radna Ewa Stępniewska, zgłaszając się z osobistą prośbą do radnego Henryka Macały. Odniosła się do jego aroganckiego języka i przypomniała mu, że całkiem niedawno “wyzwał ją od Rumunek”. Nawiązała też do sytuacji nazwania Przewodniczącego Rady Osiedla “Putinem”, kiedy w związku z wypowiedzią niezwiązaną z tematem został mu odebrany głos, co radny Henryk Macała skomentował słowami “Bo tak jest, jeśli się knebluje usta.”. Wówczas radna Ewa Stępniewska dodała, że mieszkanka Izabela Jagosz usłyszała słowa “proszę mnie podać do sądu” i zapowiedziała, że sesje są nagrywane i jeśli takie aroganckie zachowania będą się powtarzać, to osobiście tak zrobi. Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że w trakcie sesji Rady Osiedla poprzedniej kadencji mieszkańcy nie mogli zabierać głosu do czasu pisemnego zasięgnięcia opinii, natomiast radny Henryk Macała może się wypowiadać, ale musi działać zgodnie ze statutem.

Przewodniczący w ramach podsumowania podkreślił, że odnajduje się w rzeczywistości, w której ODSK Piast dysponuje budżetem w wysokości 450 000 złotych (wcześniej 300 000 złotych) obsługując 100 (a może i 1000) okolicznych mieszkańców, podczas gdy Rada Osiedla otrzymuje na swoją działalność 40 000 złotych i dba o 32 000 mieszkańców naszego osiedla.

Wyraził brak zrozumienia dla dodatkowego przekazywania znaczących kwot z budżetu Rady Osiedla na współorganizację działań dofinansowanego już szczodrze przez miasto jednego ośrodka i jednoczesny brak przekazania takich środków na Kozanów i Popowice.

Pkt. 15. Wolne wnioski oraz zapytania Radnych

Radny Patryk Kosek poinformował o propozycji zaproszenia mieszkańców na konsultacje, aby umożliwić jak najszybsze rozpoczęcie inwestycji w ramach drugiej edycji Funduszu Osiedlowego, w ramach którego przydzielono nam budżet w wysokości prawie 1 500 000 złotych (1 455 538 złotych). Przypomniał też, że formalnie można złożyć maksymalnie 10 projektów do 30 września, natomiast projekty złożone w pierwszej połowie bieżącego roku powinny być realizowane już w 2023, pozostałe dopiero w 2024, a najtrudniejsze z nich prawdopodobnie w 2025 roku. Przedstawił zebranym propozycję, która zakłada zakończenie konsultacji 1 czerwca i przygotowanie raportu w ciągu kolejnych dwóch tygodni, przy czym zbieranie propozycji zaplanowane zostało na kwiecień, podczas gdy maj zostałby przeznaczony na omówienie zebranych propozycji, na wizje lokalne i spacery.

Radny Henryk Macała wypowiedział się na temat projektu WBO i mimo wyjaśnienia przewodniczącego Błażeja Stopki, że rozmawiamy o Funduszu Osiedlowym, poinformował, że zarządza skateparkiem i ocenił, że projekt WBO dotyczący skateparku to “poroniony pomysł”, i że tam nigdy skateparku nie będzie, bo nie ma się jak rozpędzić.

Na tę wypowiedź oburzeniem zareagował radny Tomasz Kapłon, zwracając się do całej rady odniósł się do sposobu komunikowania się radnego Henryka Macały. Zapytał, dlaczego nie możemy udzielać odpowiedzi bez inwektyw. Przepraszając za dosadne sformułowanie wyraził opinię, że prośba o dostęp do wiedzy nie powinna spotykać się ze słowami “idźcie sobie do miasta, mam was w dupie”, a w jego opinii odpowiedź padła w takiej właśnie tonacji. Wypowiedź zakończył stwierdzeniem, że nie widział jeszcze tego typu koncertu lekceważenia, arogancji, a być może nawet chamstwa.

Do dyskusji włączyła się radna Ewa Domańska, podkreślając że mając pracować jeszcze kilka lat razem nie możemy funkcjonować w takiej atmosferze. Doceniła wysiłek jaki radny Henryk Macała włożył w funkcjonowanie ośrodka, a potem poprosiła aby inni też to uszanowali i docenili. Wyraziła też pogląd, że radny Henryk Macała nie ma obowiązku się tłumaczyć, a na zasadne pytania odpowiedzi może udzielić gmina.

Radna Iwona Krzemińska-Borecka poprosiła o to, aby dać jej okazję do angażowania się w działania, bo też chciałaby się włączyć, a radni przychodzący tylko na sesje rady czują się niepotrzebni i odsunięci.

Również radna Halina Czapnik wyraziła dezaprobatę dla faktu, że “jedna osoba idzie i załatwia koncesję” i “po raz drugi wszechmocny pan Kapłon idzie”. Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka wyraził żal w związku z tym, że kanały komunikacji nie zadziałały w tym przypadku i że nie udało się dotrzeć do wszystkich, informując przy tym, że 12 osób zostało zapytanych o gotowość przeprowadzenia wizji lokalnej w sprawach koncesji.

Radna Halina Czapnik zapytała o parking przy ul. Wejherowskiej, ale Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka oświadczył, że jeszcze nie zdążył odnieść się do przekazanego pisma.

Radna Halina Czapnik nawiązała też do tematu dyżurów. Przewodniczący Rady Osiedla Błażej Stopka wyraził chęć zorganizowania dyżurów lokalnie we wszystkich rejonach, przy czym wytłumaczył opóźnienia problemami lokalowymi związanymi z aktywną pomocą dla Ukrainy.

Radna Halina Czapnik zwróciła się do radnego Konrada Postawy w związku z wcześniejszym zapytaniem o wykształcenie. Podkreśliła, że  przyniosła oryginalne świadectwo, a nie zaświadczenia i zażądała takiego zapisu w dokumencie.

Radna Halina Czapnik zwróciła się do radnego Konrada Postawy w związku z tematem zagospodarowania górki na Popowicach. Według radnej podczas zakończonego ponad rok temu projektu CoSIE oceniono, że zagospodarowanie w/w terenu ma kosztować 3 mln zł. Radna zapytała radnego Konrada Postawę, skąd wziął taką kwotę i zagroziła, że pozwie go do sądu. Radny Konrad Postawa odpowiedział, że w tym projekcie nie brał udziału w wycenach inwestycji i odesłał radną do koordynatorów projektu ProPoLab, czyli prof. Aldony Wuktorskiej-Święckiej (UWr) i Mariana Ferenca (Fundacja Aktywny Senior), ale radna Halina Czapnik oświadczyła, że radny Konrad Postawa jest podpisany i że sprawa trafi do sądu.

Radny Henryk Macała złożył formalny wniosek o przygotowanie listy telefonów radnych.

Radne Iwona Krzemińska-Borecka razem z Heleną Czapnik złożyły wniosek o remont fragmentu chodnika przy ul. Wejherowskiej, który chciałyby poprzeć uchwałą na kolejnej sesji.Radna Eleonora Muchalska zapytała, czy może już się starać o współorganizowanie przez Radę Osiedla śniadania wielkanocnego, ale radny Krzysztof Chudy poinformował, że budżet jeszcze nie jest formalnie zatwierdzony i nie jesteśmy w stanie tych środków rozdysponować.

Pkt. 16. Zakończenie sesji Rady Osiedla

Przewodniczący Rady Osiedla podziękował wszystkim za udział w sesji Rady Osiedla.

Na tym obrady zakończono.

Protokół sporządził
Patryk Kosek – Sekretarz Rady Osiedla